Biocillin-200 WS 1000g suukaudse lahuse pulber

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
amoksitsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01CA04

TOOTJA:

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Biocillin-200 WS, 200 mg/g suukaudse lahuse pulber kanadele ja sigadele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:
Toimeaine(d):
amoksitsilliintrihüdraati 200 mg, mis vastab 174,2 mg amoksitsilliinile.
Abiaine(d):
Booraks (E285) 150 mg
Naatriumtsitraat (E331) 200 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Suukaudse lahuse pulber.
Valge või peaaegu valge pulber.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana (broilerid) ja siga.
4.2. Näidustused,ärates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide
põhjustatud mao-sooletrakti ja hingamisteede infektsioonide ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust amoksitsilliini/penitsilliinide i ravimi
ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb neerupuudulikkus.
Mitte kasutada jäneselistel ja närilistel, näiteks küülikutel, merisigadel, hamstritel või
liivahiirtel.
Mitte kasutada aktiivse mikroobse seedimisega ehk vatsaseedega mäletsejatele.
Mitte kasutada beeta-laktamaasi tootvate bakterite tekitatud infektsioonide korral.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte kasutada samaaegselt tetratkliinide, klooramfenikooli, makroliidide
linkosamiidide ja sulfoonamiididega.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele
ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad pärast süstimist, inhaleerimist, sissevõtmist või
nahakontakti põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib
tekitada ristuvat reaktsiooni tsefalosporiinidele ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid
nendele ainetele võivad mõnikord olla väga tõsised.
Mitte käsitseda seda ravimit, kui te teadaolevalt olete ülitundlik või kui teile on
soovitatud selliste ravimitega mitte kokku puutuda.
Näo, huulte või silmalaugude turse on väga tõsised sümptomid ja vajavad kohest
meditsiinilist sekkumist.
Selle preparaadiga töötades tuleb kasutada kõiki ettevaatusabinõusid.
Preparaadiga töötades tuleb vältida ravimitolmu sissehingamist ning kontakti naha ja
silmadega.
Lahuse valmistamisel kanda maski, kaitseprille ja kaitsvaid kindaid. Pärast lahuse
käsitsemist tuleb ravimiga kokku puutunud nahka pesta.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või silma sattumisel pöörduda viivitamatult arsti
poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta saastunud kohta rohke veega.
Preparaati ei tohi käsitseda rasedad naised.
Pärast veterinaarravimi käsitsemist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ülitundlikkusreaktsioonid.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Uuringud laboriloomadel (rotid, küülikud) ei ole tõestanud teratogeenset,
embrüotoksilist, maternotoksilist toimet. Preparaadi ohutust tiinetel ja lakteerivatel
emistel ei ole tõestatud. Tiinetel ja aretuses kasutatavatel loomadel kasutada ravimit
ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu/riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte kasutada koos bakteriostaatilise toimega ravimitega võimaliku toimete
antagonismi tõttu.
Mitte segada teiste preparaatidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Suukaudne.
1000 g Biocillin -200 WS pakend on üheannuseline ja mõeldud korraga kasutamiseks.
Ravimisel htutakse loomade i lindude kehamassist.
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse
tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
Soovitatav ööpaevane annus on 20 mg amoksitsilliintrihüdraati kg kehamassi kohta, mis
vastab 100 mg preparaadile 1 kg kehamassi kohta, 3…5 päeva jooksul.
Pakendis sisalduv pulber (1000 g Biocillin-200 WS, mis vastab 200,0 g
amoksitsilliintrihüdraadile) lahustada korraga 1000 liitris joogivees (pH mitte üle 7).
Segada 10 minutit, et tagada preparaadi täielik lahustumine. Saadud ravimit sisaldava
vee kogus on ettenähtud 10 000 kg kogumassiga loomade raviks.
Ravimit sisaldavat vett manustatakse üks kord päevas, 3…5 päeva jooksul.
Ravimit sisaldavat vett tuleb uuendada iga 24 tunni järel.
Ravi ajal peab ravimit sisaldav vesi olema ainuke joogivesi.
Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt
puhastada.
