Nobilis ND C2 2500ds N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD06

TOOTJA:

Intervet International B.V.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis ND C2
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks annus sisaldab:
Toimeaine:
Newcastle’i haiguse nõrgestatud elusviirus (NDV) tüvi C2: 5,7–7,5 log
10
EID
50
*
* EID
50
= 50% embrüoid nakatav annus: viiruse tiiter, mis on vajalik 50%-l nakatatud embrüotel nakkuse tekitamiseks.
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Lüofilisaat okulonasaalselt või pihustamisega manustatava suspensiooni valmistamiseks.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kanade aktiivne immuniseerimine Newcastle’i haiguse viiruse vastu, vähendamaks kliinilisi tunnuseid
ja suremust.
Immuunsuse teke ja kestus: seronegatiivsete lindude vaktsineerimisel vastavalt 2 ja 5 nädalat pärast
vaktsineerimist.
Kaitse algust on näidatud 2 nädalat pärast maternaalsete antikehadega lindude vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus vastab vaktsineerimisprogrammile.
4.3. Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida kliiniliselt haigeid (eriti hingamisteede haigustega) või stressis linde.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsiiniviirus võib levida vaktsineerimata lindudele kuni 10 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Selline viiruse levimine ei põhjusta kliinilisi tunnuseid, kuid võib põhjustada vaktsineerimata kanadel
serokonversiooni.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Newcastle’i haiguse elusvaktsiin võib vaktsiini manustajal põhjustada kerget mööduvat konjunktiviiti.
Selle vältimiseks kasutada sobilikke kaitsevahendeid.
Pärast vaktsineerimist pesta ja desinfitseerida käed ja varustus. Pihustamisel kaitsta silmi ja
hingamisteid kokkupuute eest vaktsiiniviirusega. Kanda näomaski.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Jääkülma vaktsiini manustamine silma- või ninatilga meetodil võib põhjustada silmade pilgutamist või
pea raputamist.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munevatel kanadel või 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust (ohutust sel
perioodil ei ole uuritud).
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et Innovax-ILT-d (ainult ühe päeva vanustele
tibudele) või Nobilise rinotrahheiidi vastast elusvaktsiini (tüvi 11/94) võib manustada samal päeval,
aga mitte kokku segatuna Nobilis ND C2-ga. Mareki haiguse vastane vaktsiin (tüvi CV1988-FC126)
ja nakkusliku bronhiidi (tüvi IB Ma5) vastane vaktsiin on kokkusobivad Nobilis ND C2-ga, kui neid
mitte kokku segada ja manustada esimesel elupäeval (Mareki ja IB Ma5 vaktsiinide tõhusust ei ole
uuritud). Nakkusliku bursiidi vastast vaktsiini (tüvi D78) võib manustada 7 päeva pärast Nobilis ND
C2 manustamist.
Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada
igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustamisega nina- või silmatilga meetodil või (jäme)pihustamisega.
Ühekordne vaktsineerimine ühe annusega ühe linnu kohta alates esimesest elupäevast.
Silma- või ninatilgana meetodil manustamine
Lahustada vaktsiin sobiliku koguse sobiva lahustiga ja manustada standardtilgutiga (mille tilga suurus
on teada ja püsiv). Kasutada võib steriilset destilleeritud vett või fosfaadiga puhverdatud soolalahust.
Lahusti kogus sõltub silma- või ninatilgana manustamisel annuste arvust ja tilga suurusest, kuid 1000
annuse kohta kasutatakse ligikaudu 35 ml lahustit.
Üks tilk tuleb manustada ühte ninaavasse või silma. Enne linnu vabastamist tuleb veenduda, et
ninaavasse tilgutatud tilk oleks sisse hingatud.
Pihustamismeetodil manustamine
Lahustada vaktsiin jahedas puhtas vees, millele võib lisada 2% lõssi (kooritud piima). Kloreeritud vett
mitte kasutada. Vees ja pihustamisaparaadis ei tohi olla sadet, korrosiooni ja desinfektantide või
antiseptikumide jääke. Ideaalis peaks aparaati kasutama ainult vaktsineerimiseks. Lahusti kogus peab
olema selline, et lindudele pihustamisel oleks tagatud ühtlane jaotumine. Kogus võib varieeruda
sõltuvalt vaktsineeritavate lindude vanusest ja pidamissüsteemist, kuid soovitatav on kasutada
250…500 ml vett 1000 annuse kohta. Vaktsiini suspensioon tuleb pihustada lindude kohal ühtlaselt
30…40 cm kauguselt, soovituslikult siis, kui linnud on koos hämaras valguses. Võimalusel vähendada
või peatada pihustuse kao vältimiseks ventilatsioon.
Vaktsineerimisprogramm
Nobilis ND C2 võib manustada alates esimesest elupäevast. Kuna Nobilis ND C2 vaktsiini poolt
indutseeritud immuunsus ei kesta kaua, peab kasutama laiendatud vaktsineerimisprogrammi. Vajaliku
immuunsus säilitamiseks peavad kanad 2…3 nädalat pärast selle vaktsiini manustamist läbima
teistkordse vaktsineerimise elusvaktsiiniga, mis sisaldab immunogeensemat tüve Clone 30.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kümnekordse maksimaalse annuse manustamisel soovituslikel manustamisviisidel ei ole täheldatud
teisi tunnuseid kui ühekordse annuse puhul.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elus Newcastle’i haiguse viirusvaktsiin.
ATCvet kood: QI01AD06
Immuunsuse stimuleerimiseks Newcastle’i haiguse vastu kanadel.
Nõrgestatud C2-tüvi on lentogeenne ja madala patogeensusega ning sobib seetõttu alates esimesest
elupäevast.
ND C2 ettevalmistavat toimet on näidatud ainult kanade teistkordsel vaktsineerimisel NDV
elusvaktsiiniga, mis sisaldab immunogeensemat tüve Clone 30.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sorbitool
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Puhastatud vesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud preparaatidega, mis on ära toodud lõigus 4.8.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 3 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist hoida temperatuuril kuni 25 °C.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Kartongkarp, sisaldab 1 või 10 klaasviaali (hüdrolüütiline I tüüpi klaas või II tüüpi klaas), suletud
halogeenbutüülist kummikorgiga, mis on kaetud metallkapsliga.
Viaal sisaldab: 500, 1000, 2500, 5000, 10 000 või 25 000 annust.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud, desinfitseerivas aines.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER
1301
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 23.05.2005
Müügiloa uuendamise kuupäev: 22.09.2010
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.