Cefimam LC imm salv 75mg/8g 8g N24

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
tsefkvinoom

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ51DE90

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

1
PAKENDI INFOLEHT
Cefimam LC, 75 mg intramammaarsalv lakteerivatele lehmadele
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Iirimaa
Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Camlough Road
Newry, Country Down
Ühendkuningriik
Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Iirimaa
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cefimam LC, 75 mg intramammaarsalv lakteerivatele lehmadele
tsefkvinoom (sulfaadina)
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
Üks 8 g intramammaarsüstal sisaldab:
Toimeaine:
Tsefkvinoomi 75,0 mg
(tsefkvinoomsulfaadina)
Homogeenne valkjas õline salv.
4. NÄIDUSTUS(ED)
Kliinilise mastiidi raviks lakteerival lehmal, mida põhjustavad järgmised tsefkvinoomile tundlikud
mikroorganismid: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae,
Escherichia coli.
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte manustada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiinide või β-laktaamantibiootikumide või ravimi
ükskõik milliste abiainete suhtes.
6. KÕRVALTOIMED
2
Väga harvadel juhtudel (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) on
pärast tsefkvinoomi sisaldavate intramammaarsete preparaatide manustamist täheldatud loomadel
anafülaktilist reaktsiooni.
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.
Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.
7. LOOMALIIGID
Veis (lakteerivad lehmad).
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD
Intramammaarsüstla sisu tuleb manustada ettevaatlikult nisajuha kaudu nakatunud udaraveerandi
nisasse iga 12 tunni järel pärast igat 3 järjestikust edukat lüpsi.
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS
Intramammaarseks manustamiseks. Intramammaarsüstalt tohib kasutada vaid ühekordselt.
Osaliselt kasutatud intramammaarsüstlad tuleb hävitada.
Lüpsta nakatunud udaraveerand(id) tühjaks. Pärast nisa ja nisaava põhjalikku puhastamist ja
desinfitseerimist, manustada ühe intramammaarsüstla sisu ettevaatlikult nisajuha kaudu igasse
nakatunud udaraveerandisse. Masseerida õrnalt tabandunud looma nisa ja udaraveerandit, et
preparaati hajutada.
10. KEELUAEG
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Piimale: 5 päeva (120 tundi).
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik
kuni“.
12. ERIHOIATUSED
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Preparaat tuleb hoida selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad
halvasti ravile teiste klasside antibiootikumidega või kitsa toimespektriga β -
laktaamantibiootikumidele.
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse
uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi)
epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse
ravi printsiipe.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada
3
tsefkvinoomi suhtes resistentsete bakterite levimust ja vähendada võimaliku ristresistentsuse tõttu ravi
efektiivsust tsefalosporiinidega.
Mitte kasutada kahjustatud nisadel puhastuslappi.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Preparaati manustades kanda nahakontakti vältimiseks alati kaitsekindaid.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kokkupuutel
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
1. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik või kui teil on soovitatud
mitte töötada selliste ravimitega.
2. Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
3. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda
arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast puhastuslappide kasutamist pesta käed ja kanda kaitsekindaid kui on teada või oodata
nahaärritust isopropüülalkoholi suhtes.
Tiinus ja laktatsioon
Preparaat on mõeldud kasutamiseks laktatsiooni ajal. Puuduvad tõendid reproduktiivse toksilisuse
(sealhulgas teratogeensuse) esinemise kohta veistel. Reproduktiivse toksilisuse uuringud
laborloomadel ei ole tõestanud tsefkvinoomi toimet sigivusele ega teratogeenset toimet.
Üleannustamine
Sümptomeid ei ole oodata ja hädaabiprotseduurid pole vajalikud.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
On teada, et tsefalosporiinide grupile tundlikel bakteritel võib tsefalosporiinide suhtes esineda ristuv
tundlikkus.
Sobimatus
Ei ole teada.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
September 2019
15. LISAINFO
8 g intramammaarsüstal koosneb valgest matist väikese tihedusega polüetüleenist (LPDE) silindrist
koos valge mati LDPE kolvi ja valge mati LDPE otsikuga.
Pakendid 12, 24 ja 36 intramammaarsüstlaga sisaldavad 12, 24 või 36 individuaalselt pakitud
puhastuslappi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
4
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Magnum Veterinaaria AS
Vae 16, Laagri 76401,
Saue vald, Harjumaa,
Eesti
Tel: +372 650 1920
E-mail: vet@magnum.ee