Alamycin 10 inj 100ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
oksütetratsükliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01AA06

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

[Version 8, 10/2012]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Alamycin 10, 100 mg/ml, süstelahus veistele ja sigadele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml süstelahust sisaldab oksütetratsükliini (oksütetratsükliinhüdrokloriidina) 100 mg
Abiaine(d):,
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, antioksüdant.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, merevaikkollane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel ja sigadel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada neeru- või maksakahjustustega loomadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus oksütetratsükliini või ravimi ükskõik millis(t)e abiainete suhtes.
Mitte kasutada lõpptiinetel loomadel, kellel on poegimiseni jäänud 2...3 nädalat.
Mitte kasutada noorloomadel vanuses kuni 4 nädalat.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Preparaadi üldine toksilisus on madal, kuid nõrkadel loomadel on tetratsükliini kasutamisel esinenud
kollapsit.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Preparaati ei ole soovitav manustada alla 6-nädalastele loomadele. Kui selles vanuses loomadele on
ravimi manustamine siiski vajalik, tuleb vähendada doosi ning loomi ravi ajal jälgida.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Inimesed kes on oksütetratsükliini suhtes ülitundlikud peaksid manustama veterinaarravimit ettevaatlikult.
Ravimi sattumisel silma või nahale pesta see maha rohke veega.
Pärast ravimiga töötamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Preparaadi kasutamine võib põhjustada fotodermatiiti.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tetratsükliini kasutamine hammaste tekke perioodil ning tiinuse lõppfaasis võib põhjustada hammaste
värvuse muutust. Preparaati võib kasutada lakteerivatel loomadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed puuduvad.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks või aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.
Veised: 1,5...4,0 mg toimeainet/kg kehamassi kohta päevas, 3-5 päeva
Sead: 2,0...9,0 mg toimeainet /kg kehamassi kohta päevas, 3-5 päeva.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: Lihale ja söödavtele kudedele: 15 päeva. Piimale: 3 päeva.
Siga: Lihale ja söödavatele kudedele 15 päeva.
Ravi ajal on keelatud loomade tapmine ja piima kasutamine inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: tetratsükliinid, ATC-vet kood: QJ01AA06.
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Oksütetratsükliin omab toimet paljudele grampositiivsetele ja gramnegatiivsetele patogeensetele
bakteritele, mõningatele riketsiatele ja suurematele viirustele. Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline
antibiootikum, mis inhibeerib tundlikel bakteritel valkude sünteesi. Raku sees seostub ta pöördumatult
bakteri ribosoomi 30S allüksuse retseptoritega, takistades aminoatsüüli transportiva RNA sidumist
informatsiooni-RNA ribosoomi kompleksiga. See hoiabki efektiivselt ära aminohapete lisandumise
pikenevale peptiidiahelale, inhibeerides valgusünteesi.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Magneesiumkloriid
Dimetüülatsetamiid
Monoetanoolamiin
Sidrunhape
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pakendi suurused:
II tüüpi klaasviaal 50 ml ja 100 ml.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Camlough Road
Newry
Põhja-Iirimaa BT35 6JP
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1485
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.09.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.12.2012
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
November 2012
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.