Bovaclox DC IMM SUSP 120TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
ampitsilliin+kloksatsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ51RC85

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

[Version 8, 10/2012]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Bovaclox DC, intramammaarsuspensioon veistele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 udarasüstal (4,5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:
kloksatsilliini (bensatiinkloksatsilliinina) 500 mg
ampitsilliini (ampitsilliintrihüdraadina) 250 mg
Abiaine(d): alumiiniumstearaat, vedel parafiin.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Intramammaarsuspensioon.
Valkjas suspensioon
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (kinnislehmad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile ning nende kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud udara
infektsioonide ravi ja profülaktika kinnisperioodil.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada, kui poegimiseni on jäänud vähem kui 45 päeva.
Mitte kasutada väga lühikese kinnisperioodiga lehmadel.
Teadaolev ülitundlikkus preparaadi koostisosade suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vältida süstla otsiku saastumist pärast katte eemaldamist.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke
riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, alla neelamise või nahakontakti järgselt
põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib anda ristuva reaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi.
Allergilised reaktsioonid antud ainetele võivad mõnikord osutuda tõsisteks.
1. Ärge käsitsege seda ravimit, kui teate, et olete ülitundlik, või kui teil on soovitatud selliste
preparaatidega mitte töötada.
2. Rakendage kõiki soovitatud ettevaatusabinõusid. Olge ravimi käsitsemisel ettevaatlik, et vältida naha
juhuslikku kokkupuutumist ravimiga. Soovitatav on kasutada ravimi käsitsemisel või manustamisel
kindaid. Pärast kasutamist peske ravimiga kokkupuutunud nahapiirkonda.
3. Kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid, näiteks nahalööve, pöörduge arsti poole
ja näidake talle seda hoiatust. Näo, huulte või silmade turse või hingamisraskused on tõsisemad
sümptomid ja vajavad kiiresti arstiabi.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Preparaat ei ole mõeldud kasutamiseks lakteerivatel lehmadel.
Sobib kasutamiseks tiinetel loomadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed puuduvad.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramammaarseks manustamiseks
Ravi kinnisperioodil: pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi puhastada ning desinfitseerida nisad.
Manustada nisajuha kaudu igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Puuduvad.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Piimale: 96 tundi pärast poegimist. Kui lehm poegib varem kui 45 päeva pärast viimast ravimi
manustamist,tohib piima inimtoiduks kasutada alles 45 päeva ja 96 tunni möödumisel viimasest ravimi
manustamisest.
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline rühm: Beeta-laktaamantibiootikum, penitsilliin, koos teiste antibakteriaalsete
ainetega. ATCvet kood: QJ51RC85
Kloksatsilliin toimib penitsilliin G suhtes resistentsetesse stafülokokkidesse. Ampitsilliin omab
antibakteriaalset toimet grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse bakteritesse. Mõlemad antibiootikumid
seovad end membraanisiseste valkudega e. penitsilliini-siduvate valkudega (PBP).
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumstearaat
Vedel parafiin.
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.
Udarasüstal on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osaliselt kasutatud süstal hävitada.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Polüetüleensüstal, mis sisaldab 4,5 g intramammaarsuspensiooni.
Pakend: N24 või N120.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Põhja-Iirimaa BT35 6JP
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1033
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.02.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.03.2013
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2013
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.