Norocillin inj susp 100ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
prokaiinbensüülpenitsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01CE09

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Norocillin, 300 mg/ml süstesuspensioon
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
Prokaiinbensüülpenitsilliin 300 mg
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat 1,12 mg/ml
Etüülparahüdroksübensoaat 0,23 mg/ml
Propüülparahüdroksübensoaat 0,16 mg/ml
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Valge kuni kahvatuvalge suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Penitsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud süsteemsete infektsioonhaiguste raviks.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Trueperella pyogenes,
Erysiopelothrix rhusiopathiae,
Listeria spp,
Mannheimia haemolytica,
Pasteurella multocida,
Staphylococcus spp (penitsillinaasi mitte produtseerivad tüved),
Streptococcus spp.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada intravenoosselt või intratekaalselt.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada väga väikestele herbivooridele, nagu merisead, liivahiired ja hamstrid.
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
2
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte ületada ettenähtud annust.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinile võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
1. Inimesed, kes on ülitundlikud penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes, peaksid vältima
veterinaarpreparaadiga töötamist.
2. Preparaati käsitsedes vältida sellega kokkupuudet, rakendades kõiki soovitatud
ettevaatusabinõusid.
3. Kui tekivad allergilised reaktsioonid, nagu nahaärritus, tuleb pöörduda koheselt arsti poole
ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Näo, huulte või silmalaugude turse on väga tõsised sümptomid ja vajavad kohest meditsiinilist
sekkumist.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Vahel võib penitsilliini manustamine imetavatele emistele ja nuumsigadele põhjustada mööduvat
kehatemperatuuri tõusu, oksendamist, värisemist, loidust ja tasakaaluhäireid.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinus
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon
Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.
Tiinetel emistel ja nooremistel on täheldatud eritisi häbemest, mida võib seostada abordiga.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed puuduvad.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada ainult sügavalt intramuskulaarselt.
Enne kasutamist loksutada hoolikalt.
Soovituslik annus on 10 mg kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 30 kg kehamassi
kohta päevas. Ravikuuri pikkus 3…5 päeva.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida
alaannustamist.
3
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Piimale: 3 päeva (72 tundi).
Mitte manustada lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktamaastundlikud penitsilliinid.
ATCvet kood: QJ01CE09
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Seondudes penitsilliini siduvate proteiinidega toimib preparaat antimikroobselt, mõjutades sel viisil
rakuseina sünteesi viimast staadiumit.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Prokaiinbensüülpenitsilliin imendub süstekohast järk-järgult. Penitsilliin jaotub erinevates kudedes,
saavutades kõrgeima kontsentratsiooni maksas ja neerudes. Penitsilliin metaboliseerub vähesel
määral. Peamine osa eritub muutumatul kujul uriiniga.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Etüülparahüdroksübensoaat
Propüülparahüdroksübensoaat
Metüülparahüdroksübensoaat
Povidoon K12
Polüsorbaat 80
Naatriumtsitraat
Dinaatriumedetaat
Naatriumdivesinikortofosfaat
Simetikoon
Letsitiin
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C...8°C).
4
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
II tüüpi klaasviaal bromobutüülkummisulguri ja alumiiniumkattega.
Pakendi suurused 50 ml ja 100 ml klaasviaal.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratories Ltd
Station Works
Newry, Co. Down BT35 6JP
Ühendkuningriik
8. MÜÜGILOA NUMBER
1180
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.05.2015
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2015
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.