Amoxyn 100% 1kg

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
amoksitsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01CA04

TOOTJA:

Lavet Pharmaceuticals Ltd

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Amoxyn 100%, 1000 mg/g suukaudse lahuse pulber
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:
Toimeaine:
Amoksitsilliintrihüdraati 1000 mg
3. RAVIMVORM
Suukaudse lahuse pulber.
Valge kristalliline pulber.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Siga, kana, kalkun.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide
põhjustatud infektsioonide ravi sigadel, kanadel ja kalkunitel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada loomadel ja lindudel, kellel esineb ülitundlikkust amoksitsilliini või teiste
beetalaktaamide suhtes.
Mitte kasutada jäneselistel ja närilistel nagu näiteks küülikutel, merisigadel, hamstritel või liivahiirtel.
Mitte kasutada mäletsejatel ja hobustel.
Mitte kasutada
β
-laktamaasi tootvate bakterite olemasolu korral.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks
tuleb amoksitsilliini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. Juhul kui loomad ei tarbi piisavalt ravimit
sisaldavat vett, tuleb neid ravida parenteraalselt.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
2
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada
bakterite resistentsust amoksitsilliinile.
Kui tundlikkuse testid näitavad eeldatavat efektiivsust, peaks kasutama esimese valiku ravina kitsa
toimespektriga antimikrobiaalset ravi.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid
nendele ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes, või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid
nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte,
silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut
arstiabi.
Preparaadiga töötades vältida tolmu sissehingamist ning kontakti naha ja silmadega.
Kasutada lahuse valmistamisel järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: maski, kaitseprille ja kindaid.
Ravimiga kokku puutunud nahka tuleb pesta.
Kasutada lahuse manustamisel kindaid.
Ravimi juhuslikul silma sattumisel loputada rohke veega.
Lahuse valmistamise ajal tuleb vältida preparaadi saastumist.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad tekitada manustamise järgselt ülitundlikkust. Mõnikord võivad
allergilised reaktsioonid olla tõsised.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud amoksitsilliini teratogeenset,
embrüotoksilist, maternotoksilist toimet. Veterinaarravimi ohutus tiinele emisele ei ole tõestatud.
Tiinetel loomadel kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
Mitte kasutada munakanadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Amoksitsilliini bakteritsiidset toimet neutraliseerivad samaaegselt manustatud bakteriostaatilise
toimega ravimid.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudselt joogiveega.
20 mg amoksitsilliintrihüdraati kg kehamassi kohta päevas pideva manustamisena või pulssannusena,
suukaudselt joogiveega.
Sead: 150...200 mg Amoxyn’i 1 liitri joogivee kohta pideval manustamisel või 2 x 10 mg Amoxyn’i
kg kehamassi kohta manustatuna umbes 12 tunniste intervallidega piiratud koguses joogivees, mis
tuleb ära tarbida 2 tunni jooksul. Kui ravimit sisaldav vesi on ära kasutatud, jätkata tavalise
joogiveega.
3
Kanad, kalkunid: 100...150 mg Amoxyn’i 1 liitri joogivee kohta pideval annustamisel või 20 mg
Amoxyn’i 1 kg kehamassi kohta päevas manustatuna piiratud koguses joogivees, mis tuleb ära tarbida
4...6 tunni jooksul. Kui ravimit sisaldav vesi on ära kasutatud, jätkata tavalise joogiveega.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
Ravi kestuseks on kanadel ja kalkunitel 3...5 päeva, sigadel 5...7 päeva. Ravimit sisaldavat vett tuleb
uuendada iga 12 tunni järel.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Amoxyn’i taluvuse uuringutel ei täheldatud kõrvaltoimeid ravimi kolmekordse annuse manustamisel
soovitatust 2 korda pikema aja vältel.
Toksiliste reaktsioonide kahtluse korral ravimi äärmuslikul üleannustamisel tuleb ravimi manustamine
katkestada ning vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Siga, kana, kalkun: lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: laia toimespektriga penitsilliinid
ATCvet kood: QJ01CA04
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin on aminobensüülpenitsilliin, kuuludes penitsilliinide gruppi. See on laia toimespektriga
antibiootikum, mis toimib paljude sigadel isoleeritud grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite
vastu, k.a Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis, Haemophilus
parasuis. Nende patogeenide MIC
90
väärtus on tavaliselt ≤0,25 µg/ml, Haemophilus parasuis vastav
näitaja on ≤0,125 µg/m.
Amoksitsilliin toimib ka mitmete lindude patogeenide vastu, k.a. E.coli, Haemophilus spp.,
Streptococcus suis, Staphylococcus (välja arvatud beeta-laktamaasi tootvad tüved) ja Clostridium spp.
Amoksitsilliinil on bakteritsiidne toime, inhibeerides bakteriraku seina sünteesi või aktiveerides
rakuseina lõhestavaid ensüüme. Optimaalne antibakteriaalne toime on ajast sõltuv ning seega on
vajalik, et seerumi ja kudede kontsentratsioonid ületaksid patogeenide MIC väärtust peaaegu terve
annustamise vahemiku vältel.
Hiljutised andmed erinevatest Euroopa riikidest näitavad selgelt, et A. pleuropneumoniae, P.
multocida, S. suis, H. Parasuis ja Clostridium spp. resistentsuse määr aminobensüülpenitsilliinide, sh.
amoksitsilliini vastu on väga madal (<5%). Resistentsuse tase lindude E. coli tüvede suhtes on
varieeruv (kuni 40%), seega peaks amoksitsilliini kasutamine E. coli tüvede vastu kodulindudel
põhinema resistentsuse testidel.
5.2. Farmakokineetilised omadused
Sigadel imendub amoksitsilliin seedekulglast kiiresti, biosaadavus suukaudsel manustamisel jääb 33%
ja 66% vahele. Amoksitsilliin jaotub peamiselt ekstratsellulaarses ruumis. Suhteliselt kõrge jaotusmaht
(V
ss
>0.6 l/kg) võrreldes teiste liikidega viitab sellele, et sigadel võib amoksitsilliin tungida ka
intratsellulaarsesse ruumi. Amoksitsilliin ei metaboliseeru sigadel erilisel määral ning see väljutatakse
peaaegu muutumatul kujul uriiniga ning vähesel määral ka sapiga.
Kodulindudel iseloomustab amoksitsilliini farmakokineetikat kiire ja ulatuslik imendumine, mille
tulemusel tekib kõrge plasmakontsentratsioon 1...2 tunni jooksul pärast manustamist. Biosaadavus
suukaudsel manustamisel on 63%. Amoksitsilliin tungib hästi kudedesse ja koevedelikesse ning on
4
suhteliselt kõrge kontsentratsiooniga ka hingamisteedes. Väljutamine toimub peamiselt muutumatul
kujul, kanadel tundub väljutamise periood pikem olevat kui teistel liikidel.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Ei ole.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 12 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis.
Hoida kuivas kohas.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 g polüpropüleenist purk suletud polüpropüleenist kaanega, sisaldab polüetüleenist sisepakendit.
1 kg polüpropüleenist tuub suletud polüpropüleenist kaanega, sisaldab polüetüleenist sisepakendit.
5 kg polüpropüleenist tuub suletud polüpropüleenist kaanega, sisaldab polüetüleenist sisepakendit.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Lavet Pharmaceuticals Ltd
Ottó utca 14
1161 Budapest
Ungari
Tel: +36 1 405 76 60
Faks: +36 1 405 76 70
E-post: lavet@t-online.hu
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1502
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
5
29.02.2008 / 25.02.2013
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2015
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim