Imalgene 100 mg/ml 10ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
ketamiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QN01AX03

TOOTJA:

Merial

1
[Version 7.3.2, 10/2011]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Imalgene 100 mg/ml., süstelahus koertele ja kassidele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
ketamiini (hüdrokloriidina) 100 mg
Abiained: klorobutanool, süstevesi.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koerte ja kasside rahustamine raviprotseduuridel ja diagnostilisteks uuringuteks.
Anesteesia kombinatsioonis teiste ravimitega lühiajaliste operatsioonide tegemisel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb:
hüpertensioon,
kardiovaskulaarse süsteemi puudulikkus,
neeru- ja maksapuudulikkus,
epilepsia.
Mitte kasutada loomadel, kellele on manustatud fosfororgaanilisi ravimeid.
Mitte kasutada tiinetel loomadel (välja arvatud keisrilõike korral).
Mitte kasutada silmaoperatsioonide korral.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Soovitatav on looma 12 tundi enne operatsiooni mitte toita.
Suure verekaotusega loomadel tuleb doosi vähendada.
Pikaajalise operatsiooni ajal on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise vältimiseks.
Ketamiini toime ajal ja ärkamisperioodil tuleb hoolikalt jälgida kopsude ja südame tegevust.
Ärkamise ajal peab ruum olema vaikne, et vältida erutusseisundi teket.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Silmad jäävad anesteesia ajal avatuks, seetõttu on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise
3
vältimiseks.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Silmad jäävad anesteesia ajal avatuks, seetõttu on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise
vältimiseks.
Manustamise järel võib tekkida hingamise depressioon ja südameseiskus.
Oksendamine, salivatsioon (raviks atropiin), kõri või bronhide spasm, krambid (raviks
diasepaam) ja hüpotermia.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinetel loomadel (välja arvatud keisrilõike tegemiseks) ja laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte kasutada samaaegselt koliinesteraasi inhibiitoritega (fosfororgaaniliste ühenditega).
Kesknärvisüsteemi pärssivad ained (näiteks barbituraadid, diasepaam) võivad pikendada
anesteesiast ärkamise aega, halotaan ja klooramfenikool pikendavad toimeaega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intravenoosselt või intramuskulaarselt koertele.
Intramuskulaarselt kassidele.
Manustamine toimub järgnevalt:
Koer:
Preparaatide kombinatsioon Doos Manustamisviis Kommentaar
Medetomidiin
või ksülasiin
3-5 min pärast
Ketamiin
1 mg/25 kg
1-3 mg/kg
3 mg/kg
või 10 mg/kg
i.m
i.m
i.v
i.m
Diasepaam
Ketamiin
Ksülasiin
0,5-1 mg/kg
3 mg/kg
0,3 mg/kg
i.v
i.v
i.v
Kombinatsiooni kasutatakse
halvas üldseisundis loomadele.
Kui operatsioon kestab üle
60 min ja anesteesia väheneb
siis kasutada iga 10-20 min
järel ketamiini ja ksülasiini
algses annuses
Kass:
Preparaatide
kombinatsioon
Doos Manustamisviis Kommentaar
Ketamiin
5-10 mg/kg
i.m
4
Ksülasiin 0,5-1 mg/kg i.m
Diasepaam
Ketamiin
0,3-0,5 mg/kg
10-15 mg/kg
i.m
i.m
Kombinatsiooni kasutatakse halvas
üldseisundis loomadele
Liigse salivatsiooni ärahoidmiseks võib kasutada premedikatsiooniks atropiini annuses 0,05 mg/kg
kehamassi kohta intramuskulaarselt.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Hoiduda üledoseerimisest. Ketamiinil on väga lai terapeutiline indeks, kuid mitmekordne
üledoseerimine võib põhjustada toime pikenemise ja süvenemise ning hingamise pärssumise.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: Üldanesteetikumid.
ATC-vet kood: QN01AX03
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ketamiin kuulub dissotsiatiivsete mittenarkootiliste anesteetikumide rühma. Ketamiin kutsub
esile kataleptilise seisundi, kusjuures silmad jäävad avatuks ning kornea ja pupilli refleksid
säilivad. Koertel ja kassidel tekib anesteesia kohe kui ketamiini kontsentratsioon plasmas
ületab 3 µg/ml. Anesteesia tekitab pidurduse ajukoores ja taalamuses ning stimulatsiooni
limbilises süsteemis.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Ketamiin imendub ja jaotub kiiresti. Poolväärtusaeg on sõltuvalt loomaliigist ja premedikatsioonist
umbes 30...60 minutit.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Klorobutanool
Süstevesi.
6.2. Sobimatus
Mitte kasutada samaaegselt koliinesteraasi inhibiitoritega (fosfororgaaniliste ühenditega).
Mitte segada samas süstlas diasepaami ja barbituraatidega, tekib sade.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
5
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
10 ml viaal
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
MERIAL
29, Avenue Tony Garnier
69007 LYON
Prantsusmaa
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1447
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
15.12.2006 / 26.09.2012
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
August 2012
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim