Euthasol vet. 100ml 1TK (NP)

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
pentobarbitaal

RAVIMI KUULUVUS:

N

ATC KOOD:

QN51AA01

TOOTJA:

Le Vet B.V.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Euthasol vet., 400 mg/ml süstelahus.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Pentobarbitaalnaatrium 400 mg
(vastab 364,6 mg pentobarbitaalile)
Abiaine(d):
Bensüülalkohol (E1519) 20 mg
Patentsinine V (E131) 0.01 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Läbipaistev sinine lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer, kass, närilised, küülik, veis, lammas, kits, hobune ja mink.
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Eutanaasia.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada anesteesiaks.
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
- Veenisisene pentobarbitaali manustamine võib põhjustada erutusnähtusid mitmetel loomaliikidel,
mistõttu tuleb kasutada sobivat sedatsiooni, kui veterinaararst seda vajalikuks peab. Perivaskulaarse
manustamise vältimiseks kasutada veenisisest kanüüli.
- Intraperitoneaalne manustamine võib pikendada toime saabumist ning suurendab erutuse riski.
Intraperitoneaalset manustamist tohib kasutada ainult pärast sobivat sedatsiooni. Vältida tuleb
manustamist põrna või vähese absorptsioonivõimega organitesse/kudedesse. Intraperitoneaalne
manustamisviis on sobiv ainult väikeloomadele.
- Intrakardiaalset manustamist tohib kasutada ainult juhul kui loomad on tugevalt uinutatud,
tuimestatud või teadvusetud.
Vähendamaks erutuse riski tuleb eutanaasiat läbi viia vaikses kohas.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
- Veenisisene manustamine on eelistatuim valik ja vastavalt loomaarsti hinnangule tuleb vajadusel
kasutada sobivat sedatsiooni. Hobustel ja veistel on premedikatsioon kohustuslik.
Kui veenisisene manustamine ei ole võimalik, võib ainult tugeva sedatsiooni mõju all manustada
preparaati intrakardiaalselt kõikidele näidustatud loomaliikidele. Ainult väikeloomadele võib
alternatiivse viisina manustada preparaati intraperitoneaalselt, kasutades eelnevalt sobivat sedatsiooni.
- Hobustel ja veistel tuleb kasutada premedikatsiooni sobiva rahustiga, et saavutada tugev
sedatsioon enne eutanaasiat ning vajadusel peab olema võimalik kasutada alternatiivset eutanaasia
meetodit.
- Juhuslikul preparaadi süstimisel loomale, kellele ei soovita eutanaasiat teha, tuleb rakendada
järgnevaid meetmeid: kunstlik hingamine, hapniku manustamine, analeptikumide kasutamine.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
Pentobarbitaalil on tugev hüpnootiline ja sedatiivne toime, mistõttu on inimestele toksiline. See võib
imenduda süsteemselt läbi naha ja allaneelamisel. Eriliselt hoolikalt tuleb vältida juhuslikku
allaneelamist või iseendale süstimist. Ärge kandke preparaati süstimisvalmis süstlas, et juhuslikku
süstimist ära hoida.
Pentobarbitaali süsteemne sissevõtt (kaasa arvatud imendumine naha või silma kaudu) põhjustab
sedatsiooni, uinumist, KNS-i ja respiratoorset depressiooni. Lisaks sellele võib see preparaat olla
silmadele ärritav ning põhjustada nahaärritust ja ka ülitundlikkusreaktsioone (pentobarbitaali sisalduse
tõttu). Embrüotoksiline toime ei ole välistatud.
Vältida otsest kokkupuudet naha ja silmadega, sealhulgas käega silma viimist.
See preparaat on tuleohtlik. Hoida eemale süüteallikatest.
Preparaadi käsitsemise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua.
Preparaadi manustamisel vältida juhuslikku süstimist iseendale või teiste inimeste juhuslikku
süstimist.
Inimesed, kes on pentobarbitaali suhtes ülitundlikud, peaksid vältima kokkupuudet selle
veterinaarravimiga.
Preparaadi käsitsemisel peab olema ülimalt ettevaatlik, eriti hoolsad peavad olema rasedad või rinnaga
toitvad naised. Kanda kaitsekindaid. Ravimit võib manustada ainult loomaarst ja seda võib kasutada
ainult teise töötaja juuresolekul, kes saaks juhusliku kokkupuute korral abistada. Kui tegu ei ole
meditsiinitöötajaga, peab talle rääkima preparaadiga kaasnevatest ohtudest.
Preparaadi juhuslikul sattumisel nahale või silma pesta see viivitamatult maha rohke veega. Tõsise
kokkupuute korral naha või silmadega või juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Juhuslikul ravimi
allaneelamisel loputada suu ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
MITTE JUHTIDA sõidukit, kuna võib esineda sedatsiooni.
Teave tervishoiutöötajale preparaadiga kokkupuute korral:
Esmaabiga tuleb tagada hingamise ja südametalitluse säilimine. Raske mürgistuse korral tuleb
barbituraadi elimineerumist võimalikult kiirendada.
Pentobarbitaali kontsentratsioon preparaadis on selline, et preparaadi juhuslikul
süstimisel või allaneelamisel võib see ka väga väikeste koguste, nagu 1 ml, juures tuua inimesele
kaasa tõsiseid KNS häireid. 1 g pentobarbitaalnaatriumi annus (võrdne 2,5 ml preparaadiga) on
teatatud olevat inimestele surmava toimega. Rakendada tuleb sobivat intensiivravi ja hingamise
säilitamist.
Teised ettevaatusabinõud
Eutaneeritud loomade söömine teiste loomade poolt võib kaasa tuua mürgistuse, anesteesia ja isegi
