Colivet oral powder 1000g 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kolistiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA07AA10

TOOTJA:

Ceva Sante Animale

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Colivet, 1 200 000 RÜ/g pulber joogivees manustamiseks vasikatele, põrsastele ja kanadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 g pulbrit sisaldab:
Toimeaine:
Kolistiin (kolistiinsulfaadina) 1 200 000 RÜ
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Pulber joogivees manustamiseks.
Ühtlane, peen, kreemikas pulber.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (vasikas), siga (põrsas) ja kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kolistiini suhtes tundliku mitteinvasiivse E. coli põhjustatud gastrointestinaalsete infektsioonide ravi
ja metafülaktiline ravi.
Enne metafülaktilise ravi alustamist tuleb kindlaks teha haiguse olemasolu karjas.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust polümüksiinide või ravimi ükskõik milliste abiainete
suhtes.
Mitte kasutada hobustel, eeskätt varssadel, sest kolistiin võib seedetrakti mikrofloora tasakaalu
muutumise tõttu põhjustada koliiti, mida tavaliselt seostatakse Clostridium difficile'ga ning mis võib
olla surmav.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Preparaati tuleb kasutada piimavasikatel.
Kolistiinil on kontsentratsioonist sõltuv toime gramnegatiivsetesse bakteritesse, Pärast suukaudset
manustamist tekib aine halva imendumise tõttu seedetraktis, s.t sihtkohal, suur kontsentratsioon. Need
tegurid näitavad, et lõigus 4.9 nimetatust pikem ravi, mis põhjustab tarbetut kokkupuudet
antibiootikumiga, ei ole soovitatav.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte kasutada kolistiini hea tootmistava asendusena.
Kolistiin on humaanmeditsiinis reservantibiootikum teatud multiresistentsete bakterite põhjustatud
infektsioonide raviks. Kolistiini laiaulatusliku kasutamisega seotud võimaliku riski minimeerimiseks
tuleb selle kasutamist loomadel piirata haiguste ravi või haiguste ravi ja metafülaktilise raviga ning
mitte kasutada profülaktikaks.
Kolistiini tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib
põhjustada ravi ebaõnnestumist ja suurendada kolistiini suhtes resistentsete bakterite levikut
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on polümüksiinde suhtes ülitundlikud peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Ravimit sisaldava joogivee ettevalmistamise ja segamise ajal tuleb vältida ravimi otsekontakti naha ja
silmadega ning pulbri otsest sissehingamist. Soovitatav on kanda kindaid, kaitseprille ja tolmumaski.
Preparaadi juhuslikul sattumisel silma või nahale pesta silmi või preparaadiga kokkupuutunud
piirkonda rohke veega.
Mitte suitsetada, süüa ega juua ravimiga töötamise ajal.
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Preparaati kasutatakse põrsaste ja piimavasikate raviks.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Joogivees manustamiseks.
Vasikad, sead: 100 000 kolistiini kg kehamassi kohta päevas (8,33 g preparaati 100 kg
kehamassi kohta päevas) 3...5 päeva jooksul.
Kanad: 75 000 kolistiini kg kehamassi kohta päevas (6,25 g preparaati 100 kg kehamassi kohta
päevas) 3...5 päeva jooksul.
Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige raviannuse
saavutamiseks tuleb kolistiini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. Õige annuse tagamiseks tuleb
võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.
Ravi kestus tuleb piirata haiguse raviks vajaliku lühima ajaga.
Ravimit sisaldav vesi tuleb välja vahetada iga 24 tunni järel.
Ravimit sisaldav vesi peab olema loomade ainus joogivee allikas kogu raviperioodi jooksul.
Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt puhastada.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Soovitatud annust kasutades ei ole preparaat ohtlik. Kui juhtub, et imendub märkimisväärselt suurem
kogus kolistiini, siis puuduliku imendumise tõttu seedetraktist taluvad sihtloomaliigid seda hästi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Vasikas, siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.
Kanad: Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva,
munadele: 1 päev.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: soolenakkuste vastased ained, antibiootikumid
ATCvet kood: QA07AA10
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kolistiin on polüpeptiidantibiootikum, mis kuulub polümüksiinide klassi.
Antibakteriaalne toimespekter
Kolistiinil on kontsentratsioonist sõltuv toime gramnegatiivsetesse bakteritesse. Pärast suukaudset
manustamist tekib aine halva imendumise tõttu seedetraktis, st sihtkohal, suur kontsentratsioon.
Grampositiivsetesse bakteritesse ja seentesse toime praktiliselt puudub.
Kolistiini toime ja MIC-väärtused E. coli suhtes:
Tundliku E. coli suhtes omab kolistiin kiiret toimeaja algust ja postantibiootilist efekti ka pärast
kolistiin-ravi lõppu.
MIC väärtused E. coli erinevate serotüüpide suhtes varieeruvad vahemikus 0,15…0,5 µg/ml; E. coli
tundlikud tüved on tavaliselt inhibeeritavad MIC väärtustel alla 0,5 µg/ml.
Omandatud resistentsus
Grampositiivsed bakterid on eripäralt kolistiinile resistentsed, nagu ka mõned gramnegatiivsete
bakterite liigid, nt Proteus ja Serratia. Siiski tekib gramnegatiivsete enterobakterite omandatud
resistentsus kolistiinile harva ja on seletatav üheastmelise mutatsiooniga.
Resistentsuse esinemissagedus
Resistentsuse seireprogrammi kohaselt on sigadelt pärinevate bakteritüvede tundlikkus kolistiinile
95% või kõrgem.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Biosaadavus
Kolistiinsulfaat imendub seedetraktist halvasti. Erinevalt seerumi ja kudede väga väikestest
kontsentratsioonidest on seedetrakti erinevates osades suured ja püsivad kontsentratsioonid. Eriti suur
püsib sisaldus umbsooles ja käärsooles võrreldes maoga.
Lineaarsus
Peamised farmakokineetilised parameetrid - kõvera alune pindala (AUC) ja C
max
on manustatud
annusega lineaarselt seotud.
Metabolism ja eliminatsioon
Kuna kolistiin suukaudse manustamise järgselt süsteemselt praktiliselt ei imendu, võib eeldada, et
sõnnikus esinev kolistiin on pärit roojast.
40% sõnnikus leitavast kolistiinist on tuvastatav algravimina.
60% tuvastamata kolistiinist on seotud gramnegatiivsete bakterite fosfolipiidide ja
liposahhariidmolekulidega.
Märkimisväärset metabolismi ei ole täheldatud.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Laktoos
Sukroos
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
1 kg preparaati metallpurgis.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Ceva Sante Animale
10 Avenue de la Ballastiere
33 500 Libourne
Prantsusmaa
8. MÜÜGILOA NUMBER
1040
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.04.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2015
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.