Nobilis ND Clone 2500ds N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD06

TOOTJA:

Intervet International B.V.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis ND Clone 30, suspensiooni lüofilisaat kanadele ja kalkunitele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 annus sisaldab:
Toimeaine:
Newcastle`i haiguse elusviiruse tüve Clone 30 vähemalt 6,0 log
10
ELD
50
*ELD (Egg Lethal Dose) 50% kanaembrüoid surmav annus
Abiaine:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat.
Valge/valkjas pulber.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana, kalkun.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kanade ja kalkunite aktiivne immuniseerimine Newcastle`i haiguse vastu alates esimesest elupäevast.
Immunsuse teke: hiljemalt 3 nädala pärast (põhineb vaktsineerimise - nakatumise esilekutsumise
katsetel; ajavahemik võib olla lühem, kuid seda ei ole uuritud).
Immuunsuse kestus: vähemalt 6 nädalat.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vaktsineerida ainult terveid linde.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsiiniviirus võib levida vastuvõtlikele vaktsineerimata lindudele.
Vaktsineerimise järgselt on olulised head hügieeni- ja pidamistingimused.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
2
Võimalusel vältida kokkupuudet viirusega. Veterinaarravimi käsitsemisel kanda kaitsevahendina
näomaski ja kaitseprille. Pärast vaktsineerimist pesta ja desinfitseerida käed ja töövahendid.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või silma sattumisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
pakendi infolehte või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Kerge respiratoorne reaktsioon. Reaktsiooni intensiivsus ja kestus ning immuunvastuse teke sõltuvad
lindude tervislikust seisundist ja konditsioonist.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munevatel lindudel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et Innovax-ILT-d (ainult ühe päeva
vanustele tibudele) võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Nobilis ND Clone 30-ga.
Andmed antud vaktsiini (Nobilis ND Clone 30) ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos
teiste vaktsiinidega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaadiga. Seetõttu tuleb selle
vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul
eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Vähemalt 6,0 log
10
ELD
50
(ND) linnu kohta manustatakse:
- pihustamisega,
- joogiveega,
- intranasaalselt või intraokulaarselt, lahustades vaktsiin spetsiaalse lahustiga Solvens Oculo/Nasal.
Vaktsiinilahuse valmistamiseks vajamineva vee kogus sõltub manustamisviisist ja vaktsineeritavate
lindude vanusest.
A. Pihustamismeetod
Vaktsiin lahustada jahedas, puhtas, raua- ja kloorivabas vees. Viaalid avada vee all ja veenduda et
kogu vaktsiin viaalis on lahustunud. Manustamiseks kasutatav pihusti peab olema puhas settest,
roostest ja desinfitseerimisainete jääkidest (soovitatavalt kasutatav vaid vaktsineerimiseks). Vaktsiin
tuleb ühtlaselt pihustada vastava arvu lindude kohal distantsilt 30…40 cm, eelistatavalt hämaras, kui
linnud istuvad koos.
Ühe päeva vanustel tibudel: kasutada 0,25 liitrit vett 1000 linnu kohta ja seades pihusti otsiku
asendisse, mis tekitab peene vihma taolise aerosooli.
Vanematel lindudel: lahustada 1000 annust liitris vees ja seada otsik asendisse, mis tekitab peened
tilgad. (Aerosooli generaatorit tohib kasutada vaid juhul, kui selle ohutus lindudele on tõestatud).
B. Intranasaalne/intraokulaarne manustamine
Lahustada vaktsiin vastavas lahustis (Solvens Oculo/Nasal) (tavaliselt 30 ml 1000 annuse kohta) ja
manustada standardtilguti abil. Manustada üks tilk mõne sentimeetri kõrguselt ninaavasse või silma.
Vaktsineerija peab veenduma, et lind hingab ninatilga sisse.
C. Joogiveega manustamine
Kasutada jahedat, puhast, rauavaba ja kloreerimata vett. Kui lisada veele 2 g lõssipulbrit liitri vee
kohta püsib viirus kauem aktiivne. Vaktsiini viaalid avada vee all ja veenduda, et kogu vaktsiin viaalis
on lahustunud. Kasutatavad anumad ja joogisüsteem peavad olema puhtad ning vabad pindaktiivsete
ainete ja desinfitseerimisainete jääkidest.
3
Lahustada 1000 annust vaktsiini nii mitmes liitris vees, kui suur on lindude vanus päevades,
maksimaalselt kuni 40 liitris vees.
Tuleb tagada, et linnud joovad vaktsiiniga vee ära 2 tunni jooksul. Sõltuvalt ilmastikutingimustest
võib olla vajalik piirata joogivee kättesaadavust enne vaktsineerimist. Piisava joomisruumi tagamiseks
peab olema vajalik arv jootmiskohti. Vaktsineerimise ajal peab sööt olema kättesaadav, sest linnud ei
joo kui pole midagi süüa.
Vaktsiini tuleks manustada hommikul, kuna see on põhiline veetarbimise aeg või palava päeva
jahedaimal perioodil. Kui vaktsineeritakse suuri linnukarju, on soovitatav algul lahustada vaid osa
vaktsiinist. Vaktsiini manustamise korral tsentraalse veesüsteemi kaudu või kasutades
automaatsüsteemi vaktsiini veesüsteemi lisamiseks, tuleb olla ettevaatlik. Kui lindude arv on
standardsete annuste vahepealne, tuleb kasutada järgnevat, kõrgemat annust.
Tähelepanu! Parim immuunvastus kujuneb manustamisel jämepihustuse või
intranasaalsel/intraokulaarsel teel. Neid meetodeid tuleks eelistada vaktsiini manustamisel, eriti noorte
lindude vaktsineerimisel.
Vaktsineerimisskeem
Vaktsiini kasutamine on ohutu alates 1. elupäevast.
Optimaalne aeg ja manustamismeetod sõltuvad kohalikest oludest.
Pikemaajaliseks kaitseks on vajalik kordusvaktsineerimine kanadel iga 6 nädala järel ja kalkunitel iga
4 nädala järel.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
100-kordse annuse manustamisel esineb vaid kerge reaktsioon, mis on võrreldav Hitchner B1
põhjustatud reaktsiooniga.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiinid, aktiivseks immuniseerimiseks Newcastle`i haiguse
vastu.
ATCvet kood: QI01AD06.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sorbitool
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
4
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Kartongkarp, mis sisaldab 10 klaasviaali (I tüüpi hüdrolüütiline klaas) halogeenbutüülist punnkorgi ja
alumiiniumkattega.
Viaal sisaldab 1000, 2500 või 5000 annust.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud desinfitseerivas aines.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1220
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.