Pen & Strep inj susp 100ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
dihüdrostreptomütsiin+prokaiinbensüülpenitsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01RA75

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

Version 8, 10/2012]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Pen & Strep, süstesuspensioon
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
prokaiinpenitsilliini 200 mg
dihüdrostreptomütsiinsulfaati 250 mg.
Abiained: naatrium nipasept (säilitusaine), naatriumformaldehüüdsulfoksülaat (antioksüdant).
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Valge kuni valkjas suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Penitsilliinile ja streptomütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud süsteemsed infektsioonid veistel,
sigadel ja lammastel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella pneumoniae, Listeria spp.,Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. (penitsillinaasi mitte produtseerivad tüved),
Streptococcus spp., Salmonella spp.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Mitte manustada tiinetele emistele.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke
riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusega manustada neerupuudulikkusega loomadele.
Mitte ületada soovitatud annuseid ja ravikuuri pikkust.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga
põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord
võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes,
või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud
ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve,
pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või
hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad põhjustada allergiat. Vahel võib preparaadi manustamine imevatele
põrsastele ja nuumsigadele põhjustada mööduvat palavikku, oksendamist, värisemist, loidust ja
koordineerimatut liikumist.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinetel emistel. Neil on preparaadi manustamise järgselt täheldatud mädast voolust tupest,
mida võib seostada abordiga. Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte kasutada koos teiste aminoglükosiidide ja tetratsükliinidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada sügavalt intramuskulaarselt.
Soovitatav annus on 8 mg prokaiinpenitsilliini ja 10 mg dihüdrostreptomütsiinsulfaati kg kehamassi kohta,
mis vastab 1 ml preparaadile 25 kg kehamassi kohta. Manustada üks kord päevas, kuni kolmel järjestikusel
päeval.
Ühte süstekohta võib manustada maksimaalselt 15 ml veistele ning 10 ml sigadele ja lammastele.
Õige annuse kindlustamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: piimale 60 tundi
lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 18 päeva
Lammas: lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.
Mitte manustada lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsete ainete kombinatsioonid süsteemseks manustamiseks,
ATCvet kood: QJ01RA75.
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Penitsilliin G on beetalaktaamantibiootikum, mille struktuur sisaldab kõikidele penitsilliinidele omaseid
tiasolidiintsüklit ja beeta-laktaamtuuma. Beetalaktaamantibiootikumid häirivad grampositiivsete bakterite
rakuseina formeerumist, takistades peptidoglükaani sünteesi viimast järku. Nad inhibeerivad
transpeptidaasensüümide aktiivsust, mis katalüüsivad rakuseina moodustavate glükopeptiidpolümeeride
ristseoseid. Nad omavad bakteritsiidset toimet, kuid lõhustavad vaid kasvavaid rakke. Streptomütsiin on
aminoglükosiidantibiootikum, mis toimib gramnegatiivsetesse aeroobsetesse mikroobidesse.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast Pen & Strep` i manustamist imendub prokaiinpenitsilliin süstekohast kiiresti ja maksimaalne
kontsentratsioon veres (vahemikus 1 ja 2 μg/ml lammastel ja sigadel ning 0,5 μg/ml veistel) saavutatakse 2
tunni jooksul pärast süstimist. Penitsilliini poolväärtusaeg on umbes 2 tundi lammastel ja sigadel ning 5 tundi
veistel. Dihüdrostreptomütsiin imendub sarnaselt, saavutades maksimaalse kontsentratsiooni plasmas 23
μg/ml veistel, lammastel ja sigadel. Dihüdrostreptomütsiini poolväärtusaeg on umbes 2 tundi veistel,
lammastel ja sigadel.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Naatriumnipasept
Povidoon K12
Polüsorbaat 80
Naatriumtsitraatdihüdraat
Dinaatriumedetaatdihüdraat
Prokaiinhüdrokloriid
Tsetrimiid
Sidrunhape
Süstevesi.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimite teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 2-8 °C
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
II tüüpi klaasist viaal, mis on suletud bromobutüülkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml N1 või 100 ml N1.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratoires Limited
Station Works
Newry
Põhja-Iirimaa BT35 6JP
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1058
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.03.2013
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2013
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.