Biocan M inj 1ds N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
inaktiveeritud mikrosporoosi vaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI20XX87

TOOTJA:

Bioveta,a.s.

1
[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Biocan M, süstesuspensioon koertele ja kassidele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 doos (1 ml) sisaldab:
Inaktiveeritud Microsporum canis min. 500 000 vegetatiivset vormi.
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Microsporum canis’e põhjustatud nahamükooside kliiniliste tunnuste vähendamiseks koertel ja
kassidel. Immuunsus tekib ühe kuu jooksul pärast revaktsineerimist ja kestab minimaalselt ühe aasta.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada palavikus loomadele.
Tiineid koeri ja kasse mitte vaktsineerida.
Mitte manustada teisi immunoloogilisi preparaate vahemikus 7 päeva enne esimest vaktsineerimist
kuni 14 päeva pärast revaktsineerimist.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Enne kasutamist loksutada.
Vaktsineerida ainult terveid ja heas toitumuses loomi.
Koertele on näidustatud ainult intramuskulaarne manustamine.Vähemalt 10 päeva enne
vaktsineerimist teha siseparasiitide tõrje. Vaktsineeritud loomi mitte treenida ühe nädala jooksul pärast
vaktsineerimist.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
3
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Süstekohal võib tekkida kerge lühiajaline turse (tavaliselt herneterasuurune), mis kaob kolme nädala
jooksul. Harvadel juhtudel võib tekkida 2 tunni jooksul pärast vaktsineerimist anafülaktiline
reaktsioon. Anafülaktilise reaktsiooni korral manustada koheselt antihistamiinse toimega preparaate
(adrenaliin, kaltsium).
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ajal mitte kasutada.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist loksutada.Vaktsineerida 12 nädala vanuseid ja vanemaid loomi.
Pärast esmast vaktsineerimist revaktsineerida 14…21 päevase intervalliga.
Doos: 1 ml, sõltumata looma vanusest, kehamassist või tõust.
Koer: ainult intramuskulaarseks manustamiseks; vaktsiin manustatakse vaagnapiirkonna välimistesse
lihastesse.
Kass: vaktsiin manustatakse subkutaanselt abaluu ette või intramuskulaarselt vaagnapiirkonna
välimistesse lihastesse.
Soovitav on vaktsineerida vasakusse kehapoolde ja revaktsineerida paremasse kehapoolde.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kahekordne üledoos võib süstekohal esile kutsuda kerge turse läbimõõduga 1…2 cm, mis kaob
iseeneslikult mõne päeva jooksul.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
ATC-vet kood: QI06AQ02 ja QI07AQ02
Immuniseeritud loomadel tekib Microsporum canis’e nakkuse vastane rakuline ja osaliselt humoraalne
immuunsus.
Immuunsus tekib ühe kuu jooksul pärast revaktsineerimist ja kestab minimaalselt ühe aasta.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumhüdroksiid, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat,
kaaliumdivesinikfosfaat, süstevesi.
6.2. Sobimatus
4
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C–8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest
Hoida kuivas kohas.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
3 ml klaasviaalid, suletud kummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 10 x 1 ml
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1348
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
18.11.2005/17.02.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Jaanuar 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim.