Ceftiomax 100 ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
tseftiofuur

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01DD90

TOOTJA:

Laboratorios Calier, S.A.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Ceftiomax, 50 mg/ml, süstesuspensioon sigadele ja veistele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Tseftiofuur (tseftiofuurvesinikkloriidina) 50 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Valge kuni kreemvalge õlijas suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Siga ja veis.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Sead:
- Tseftiofuurvesinikkloriidile tundlike Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ja
Streptococcus suis põhjustatud bakteriaalsete respiraatorhaiguste raviks.
Veised:
- Tseftiofuurvesinikkloriidile tundlike Mannheimia haemolytica (varem Pasteurella haemolytica),
Pasteurella multocida ja Histophilus somni (varem Haemophilus somnus) põhjustatud bakteriaalsete
respiraatorhaiguste raviks.
- Tseftiofuurvesinikkloriidile tundlike Fusobacterium necrophorum´i ja Bacteroides
melaninogenicus´e (Porphyromonas asaccharolytica) põhjustatud ägeda interdigitaalse
nekrobatsilloosi (panariitsium, sõramädanik) raviks.
- Tseftiofuurvesinikkloriidile tundlike Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes´e ja
Fusobacterium necrophorum´i põhjustatud ägeda poegimisjärgse emakapõletiku raviks 10 päeva
jooksul pärast poegimist. Näidustus on piiratud selliste juhtudega, kui ravi teistsuguse antimikroobse
ravimiga on ebaõnnestunud.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tseftiofuuri või teistele ß-laktaamantibiootikumide või ravimi
ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada, kui esineb resistentsust tseftiofuurile või teistele ß-laktaamantibiootikumidele.
Mitte manustada intravenoosselt.
2
Mitte kasutada kodulindudel (sealhulgas munade töötlemisel), kuna esineb antimikrobiaalse
resistentsuse inimestele leviku risk.
4.4. Erihoiatused <iga loomaliigi kohta>
Ei ole teada.
4.5. Ettevatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Tseftiofuur selekteerib resistentseid bakteri tüvesid, mis kannavad laiendatud spektriga
beetalaktamaase (ESBL) ja võib kujutada riski inimeste tervisele, kui need tüved levivad inimestele
näiteks toidu kaudu. Sellel põhjusel peab tseftiofuuri hoidma kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad
halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti (väga ägedad juhtumid kui ravi peab alustama ilma
bakterioloogilise diagnoosita) esimese valiku ravile. Selle preparaadi kasutamisel tuleb arvesse võtta
ametlikke, riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalsete ravi printsiipe. Laiem kasutamine,
sealhulgas kasutamine, mis erineb selles ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada
sellelaadse resistentsuse esinemist. Tseftiofuuri peab kasutama ainult vastavalt mikroobide
antibiootikumitundlikkuse testidele.
Tseftiofuur on mõeldud üksikute loomade raviks. Mitte kasutada seda haiguste ennetamiseks või
osana karjatervise programmidest. Loomarühma tohib ravida ainult hetkel esineva haiguspuhangu
korral ja ravi peab vastama heakskiidetud kasutamistingimustele.
Mitte kasutada päramiste peetuse korral profülaktikaks.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga
põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini
tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla
väga tõsised.
Inimesed, kes on ülitundlikud penitsilliinide või tsefalosporiinide suhtes, peaksid vältima
veterinaarpreparaadiga töötamist.
Vältida juhuslikku süstimist iseendale.
Kui ravimi juhuslikul süstimisel iseendale või kokkupuudel nimetatud preparaadiga ilmnevad sellised
sümptomid nagu nahalööve, pöörduda viivitamatult arsti poole ning näidata talle pakendi infolehte.
Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ja nõuavad viivitamatut
arstiabi.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Sigadel võib esineda süstekohal kerget reaktsiooni nagu fastsia ja rasvk oe värvuse muutus, kuni 20
päeva pärast süstimist.
Veistel võib esineda süstekohal kergeid põletikulisi reaktsioone, nagu kudede turse ja subkutaanse koe
ja/või lihasfastsiate värvuse muutus. Nähud kaovad enamikel loomadel 10 päeva jooksul pärast
süstimist, kuigi kerge koe värvuse muutus võib püsida 28 päeva või enam.
Võib täheldada doosist sõltumatuid ülitundlikkusreaktsioone. Mõnikord võib esineda allergilisi
reaktsioone (näiteks, nahareaktsioon, anafülaktiline šokk).
Allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravi katkestada.
3
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Uuringud laboriloomadega ei näidanud teratogeenset, fetotoksilist või maternotoksilist toimet ega
põhjustanud aborte. Ohutust sihtloomaliikidel tiinuse ajal ei ole tõestatud. Kasutada ainult vastavalt
loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
β–laktaamide bakteritsiidsed omadused neutraliseeruvad bakteriostaatiliste antibiootikumide
(makroliidid, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid) samaaegsel kasutamisel.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Siga:
3 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas intramuskulaarselt 3 päeva jooksul, mis vastab 1 ml
veterinaarravimile 16 kg kehamassi kohta päevas.
Veis:
Hingamisteede haiguste ravi: 1 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 3...5 päeva
jooksul, mis vastab 1 ml veterinaarravimile 50 kg kehamassi kohta päevas.