4.10. Üleannustamine (sümptomid,esmaabi, antidoodid)
Üleannustamine võib hjustada neerufunktsiooni häireid.
Mitte ületada soovitatud annust.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: sead: 5 päeva.
kanad (broilerid): 5 päeva.
Ei ole lubatud kasutada munevatel lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: laia toimespektriga penitsilliinid.
ATC vet-kood: QJ01CA04
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliintrihüdraat on poolsünteetiline laia toimespektriga penitsilliinirea
antibiootikum, mis toimib bakteritsiidselt grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse
bakteritesse nagu Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix,
Haemophilus, Pasteurella, Salmonella spp, penitsillinaas-negatiivsed Staphylococcus
spp ja Streptococcus spp. Amoksitsilliini bakteritsiidne toime tuleneb bakteri rakuseina
sünteesi takistamisest.
Aminopenitsilliinid peavad tungima bakteri rakuseina, et kinnituda rakuseinas olevatele
spetsiifilistele valkudele. Aktiivselt kasvavas rakus häirib aminopenitsilliini seondumine
rakuseinaga rakuseina peptidoglükaanide tootmist ja põhjustab järgnevalt raku
lagunemist iso-osmootses keskkonnas.
Beeta-laktamaasi tootvad tüved ei ole amoksitsilliini suhtes tundlikud.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Imendumine
Amoksitsilliin on maohappes stabiilne ning imendub suukaudsel manustamisel kiiresti.
Pärast amoksitsilliini suukaudset manustamist sigadele annuses 20 mg kg kehamassi
kohta on seerumi maksimaalne kontsentratsioon (C
max
) 1 tunniödudes 7 µg/ml.
Amoksitsilliini suukaudse manustamise järel broileritele annustes 10…20 mg kg
kehamassi kohta on biosaadavus 55…61%; seerumi maksimaalne kontsentratsioon
(C
max
) 1…3 µg/ml saavutatakse umbes 0,5…2 h (T
max
) rast manustamist.
Sööt vähendab imendumise määra, kuid mitte ulatust. Parema imendumise tagamiseks
manustada preparaati enne söötmist.
Jaotumine
Aminopenitsilliinid jaotuvad kiiresti ja ulatuslikult enamikesse kehavedelikesse, välja
arvatud silmavedelikku ja eesnäärmesse. Jaotumine tserebrospinaalvedelikku on madal,
välja arvatud juhul, kui ajukestad on põletikuprotsessist haaratud.
Amoksitsilliin jaotub ulatuslikult maksa, kopsudesse, lihastesse, sappi, kõhuõõnde,
pleuraõõnde ja sünoviaalvedelikesse. Amoksitsilliin jaotub väga hesel määral
pisaratesse, higisse ja lge. Amoksitsilliinbib platsentat. Piima levib vähesel määral.
Plasmavalkudega (peamiselt albumiinidega) seondub amoksitsilliin vähesel määral.
Suukaudsel manustamisel seondub amoksitsilliin plasmavalkudega kanadel 8,3% ja
sigadel keskmiselt 28% ulatuses.
Metabolism
Metabolism on enamiku penitsilliinide eliminatsioonis väheoluline. 10-25% manustatud
amoksitsilliini annusest metaboliseerub drolüüsi teel penitsilloikhapeteks, mis on
inaktiivsed ja seejärel eritatakse uriiniga.
Eliminatsioon
Penitsilliinid eritatakse kiiresti pärast imendumist. Amoksitsilliin eritub valdavalt
renaalselt, tubulaarse sekretsiooni teel. Amoksitsilliini eritumise poolärtusaeg on
kanadel 67 min, sigadel 4.13 h.
5.3 Keskkonnaomadused
Amoksitsilliin elimineeritakse organismist peamiselt muutumatul kujul, aktiivse
vormina. Biodegradatsiooniprotsess teostataksedrolüüsi ja otsese fotoüsi osalusel.
On täheldatud, et humiinhapped on võimelised soodustama amoksitsilliini
fotodegradatsiooni kiirust. Amoksitsilliini võib käsitleda kui osaliselt biolagunevat ainet.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Booraks (E285)
Naatriumtsitraat (E331)
Naatriumsulfaat
Laktoosmonohüdraat
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise ttu ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste
veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 1 aasta.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi.
6.4. ilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25
º
C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Valge 1000 g HDPE purk, suletud valge LDPE kaane ja turvaribaga.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite
või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
Harjumaa 74013
Eesti
tel.: +372 6 005 005
8. MÜÜGILOA NUMBER
1557
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
17.04.2009 / 18.03.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2016
MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.