surma. Barbituraadid on korjustes väga püsivad ning stabiilsed ka küpsetamistemperatuuril. Teisese
mürgistuse riski tõttu ei tohi eutaneeritud looma sööta teistele loomadele, vaid tuleb hävitada vastavalt
kohalikule seadusandlusele viisil, et teistel loomadel puuduks juurdepääs korjusele.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Süstimisjärgselt võib esineda lihastõmblusi.
Perivaskulaarsel manustamisel või vähese absorptsioonivõimega organitesse/kudedesse süstimisel
võib surm edasi lükkuda. Perivaskulaarsel manustamisel võivad barbituraadid olla ärritavad.
Pentobarbitaalnaatrium võib põhjustada erutust. Premedikatsioon/sedatsioon vähendab erutuse
tekkeriski märkimisväärselt.
Väga harva võib pärast südameseiskumist esineda üks või mitu hingetõmmet. Sellises faasis on loom
juba kliiniliselt surnud.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Agressiivsetel loomadel on premedikatsioon kergemini manustatavate (oraalselt, subkutaanselt või
intramuskulaarselt) rahustitega enne eutanaasiat soovitatav.
Kuigi premedikatsioon rahustitega võib aeglustada soovitud tulemuseni jõudmist tänu
vereringefunktsiooni pärssumisele, ei pruugi see olla kliiniliselt märgatav kuna KNS depressandid
(opioidid, α-2-adrenoretseptori agonistid, fenotiasiinid jne) võivad suurendada pentobarbitaali
toimet.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Annus 140 mg pentobarbitaalnaatriumit kg kehamassi kohta, mis vastab 0,35 ml/kg, on piisav kõikide
manustamisviiside korral.
Veenisisene manustamine on eelistatuim valik ja vastavalt loomaarsti hinnangule tuleb vajadusel
kasutada sobivat sedatsiooni. Hobustel ja veistel on premedikatsioon kohustuslik.
Kui veenisisene manustamine ei ole võimalik, võib ainult tugeva sedatsiooni või anesteesia mõju all
manustada preparaati intrakardiaalselt.
Ainult väikeloomadele võib alternatiivse viisina manustada preparaati intraperitoneaalselt, kasutades
eelnevalt sobivat sedatsiooni.
Veenisisene süstimine lemmikloomadele tuleb läbi viia katkematu süstina kuni looma teadvuse
kadumiseni.
Hobustele ja veistele tuleb pentobarbitaali süstida kiiresti.
Korki ei tohi nõelaga läbistada rohkem kui 20 korda.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Ei rakendata.
4.11 Keeluaeg (-ajad)
Rakendada vastavaid meetmeid, et preparaati saanud loomade korjused ei satuks toiduahelasse ega
kasutataks inimtoiduks või loomasöödaks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: ained loomade eutanaasiaks, barbituraadid, pentobarbitaal
ATCvet kood: QN51AA01
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Pentobarbitaalnaatrium on barbituurhappe oksübarbituraadi derivaat.
Barbituraadid pärsivad kogu kesknärvisüsteemi, kuid kvantitatiivselt mõjutab see mitmeid piirkondi
erinevalt, mistõttu võib preparaadi mõju olla tugevalt hüpnootiline ja sedatiivne. Preparaadi kohene
toime on sügavast anesteesiast tingitud teadvusekaotus, millele järgneb kõrgema annuse määra juures
hingamiskeskuse depressioon. Hingamine katkeb, sellele järgneb kiirelt südameseiskumine, mis viib
kiire surmani.
5.2 Farmakokineetilised omadused
Vereringesse süstituna ioniseerub barbituraat teatud määrani, mis sõltub aine
dissotsiatsioonikonstandist ja vere pH tasemest. Barbituraadid seonduvad plasmaproteiinidega,
moodustades ringlevas veres tasakaalu vaba ja seotud aine vahel. Raku läbimine saab toimuda ainult
dissotsieerumata vormis.
Pärast raku läbimist leiab taas aset dissotsiatsioon ning toimub aine seondumine intratsellulaarsete
organellidega.
Kudede muutusi raku läbimise tõttu ja intratsellulaarset seondumist ei ole kirjeldatud. Üldiselt
kategoriseeritakse muutusi kudedes otsesteks ja kaudseteks. Üldiselt on need muutused
vähemärgatavad ja nende kohta on vähe teada.
Intrakardiaalsel manustamisel toimub teadvusekaotus peaaegu koheselt ja südame seiskumine järgneb
10 sekundi jooksul.
Veenisisesel manustamisel toimub teadvusekaotus 5-10 sekundi jooksul pärast manustamise
lõpetamist.
Surm järgneb 5 - 30 sekundi pärast.
Intraperitoneaalsel manustamisel saabub surm 3-10 minuti jooksul (hingamiskeskuse depressiooni
tõttu võib loom olla kliiniliselt surnud enne südame seiskumist).
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Bensüülalkohol (E1519)
Patentsinine V (E131)
Etanool (96 %)
Propüleenglükool
Süstevesi
6.2 Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte lasta külmuda.
Hoida viaal välises pappkarbis, et kaitsta seda valguse eest.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 ml värvitu klaasviaal (tüüp II) helehalli bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega.
250 ml värvitu klaasviaal (tüüp II) tumehalli bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Le Vet. B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1717
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.04.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07.12.2016
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2016
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Preparaati võib manustada ainult veterinaararst.