Ägeda interdigitaalse nekrobatsilloosi ravi: 1 mg tseftiofuuri subkutaanselt 1 kg kehamassi kohta
päevas 3 päeva jooksul, mis vastab 1 ml veterinaarravimile 50 kg kehamassi kohta päevas.
Ägeda poegimisjärgse emakapõletiku ravi 10 päeva jooksul pärast poegimist: 1 mg tseftiofuuri
subkutaanselt 1 kg kehamassi kohta päevas, 5 järjestiku päeva jooksul, mis vastab 1 ml
veterinaarravimile 50 kg kehamassi kohta päevas.
Järjestikused süstid tuleb teha erinevatesse kohtadesse.
Äge poegimisjärgne emakapõletik võib mõnel juhul vajada täiendavat toetavat ravi.
Enne kasutamist loksutada pudelit korralikult 1 minuti jooksul või kuni saavutatakse ühtlane
suspensioon. Õige annuse kindlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade
kehamass, et vältida aladoseerimist.
100 ml pudeli korki võib läbistada maksimaalselt 20 korda.
250 ml pudeli korki võib läbistada maksimaalselt 50 korda.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Tseftiofuuri madalat toksilisust on tõestatud sigadel, kasutades tseftiofuurnaatriumit annustes, mis
ületavad soovitatava päevase annuse 8-kordselt manustatuna intramuskulaarselt 15 järjestikuse päeva
jooksul.
Veistel ei ole pärast märkimisväärseid parenteraalseid üleannuseid süsteemse toksilisuse märke
täheldatud.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.
Piimale : 0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, kolmanda põlvkonna
tsefalosporiinid.
ATCvet code: QJ01DD90
4
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Tseftiofuur on kolmanda põlvkonna tselafosporiini grupi antibiootikum, mis on efektiivne paljude
grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite vastu, seal hulgas beeta-laktamaase genereerivate
tüvede suhtes.
Tseftiofuur on bakteritsiidne antibiootikum, mille toime põhineb bakteri rakuseina sünteesi häirimisel.
Rakuseina süntees sõltub ensüümidest, mida nimetatakse penitsilliini siduvateks valkudeks (penicillin-
binding proteins – PBP). Bakterite resistentsus tsefalosporiinidele tekib neljal peamisel viisil: 1)
muutes või seondades penitsilliini siduvaid proteiine, mis muutuvad tavaliselt efektiivsele
beetalaktaamile mittetundlikuks; 2) muutes raku läbitavust beetalaktaamidele; 3) tootes
beetalaktamaase, mis lõhuvad molekuli β -laktaamringi või 4) aktiivse toksilise aine rakust
väljaviimise teel. Mõned beetalaktamaasid, mida on täheldatud gramnegatiivsetel soolepatogeenidel,
võivad näidata kõrgenenud MIC tasemeid mitmetele kolmanda ja neljanda põlvkonna
tsefalosporiinidele, samuti ka penitsilliinidele, ampitsilliinidele, beetalaktaaminhibiitori
kombinatsioonidele ning esimese ja teise põlvkonna tsefalosporiinidele.
Tseftiofuur toimib järgmistele sigade respiratoorhaigusi põhjustavatele mikroorganismidele:
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ja Streptococcus suis.
Bordetella bronchiseptica on tseftiofuurile resistentne.
Samuti toimib tseftiofuur järgmistele veiste respiratoorhaigusi põhjustavatele mikroorganismidele:
Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Histophilus somni (varasemalt Haemophilus
somnus), ägedat veiste interdigitaalset nekrobatsilloosi (sõramädanik) põhjustavatele
mikroorganismidele: Fusobacterium necrophorum ja Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas
asaccharolytica), veiste ägedat poegimisjärgset emakapõletikku põhjustavatele mikroorganismidele:
Escherichia coli,Arcanobacterium pyogenes ja Fusobacterium necrophorum.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast manustamist metaboliseerub tseftiofuur kiirelt peamiseks aktiivseks metaboliidiks,
desfuroüültseftiofuuriks.
Desfuroüültseftiofuuril on tseftiofuurile ekvivalentne antimikroobne toime loomade respiratoorhaigusi
põhjustavate bakterite vastu.
Sigadel saavutati maksimaalne kontsentratsioon pärast intramuskulaarset manustamist annuses 3 mg
tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta plasmas 12,2 µg/mL 1 tunni pärast, desfuroüültseftiofuuri lõplik
eliminatsiooni poolväärtusaeg (t ½) oli 19,8 tundi.
Väljutamine toimus peamiselt uriiniga (üle 70%). Roojas leiti jääke keskmiselt 12...15% ravimist.
Tseftiofuur oli pärast intramuskulaarset manustamist täielikult biosaadav.
Veistel saavutati maksimaalne kontsentratsioon plasmas 2,80 µg/mL 3 tundi pärast ühekordset
ravimiannuse subkutaanset manustamist annuses 1 mg tseftiofuuri kg kehamassi kohta. Veistel oli
desfuroüültseftiofuuri lõplik eliminatsiooni poolväärtustusaeg (t ½) 10,3 tundi.
Väljutamine toimus peamiselt uriiniga (üle 55%). 31% doosist väljutati roojaga.
Tseftiofuur oli pärast subkutaanset manustamist täielikult biosaadav.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Hüdrogeenitud sojaletsitiin
Sorbitaanoleaat
Puuvillaseemneõli
5
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi antud veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi värvitust klaasist 100ml viaal, mis on suletud bromobutüülpunnkorgiga ja alumiiniumkattega
ning varustatud sinist värvi FLIPP OFF avamisrõngaga. 100 ml klaasviaal on pappkarbis.
I tüüpi värvitust klaasist 250ml viaal mis on suletud bromobutüülpunnkorgiga ja kuldset värvi
alumiiniumkattega . 250 ml klaasviaal on pappkaris.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)
HISPAANIA
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1602
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.05.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.11.2013
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
November 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
6
Ei rakendata
Kuuluvus: retseptiravim