Biocillin-150 LA 100ml 1 tk

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
amoksitsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01CA04

TOOTJA:

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Biocillin-150 LA, 150 mg/ml, süstesuspensioon veistele ja sigadele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine(d):
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
amoksitsilliini (trihüdraadina) 150 mg
Abiaine(d):
Butüüldroksüanisool (E320) (konservant/antiokdant)
Butüüldroksütolueen (E321) (konservant/antiokdant)
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3.RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Valge kuni helekollane süstesuspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis ja siga.
4.2. Näidustused,ärates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud haiguste ravi veistel ja
sigadel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada ülikutel, merisigadel, hamstritel ja liivahiirtel. Ettevaatust
kasutamisega teistel taimetoidulistel väikeloomadel.
Mitte manustada ägeda neerupuudulikkusega loomadele.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Mitte manustada loomadele, kellel on teadaolev ülitundlikkus penitsilliinide suhtes.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning
arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Amoksitsilliini ei tohi kasutada subterapeutilistes annustes.
Mitte manustada rohkem kui 20 ml ühte süstekohta.
ii) Antud veterenaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad
spetsiaalsed ettevaatusabiud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid ivad põhjustada allergiat süstimise, sissehingamise,
allaneelamise või nahakontakti kaudu. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia
ristuva allergiani tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid neile
toimeainetele võivad olla tõsised.
Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik toimeainete suhtesi teil on keelatud
töötada selliste preparaatidega.
Selle preparaadiga töötades tuleb ltida igasugust kokkupuudet ja kasutada iki
ettevaatusabiusid.
Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahaöve või muud allergianähud, pöörduda arsti
poole ja näidata pakendi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude paistetus ning
hingamishäired on sised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ülitundlikkusreaktsioonid. Süstekohal ib esineda lokaalseid koereaktsioone.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ning laktatsiooniperioodi perioodil ei ole piisavalt
tõestatud. Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Amoksitsilliini ei tohi kasutada koos bakteriostaatiliste antibiootikumidega, mis ivad
põhjustada amoksitsilliini bakteritsiidse toimehenemist.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Õige doosi kidlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass,
et vältida aladoseerimist.
Ainult lihasesiseseks manustamiseks veistele ja sigadele.
ENNE TARVITAMIST TUGEVASTI LOKSUTADA!
Veis: 10mg amoksitsilliini kg kehamassi kohta, mis vastab 1ml Biocillin-150 LA
süstesuspensioonile 15 kg kehamassi kohta, üks kord päevas. Ravikuuri pikkus vähemalt
3 päeva.
Mitte manustada rohkem kui 20 ml ühte süstekohta.
Siga: 10mg amoksitsilliini kg kehamassi kohta üks kord päevas, mis vastab 1ml
Biocillin-150 LA süstesuspensioonile 15 kg kehamassi kohta. Ravikuuri pikkus
vähemalt 3 eva.
Kui pärast maksimaalselt kolm päeva kestnud ravi ei ole märgata märkimisväärset
paranemist, on soovitav pikendatud ravi selle ravimiga vaid juhul, kui patogeenide
tundlikkus on äratletud antibiogrammiga. Vajadusel muuta ravi.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Ravi ülitundlikkusreaktsioonide korral:
anafülaksia: adrenaliin ja/või glükokortikosteroidid i.m. i i.v.
allergilised reaktsioonid: antihistamiinsed ained ja/või kortikosteroidid.
Üleannustamisohtu ei ole, kui ravimit manustada vastavalt soovitatud annustele ja
järgida nimetatud erihoiatusi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva.
Piimale: 3 päeva
Siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Laia toimespektriga penitsilliinid.
ATC vet-kood: QJ01CA04.
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin on laia toimespektriga poolsünteetiline penitsilliin, mis toimib
bakteritsiidselt paljudele grampositiivsetele ja gramnegatiivsetele bakteritele.
Amoksitsilliin pärsib talle tundlike bakterite rakuseina sünteesi. Vastandina kitsa
toimespektriga penitsilliinidele pärsib suhteliselt madal amoksitsilliini
kontsentratsioon mitmete gramnegatiivsete bakterite (mükopeptiid) rakuseina
sünteesi.
Amoksitsilliin toimib antibakteriaalselt streptokokkidesse (väljaarvatud S. faecalis),
penitsillinaasnegatiivsetele stafülokokkidesse ning järgnevatesse mikroobidesse:
Corynebacterium spp., Haemophilus influenzae, H. pleuropneumoniae, Pasteurella
spp. ja Clostridium (MRC <1 µg/ml). S. faecalis, Salmonellae ja E coli tundlikkus on
mõõdukas (MRC 1...10 µg/ml).
Penitsillinaaspositiivne stafülokokk, Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Serratia spp., Aerobacter aerogenes ning enamik Proteus’e tüvesid ei allu
amoksitsilliiniravile.
Bakterite resistentsus penitsilliinide suhtes on oluline teema. Vältimaks olukorda, kus
amoksitsilliiniravi ei mõju, on oluline enne ravi alustamist välja selgitada antud
infektsiooni tekitava patogeeni tundlikkus.
Bakterite resistentsus areneb plasmiidide poolt ülekantava R-faktorite tõttu.
Tulemusena tekib penitsillinaas, mis esineb stafülokokkidel, Proteus, E. coli ja
kolilaadsetel bakteritel.
5.2. Farmakokineetika
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniummonostearaat
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Propüleenglükooldikaprülaat (Miglüool 840)
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
6.4. ilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis.
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 ml pruun klaasviaal bromobutüülkummist korgi ning alumiiniumist kaanega.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite
või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald,
Harju maakond 74013
Eesti
8. MÜÜGILOA NUMBER
1449
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
02.02.2007/ 26.04.2012
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2016
MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.