CIDR 1,38g 10TK pakk

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
progesteroon

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QG03DA04

TOOTJA:

Zoetis Belgium S.A.

1
[Version 8, 10/2012]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
CIDR, 1,38g, vaginaalravivahend veistele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
Iga vaginaalravivahend sisaldab progesterooni 1,38 g.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Vaginaalravivahend.
„T“- kujuline ravivahend koosneb progesterooniga immutatud silikoonelastomeerkattest inertsel
nailontoel.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (lehmad ja mullikad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Toimiva östraaltsükliga lehmade ja mullikate östraaltsükli reguleerimiseks, sealhulgas:
- östruse sünkroniseerimiseks loomarühmas;
- doonor- ja retsipientloomade sünkroniseerimiseks embrüosiirdamisel.
Kasutamiseks kombinatsioonis prostaglandiin F2 α või selle analoogiga.
Juhistekohasel kasutamisel avaldub loomadel östrus 48...96 tundi, enamasti 48...72 tundi pärast
ravivahendi eemaldamist.
Inna esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks ajastatud kunstliku seemenduse (AKS) skeemi osana:
- toimiva östraaltsükliga lehmadel ja mullikatel. Kasutamiseks kombinatsioonis prostaglandiin F2 α
(PGF2 α) või selle analoogiga;
- toimiva ja mittetoimiva östraaltsükliga lehmadel ja mullikatel. Kasutamiseks kombinatsioonis
gonadotropiini vabastava hormooni (GnRH) või selle analoogiga või PGF2 α või selle analoogiga;
- mittetoimiva östraaltsükliga lehmadel ja mullikatel. Kasutamiseks kombinatsioonis PGF2 α või selle
analoogiga ja hobuste kooriongonadotropiiniga (eCG).
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada:
- patoloogiliste või väljakujunemata suguteedega või suguelundite infektsiooniga lehmadel või
mullikatel;
- tiinetel veistel;
- esimese 35 päeva jooksul pärast poegimist.
4.4. Erihoiatused
Annustamisskeemile vastav progesterooni manustamine ainsa ravimina ei ole piisav kõikidel toimiva
östraaltsükliga emasloomadel inna ja ovulatsiooni esilekutsumiseks. Progesteroonil põhinevad
seemendusskeemid on mõeldud sigivuse reguleerimiseks ega tohi asendada korralikku söötmist ja
3
üldist tervishoidu. Kindla skeemi valik peab põhinema konkreetse karja vajadustel ja enne
progesterooni manustamist on soovitatav munasarjade aktiivsus kindlaks teha.
Lehmade ja mullikate füsioloogiline seisund ravi ajal mõjutab progesteroonil põhinevate
sünkroniseerimisskeemide efekti.
Ravitoime võib erinevates karjades ja sama karja erinevatel lehmadel olla erinev.
Siiski on antud perioodil nähtavalt indlevaid lehmi tavaliselt rohkem kui ravimata lehmade seas ja
järgnev kollakehafaas on normaalse pikkusega.
4.5. Erihoiatused
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Haiguse, ebapiisava söötmise või teiste tegurite mõjul halvas konditsioonis olevatel loomadel võib
reaktsioon preparaadi manustamisele olla nõrk.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vaginaalravivahendi sisestamisel ja välja võtmisel tuleb isikliku kaitsevahendina kanda kindaid.
Preparaadi sisestamiseks kasutada aplikaatorit.
Pärast kasutamist pesta käed ja preparaadiga kokkupuutunud nahk seebi ja veega.
Preparaadi käsitsemisel mitte süüa, juua ega suitsetada.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ravivahendi väljavõtmisel on täheldatud lokaalse ärritusega seotud vaginaalset nõret. See nõre kaob
tavaliselt ravivahendi välja võtmise ja seemenduse vahelisel ajal ning ei ole märgatud, et see mõjutaks
tiinestuvuste taset pärast menetlust.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.
Veterinaarravimi ohutus ei ole tõestatud, seetõttu mitte kasutada preparaati tiinetel veistel või 35 päeva
jooksul pärast poegimist.
Uuringud rottide ja küülikutega on näidanud fetotoksilist toimet progesterooni intramuskulaarsel või
subkutaansel ja korduval suurtes annustes manustamisel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
1,38g progesterooni (1 ravivahend) looma kohta 7…9 päeva (olenevalt näidustusest).
Östruse sünkroniseerimiseks ja embrüosiirdamisel doonor- ja retsipientlooma sünkroniseerimiseks
Iga ravitava lehma või mullika tuppe paigaldada üks ravivahend. Ravivahendi peaks tuppe jätma 7
päevaks ja süstima luteolüütilise annuse prostaglandiin F2α või selle analoogi 24 tundi enne
preparaadi välja võtmist. Ravile reageerivatel loomadel avaldub östrus tavaliselt 1...3 päeva pärast
preparaadi välja võtmist. Lehmad peaks seemendama 12 tunni jooksul pärast östruse esmast
