Nobilis IB MA5 5000ds N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD07

TOOTJA:

Intervet International B.V.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis IB MA5
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks annus sisaldab:
Toimeaine
Lindude nakkava bronhiidi elusviiruse tüvi Ma5 3,0 log
10
EID
50
EID
50
– 50% embrüoid nakatav annus.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat.
Viaalid: valkjas/kreemikas pellet.
Topsid: valkjas, peamiselt kerakujuline.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kanade aktiivseks immuniseerimiseks lindude nakkava bronhiidi vastu.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid linde.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Pesta ja desinfitseerida pärast vaktsineerimist käsi ning vaktsineerimisvahendeid.
Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
2
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Reaktsioon vaktsineerimisele on üldiselt kerge või puudub üldse. Reaktsiooni intensiivsus ja kestus
sõltub lindude terviseseisundist ning konditsioonist. Kõrvaltoimete vähendamiseks on
vaktsineerimisjärgsel perioodil olulised hea hügieen ja pidamistingimused.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
On tõestatud, et vaktsineerimine munemise perioodil ei põhjusta lindudel mingeid kõrvaltoimeid.
Igasugune lindude häirimine munemise perioodil võib põhjustada ajutist munatoodangu vähenemist.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Võib kombineerida vaktsiiniga Nobilis ND Clone 30.
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et vaktsiini saab segada ning manustada
müügiks kasvatatavatele tibudele alates 1. elupäevast koos Nobilis IB 4-91-ga või Nobilis IB Primo
QX-iga pihustamismeetodil või manustada intranasaalselt/okulaarselt. Segatud preparaatide puhul
tekib immuunsus 3 nädala pärast. Kasutamisel segatuna Nobilis IB 4-91-ga on immuunsuse kestus
6 nädalat väidetava kaitse puhul IBV Massachusettsi serotüübi ja tüvevariandi 4-91 vastu.
Kasutamisel segatuna Nobilis IB Primo QX-iga on immuunsuse kestus 8 nädalat väidetavaks kaitseks
IBV Massachusettsi ja QX-i taoliste tüvede vastu. Segatud vaktsiinide ohutuse näitajad ei erine eraldi
manustatud vaktsiinide puhul kirjeldatutest.
Kahe vaktsiini samaaegne kasutamine suurendab ohtu
viiruste rekombineerumiseks ja uute variantide võimalikuks tekkimiseks. Siiski hinnatakse ohu tekke
tõenäosust väga väikeseks ja selle muudab minimaalseks kõikide kanalas olevate kanade samaaegne
vaktsineerimine ning puhastamine ja desinfitseerimine pärast igat tootmisrotatsiooni. Enne kasutamist
lugege Nobilis IB 4-91 või Nobilis IB Primo QX-i infolehte.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Üks annus (vähemalt 3,0 log
10
EID
50
) linnu kohta manustatuna kas pihustamismeetodil, joogiveega või
intranasaalselt/intraokulaarselt.
Valmislahuse kogus sõltub vaktsineerimisel kasutatavatest vahenditest ja vaktsineeritavate lindude
vanusest.
Vaktsineerida ainult terveid linde.
Vaktsineerimise optimaalne aeg ja vaktsiini manustamismeetod sõltuvad suurel määral kohalikust
olukorrast.
Vaktsiini kasutamine on ohutu alates 1. elupäevast.
Juhend
Broilerid: vaktsineerida 1 päeva vanuselt jämedatilgalise pihusena või intranasaalselt/intraokulaarselt.
Munakanad ja sugukanad: vaktsineerida 1 päeva vanuselt jämedatilgalise pihusena või
intranasaalselt/intraokulaarselt. Revaktsineerimine umbes 6 nädala vanuselt pihustamismeetodil,
intranasaalselt/intraokulaarselt või joogiveega.
Vaktsiin tarnitakse külmkuivatatud pulbrina klaasviaalis või külmkuivatatud vaktsiinikuulikestena
topsides. Viimase variandi puhul võivad topsid sisaldada 3–100 vaktsiinikuulikest sõltuvalt vajalikust
annusest ja tootmismahust. Kui ravim on topsides ning topsi sisu on pruunikas ja kleepub konteineri
külge, siis ei tohi ravimit kasutada, sest see viitab, et konteineri terviklikkus on rikutud. Iga konteineri
sisu tuleb pärast avamist kohe ja täielikult ära kasutada.
Manustamine
A. Pihustamismeetodil
Vaktsiin lahustada jahedas vähese rauasisaldusega ja kloreerimata vees. Viaalid avada vee all.
Pihusti peab olema puhas setetest, korrosioonist ja desinfektantidest ning soovitatavalt kasutuses
3
vaid vaktsineerimiseks. Vaktsiin pihustada ühtlaselt vastava arvu lindude kohal 30–40 cm
kauguselt, soovitatavalt siis, kui linnud istuvad koos hämaras valguses.
