Biodyl inj 50ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
naatriumseleniit + tsüanokobalamiin + magneesiumaspartaat + kaaliumaspartaat

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JB82

TOOTJA:

Merial

1
[Version 8, 10/2012]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Biodyl, süstelahus
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Naatriumseleniiti 1 mg
Tsüanokobalamiini (B12 vit.) 0,5 mg
Kaaliumaspartaatsemihüdraati 10 mg
Magneesiumaspartaattetrahüdraati 15 mg
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1,40 mg
Propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,10 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, tumepunane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, lammas, siga, hobune, koer, kass
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Seleeni, kaaliumi, magneesiumi ja vitamiin B12 puudus ja sellest tingitud haigusseisundite ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te)
suhtes.
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Seleeni potentsiaalse toksilisuse tõttu on oluline täpselt jälgida lõige 4.9 „Annustamine ja
manustamisviis“ ära toodud annustamisjuhendeid.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ainult veterinaarseks kasutamiseks
3
Pärast kasutamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta piirkond seebi ja veega.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silmi veega 15 minuti jooksul.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel võivad süstekohas tekkida lokaalsed reaktsioonid nagu põletik. Samuti võib
täheldada anafülaksia-sarnaseid reaktsioone.
Hobustel võib lihasesisene manustamine põhjustada põletikulist reaktsiooni süstekohas, mis
möödub mõne päevaga.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Uuringuid teratogeense ja embrüotoksilise toime kohta pole läbi viidud.
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustamisviisid
Veis, siga, lammas, koer: intramuskulaarselt.
Hobune: aeglaselt intravenoosselt.
Kass: subkutaanselt.
Annustamine
Täiskasvanud veised: 3 kuni 4 süsti annuses 20 ml iga 24 tunni järel i.m.
Vasikad: 3 kuni 4 süsti annuses 10 ml iga 24 tunni järel i.m
Lambad: 3 kuni 4 süsti annuses 2 ml iga 24 tunni järel i.m.
Täiskasvanud sead: 3 kuni 4 süsti annuses 10 ml iga 24 tunni järel i.m.
Põrsad: 3 kuni 4 süsti annuses 1 ml/10 kg kehamassi kohta iga 24 tunni järel i.m.
Hobused: 4 kuni 5 süsti annuses maksimaalselt 20 ml iga 4 kuni 5 päeva tagant aeglaselt i.v.
Koer: 3 kuni 4 süsti annuses 1 ml/10kg kehamassi kohta iga 24 kuni 48 tunni järel i.m.
Kassid: 3 kuni 4 süsti annuses 1 ml /5 kg kehamassi kohta iga 24 kuni 48 tunni järel s.c.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Vältida üleannustamist.
Seleeni üleannustamisel võivad ilmneda järgmised sümptomid: kiire ja korratu pulss, düspnoe,
kõhuvalu, polüuuria, tsüanoos, prostratsioon, depressioon, ataksia.
Üleannustamisel on ravi sümptomaatiline.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele, piimale: 4 päeva.
4
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Vitamiinid koos mineraalainetega.
ATCvet kood: QA11JB82
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Biodyl on kombinatsioon neljast toimeainest, mis on raku loomulikud komponendid, välja
arvatud naatriumseleniit. Igal komponendil on oma spetsiifiline farmakodünaamiline aktiivsus.
Naatriumseleniit on koos E-vitamiiniga kaasatud respiratoorsesse ahelasse kuuluva ubikinooni
sünteesi. Lisaks on see kaasatud lihaskiudude metabolismi, olles ensüümi glutadioonperoksüdaas-
oksidoreduktaasi koostises, mis katalüüsib peroksiidide lagundamist ja seega kaitseb
rakumembraane (peamiselt erütrotsüüte) ning säilitab hemoglobiini terviklikkust.
Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) soodustab erütropoeesi, proteiinide sünteesi ja koliini ning
metioniini sünteesi, toimides lipotroofse faktorina ja metüleeriva ainena. B12-vitamiin on ka
aktiivne antipernitsioosne faktor ja osaleb luuüdi ebaküpsete rakkude nukleiinhappe sünteesis.
Aspargiinhape, mis sisaldub Biodyl`is kahe soolana (kaalium- ja magneesiumaspartaadina), on
aminohape, mis on oluline vaheainevahetuses:
- toimib oksaloatseethappe generaatorina ja reaktiveerib Krebsi tsükli, kui muutused
rakkude oksüdatiivses metabolismis võivad põhjustada metaboolse atsidoosi tekke ohu.
- on tähtis komponent ureogeneesis, kindlustades kehas äärmiselt toksiliste NH
3
radikaalide
neutraliseerimise;
- avaldab südame lihaskiududele antikoagulantset ja entroopilist toimet.
Kaaliumi- ja magneesiumioonid on vajalikud raku elektrolüütide tasakaalusaavutamiseks.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Naatriumseleniidi imendumine pärast lihasesisest manustamist
on
kiire (maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse 1...2 tunni jooksul). Seleen seotakse suures osas
plasmaproteiinidega ning jaotatakse seejärel erinevate organite vahel. Eriti kõrge kontsentratsioon
saavutatakse neerudes, maksas ja südames. Suurem osa seleenist elimineeritakse 48 tunni jooksul
väljaheidete ja uriiniga. Piima difundeerub seleeni minimaalselt.
Aspargiinhape jaotatakse homogeenselt erinevate kudede vahel, kõrgemad kontsentratsioonid on
neerudes, ajus ja maksas. Seleeni metaboolne muundumine on intensiivne ja kiire. Eritumine
uriiniga on aeglane, elimineerumine piimaga on minimaalne.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Glütsiin
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Naatriumhüdroksiid
Soolhape
Süstevsi
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
5
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
II tüüpi pruun, klorobutüülkummikorgiga klaaspudel: 50 ml ja 250 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
MERIAL
29, Avenue Tony Garnier
69007
LYON
Prantsusmaa
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1459
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
02.03.2007 / 18.06.2013
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuni 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim