Nobilis Reo+IB+G+ND 1x500ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin+Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin+lindude reoviirusvaktsiin+lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AA16

TOOTJA:

Intervet International B.V.

[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis Reo+IB+G+ND
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga doosi kohta mõõdetuna vastavas potentsustestis:
Toimeained:
1 doos (0,5 ml) sisaldab:
Reoviirus, tüved 1733 ja 2408 indutseerib 7,4 log
2
ELISA ühikut
Lindude nakkava bronhiidi viirus, tüvi M41: indutseerib 6,0 log
2
HI* ühikut
Lindude nakkava bursiidi (Gumboro ) viirus, tüvi D78 indutseerib 14,5 log
2
VN** ühikut.
Newcastle`i haiguse viirus: indutseerib 4,0 log
2
HI* ühikut iga
1
/
50
doosi
kohta või sisaldab 50 PD
50
ühikut.
*hemaglutinatsiooni inhibeeriv ühik
**viiruse neutralisatsiooni ühik
Adjuvant:
Vedel parafiin 430 mg/ml
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süsteemulsioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana (sugulinnud).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Sugulindude kordusvaktsineerimine haiguste vastu, mida põhjustavad reoviirus, lindude nakkava
bronhiidi viiruse Massachusettsi serotüüp, Newcastle’i haiguse viirus ja lindude nakkava bursiidi
viirus ning vaktsineeritud lindude järglaste kaitse reoviiruse ja lindude nakkava bursiidi viiruse
põhjustatud haiguste vastu.
Aktiivne immuunsus tekib 4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist ja püsib ühe munemisperioodi.
Immuunsuse kestus vaktsineeritud lindude järglastel: esimesed elunädalad.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada munevatel kanadel.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Enne vaktsiini kasutamist tuleb lasta sellel soojeneda toatemperatuurini (15...25 °C).
Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale võib tekkida lokaalne reaktsioon. Pöörduda viivitamatult
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Kasutajale:
Ravim sisadab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti
kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni,
kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Preparaadi juhuslikul enesele manustamisel võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda kiiresti arsti
poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arsti kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.
Arstile:
Ravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik preparaadi manustamine
põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb
osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui
kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
50% vaktsineeritud lindudest on mõne nädala jooksul pärast vaktsineerimist täheldatud kerget
mööduvat turset süstekohal.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte manustada vaktsiini munevatele kanadele.
Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine otsustada igal erineval juhul
eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne vaktsiini kasutamist tuleb lasta sellel soojeneda toatemperatuurini (15...25 °C).
Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
Loksutada vaktsiini korralikult enne kasutamist ja kasutamise ajal.
1 doos (0,5 ml) manustada intramuskulaarselt või subkutaanselt.
Igale linnule tuleb manustada 0,5 ml vaktsiini intramuskulaarselt kas reie- või rinnalihasesse või
subkutaanselt kaela alumisse ossa.
Nobilis Reo+IB+G+ND tuleks manustada lindudele 16-20 nädala vanuses, kuid mitte vähem kui 4
nädalat enne oodatavat munemisperioodi algust.
Optimaalse toime saavutamiseks tuleks linde esmalt vaktsineerida elusvaktsiiniga lindude nakkava
bronhiidi, Newcastle’i haiguse, lindude reoviroosi ja nakkava bursiidi vastu.
Parim tulemus saaavutatakse, kui vaktsineerimine inaktiveeritud vaktsiiniga viiakse läbi 6 või enam
nädalat, kuid mitte mingil juhul varem kui 4 nädalat pärast esmast vaktsineerimist elusvaktsiiniga.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kahekordse doosi manustamisel ei ole esinenud teisi kõrvaltoimeid kui neid, mis on kirjeldatud
punktis 4.6.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: inaktiveeritud viirusvaktsiinid
ATC-vet kood: QI01AA16.
Pikemaajalise immuunsuse stimuleerimiseks sisalduvad antigeenid vesi-õlis süsteemulsioonis.
Vaktsiin stimuleerib immuunsust reoviiruse, lindude nakkava bronhiidi viiruse Massachusettsi
serotüübi, Newcastle’i haiguse viiruse ja lindude nakkava bursiidi viiruse vastu.
Aktiivne immuunsus tekib 4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist ja püsib ühe munemisperiooodi.
Immuunsuse kestus vaktsineeritud lindude järglastel: esimesed elunädalad.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Vedel parafiin, glütsiin, polüsorbaat 80, formaldehüüd, sorbitaanmonooleaat, süstevesi.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 3 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Esmane pakend:
II tüüpi klaaspudel (Ph. Eur.) või polüetüleentereftalaadist (PET) pudel, suletud nitrüülkummikorgiga
(Ph. Eur.) ja kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Pakend: 500 ml N1 (1000 doosi).
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1338
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
14.10.2005/17.02.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Jaanuar 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.