ilmnemist.
Inna esilekutsumiseks ja sünkroniseerimiseks ajastatud kunstliku seemenduse (AKS) skeemi osana
Soovitatav on kasutada tavaliselt teaduskirjanduses avaldatud järgnevaid AKS-i skeeme.
Toimiva östraaltsükliga lehmad ja mullikad
-Viia üks CIDR tuppe 7 päevaks.
- Manustada luteolüütiline annus PGF2 α või selle analoogi 24 tundi enne ravivahendi väljavõtmist.
4
- AKS 56 tundi pärast ravivahendi väljavõtmist.
Toimiva ja mittetoimiva östraaltsükliga lehmad ja mullikad
- Viia üks CIDR tuppe 7…8 päevaks.
- Manustada üks annus GnRH-d või selle analoogi CIDR sisestamisel.
- Manustada luteolüütiline annus PGF2 α või selle analoogi 24 tundi enne ravivahendi väljavõtmist.
- AKS 56 tundi pärast ravivahendi väljavõtmist või
- manustada GnRH-d või selle analoogi 36 tundi pärast CIDR väljavõtmist ja AKS 16…20 tundi
hiljem.
Mittetoimiva östraaltsükliga lehmad ja mullikad
-Viia üks CIDR tuppe 9 päevaks.
- Manustada luteolüütiline annus PGF2 α või selle analoogi 24 tundi enne ravivahendi väljavõtmist.
- Süstida eCG-d CIDR väljavõtmisel.
- AKS 56 tundi pärast ravivahendi väljavõtmist või seemendage 12 tunni jooksul pärast innakäitumise
esmast märkamist.
Manustamine
Manustamiseks tuleb kasutada ravivahendi aplikaatorit järgneva kirjelduse kohaselt.
1. Enne kasutamist kontrollida, et preparaat oleks puhas ja kastetud mitteärritavasse antiseptilisse
lahusesse.
2. Kanda ühekordselt kasutatavaid steriilseid kummikindaid. Vajutada ravivahendi haarad kokku ja
laadida see aplikaatorisse. Ravivahendi haarad peaks natuke üle aplikaatori otsa ulatuma. Hoiduda
ravivahendi mittevajalikust või pikemaajalisest käsitsemisest, et vältida toimeaine kandumist
manustaja kinnastele.
3. Kanda laetud aplikaatori otsale väike kogus obsteetrilist libiainet.
4. Tõsta looma saba ja puhastada häbe ja lahkliha.
5. Sisestada aplikaator õrnalt tuppe, kõigepealt vertikaalselt ja siis horisontaalselt, kuni ees on tunda
takistust.
6. Kontrollida, et eemaldamisnöör oleks vaba, vajutada aplikaatori käepidet ja lasta torul käepideme
poole liikuda. See vabastab ravivahendi haarad ja hoiab ravivahendit tupe eesmises osas.
7. Kui ravivahend on õigesti asetatud, võtta aplikaator välja, jättes eemaldamisnööri häbemest
rippuma.
8. Enne järgmisel loomal kasutamist peab aplikaatori puhastama ja desinfitseerima.
Eemaldamine
Ravivahendi eemaldamiseks tõmmatakse seda ettevaatlikult nöörist. Kui nöör väljast ei paista, peab
seda otsima tupeesikust kinnastatud käe sõrmega. Ravivahendi välja tõmbamine ei tohiks jõudu
vajada. Kui tekib mingi takistus, peaks abistama kinnastatud käega.
Kui ravivahendi välja võtmisel esineb mingeid raskusi lisaks eelmainitutele, tuleb konsulteerida
loomaarstiga.
Preparaat on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
Ravi ajal võib piima inimtoiduks kasutada.
5
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid, ATCvet kood: QG03DA04
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Vaginaalravivahend viib progesterooni kontrollitud kiirusega ja koguses tupe limaskesta kaudu
vereringesse. See pärsib gonadotropiini vabastava hormooni vabanemist ja sellest tulenevalt ka
luteiniseeriva hormooni vabanemist hüpofüüsi eessagarast, mis takistab folliikuli valmimist ja
reguleerib nii innatsüklit. Pärast vaginaalravivahendi välja võtmist langeb progesterooni tase
vereringes 6 tunni jooksul järsult, kutsudes esile folliikuli valmimise, avalduva östruse ja ovulatsiooni.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Progesterooni farmakokineetilist profiili ühe seadmena manustamisel iseloomustas plasmas
maksimaalse kontsentratsiooni (C
max
) - umbes 4,33 ng/ml - saavutamine 1,19 tundi pärast manustamist
(T
max
) ja kõveraalune pindala (AUC
) 19,47 ng/ml/h. Tippkontsentratsioonile järgnes süsteemse leviku
langus eliminatsiooni poolväärtusajaga (t
1/2
) 0,298 tundi. Pärast vaginaalravivahendi välja võtmist
langeb progesterooni tase vereringes 6 tunni jooksul järsult.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Silikoonelastomeer
Nailontugi
Polüesternöör
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Vaginaalravivahendid on pakendatud kuumtihendatud madala tihedusega polüetüleenkotikestesse, 10
vaginaalravivahendit kotikese kohta. Kotikesed on taassuletavad (sulgurriba).
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
6
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1498
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07/12/2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/11/2012
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.