Päevavanustel tibudel kasutada 0,25 liitrit vett 1000 linnu kohta, pihusti otsak tuleb seada „peene
vihma” režiimile.
Vanemate lindude puhul kasutada 1000 annuse lahjendamiseks 1 liiter vett. Pihusti otsak tuleb
reguleerida „peentele piiskadele”. Aerosooligeneraatoreid võib kasutada vaid siis, kui see on
lindudele ohutu.
B. Intranasaalne/intraokulaarne manustamine
Lahustada vaktsiin füsioloogilises soolalahuses või kasutada spetsiaalset lahustit Solvens
Oculo/Nasal (tavaliselt 30 ml 1000 annuse kohta). Manustada standardtilguti abil üks tilk paari
sentimeetri kõrguselt silma või ninasõõrmesse. Manustaja peab veenduma, et lind hingab
ninasõõrmesse manustatud tilga sisse.
C. Manustamine joogiveega
Viaalid avada vee all või valada topsi(de) sisu vette. Mõlemal juhul segada vaktsiini sisaldavat
vett enne kasutamist korralikult. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on suspensioon
selge. Kasutada jahedat, puhast, vähese rauasisaldusega ja kloreerimata vett. Lisades vette 2 g
lõssipulbrit liitri vee kohta, püsib viirus kauem eluvõimelisena. Tuleb tagada, et vaktsiiniga vesi
juuakse ära 2 tunni jooksul. Olenevalt ilmastikutingimustest võib enne vaktsineerimist piirata
lindudele joogivee kättesaadavust poole tunni jooksul. Vaktsineerimise ajal tuleb tagada kõikide
lindude vaba juurdepääs joogikohtadele. Joogisüsteem peab olema puhas ning vaba
pindaktiivsetest ja desinfitseerivatest ainetest. Lahustada 1000 annust vaktsiini sellises koguses
vees (liitrites), mis vastab lindude vanusele päevades (maksimaalselt 40 liitris).
Vaktsineerida tuleb varajastel hommikutundidel, kui joogivõtt on kõige aktiivsem, või palavate
päevade jahedaimal perioodil.
Kui vaktsineeritakse suuremaid karju, on soovitatav alustada osa vaktsiini lahustamisega.
Vaktsiini manustamisel läbi keskse jootmissüsteemi tuleb olla eriti hoolikas. Lindude arvu puhul,
mis jääb standardannustamise intervallide vahepeale, peab valima järgmise suurema annuste arvu.
Juhend kasutamiseks koos Nobilis IB 4-91 või Nobilis IB Primo QX-iga
Mõlema lüofilisaadi manustamiskõlblikuks muutmiseks ja sellele järgnevaks manustamiseks peab
järgima eeltoodud juhiseid pihustamismeetodi ning intranasaalse/okulaarse manustamise puhul.
Kasutama peab samu koguseid nagu üksiku preparaadi korral.
Intranasaalseks/okulaarseks manustamiseks Nobilis IB Primo QX-iga segatuna tuleb kasutada lahustit
Solvent Oculo/Nasal (ainult 1000 annust). Enne kasutamist lugege Nobilis IB Primo QX-i infolehte.
Kõlblikkusaeg pärast segamist: 2 tundi.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Sümptomid puuduvad.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiin nakkava bronhiidi vastu.
ATCvet kood: QI01AD07
Nobilis IB MA5 on elusvaktsiin lindude nakkava bronhiidi vastu.
4
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sorbitool
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud Nobilis IB 4-91 või Nobilis IB Primo QX-iga,
mis on soovitatud kasutamiseks koos selle veterinaarravimiga.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril 2–8 °C.
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaalid sisaldavad lüofiliseeritud pelleteid. Viaal on suletud
halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud kodeeritud alumiiniumkattega.
Pakendi suurused
1000 annust viaalis – 10 tk pakendis.
2500 annust viaalis – 10 tk pakendis.
5000 annust viaalis – 10 tk pakendis.
Polüpropüleenist (tops) ja polüpropüleenist/polüetüleenist (kaas) kontaktkihiga tihendatud
alumiiniumlaminaadist tops, mis sisaldab 1000, 2 500, 5000 või 10 000 annust.
Pakendid
Kartongkarp 10 topsiga, mis sisaldavad 1000 annust.
Kartongkarp 10 topsiga, mis sisaldavad 2 500 annust.
Kartongkarp 10 topsiga, mis sisaldavad 5000 annust.
Kartongkarp 10 topsiga, mis sisaldavad 10 000 annust.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutavalt ametkonnalt heakskiidu
saanud desinfitseerivas aines.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
5
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1284
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.10.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.