Ophtaclin vet 5g 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kloortetratsükliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QS01AA02

TOOTJA:

Le Vet. Beheer B.V.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Ophtaclin vet, 10 mg/g silmasalv koertele, kassidele ja hobustele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 gramm sisaldab:
Toimeained:
Kloortetratsükliinvesinikkloriid 10,0 mg
(vastab 9,3 mg kloortetratsükliinile)
Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Silmasalv.
Kollakas kuni kollane homogeenne salv.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass ja hobune.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kloortetratsükliini suhtes tundliku Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Proteus spp ja/või
Pseudomonas spp põhjustatud keratiidi, konjunktiviidi ja blefariidi ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Arvestades bakterite tetratsükliinitundlikkuse tõenäolist varieeruvust (sõltuvalt ajast ja geograafilisest
piirkonnast), tuleks võtta proovid mikroorganismide antibiootikumitundlikkuse määramiseks.
Veterinaarravimi kasutamisel tuleb võtta arvesse ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse
ravi printsiipe.
2
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada
bakterite resistentsust kloortetratsükliinile ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste tetratsükliinidega
võimaliku ristresistentsuse tõttu.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Võimaliku sensitisatsiooni ja/või ülitundlikkusreaktsioonide tekkimise tõttu tuleb manustamisel vältida
ravimi otsest kokkupuudet nahaga. Ravimi käsitsemisel tuleb kanda mitteläbilaskvaid kindaid.
Ravimi sattumisel nahale pesta kokkupuutunud nahapiirkonda seebi ja veega. Kui pärast ravimiga
kokkupuutumist ilmneb näiteks nahalööve, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed puuduvad.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ainult okulaarseks kasutamiseks.
Hobune: kanda 2...3 cm salvi (olenevalt looma suurusest) konjunktivaalkotti 4 korda päevas 5 päeva
jooksul. Kui pärast 3-päevast ravi ei ole kliinilise paranemise märke ilmnenud, tuleb kaaluda
alternatiivset ravi.
Koer ja kass: kanda 0,5...2 cm salvi (olenevalt looma suurusest) konjunktivaalkotti 4 korda päevas
5 päeva jooksul. Kui pärast 3-päevast ravi ei ole kliinilise paranemise märke ilmnenud, tuleb kaaluda
alternatiivset ravi.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Andmed puuduvad.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
Ei ole lubatud kasutamiseks märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, antibiootikumid
ATCvet kood: QS01AA02
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kloortetratsükliinvesinikkloriid on esimese põlvkonna tetratsükliin. See on valdavalt bakteriostaatiline
antibiootikum, mis pärsib bakterite valgusünteesi bakteri ribosoomi 30S alaühikuga seondumisel.
3
Kloortetratsükliinil on ajast ja kontsentratsioonist sõltuv toime ning põhiline
farmakokineetiline/farmakodünaamiline parameeter on AUC/MIK. Kloortetratsükliin on laia
toimespektriga ravim, selle toime hõlmab nii aeroobseid kui ka anaeroobseid grampositiivseid ja
gramnegatiivseid baktereid. Resistentsust võivad vahendada väljavool, ribosomaalne kaitse ja
ribosoomi modifikatsioon. Sageli esineb tetratsükliinidevahelist ristresistentsust.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kloortetratsükliini molekul ei ole rasvlahustuv. Pärast paikset manustamist silma on süsteemne
imendumine eeldatavalt minimaalne.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Kerge vedel parafiin
Villarasv
Valge vaseliin
6.2. Sobimatus
Ei kohaldata.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist: 14 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Epoksüvaiguga lakitud alumiiniumtuub, sisaldab 5 g, suure tihedusega polüetüleenist otsiku ja keeratava
korgiga. Pappkarbis on üks tuub.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
2039
4
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.08.2017
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2019
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.