Poulvac Bursine-2 5000 annust N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD09

TOOTJA:

Zoetis Belgium SA

1
[Version 8, 10/2012]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Poulvac Bursine-2
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 viaal sisaldab 1 doosi kohta:
vähemalt 10
4,3
TCID
50
elusat kanade nakkava bursiidi viiruse Lukert`i tüve.
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ühe päeva vanuste ja vanemate kanade vaktsineerimiseks kanade nakkava bursiidi (Gumboro haiguse)
kliiniliste tunnuste vähendamiseks.
4.3. Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida haigeid linde.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Maternaalsed antikehad võivad häirida aktiivse immuunsuse tekkimist. Seda tuleb arvestada
vaktsineerimisprogrammi koostamisel.
Vaktsiini viirus levib ka vaktsineerimata lindudele.
4.5. Erihoiatused
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kasutada vaktsineerimisel puhtaid instrumente.
Kaitsta vaktsiini kuumuse ja/või otsese päikesevalguse eest.
Kokkupuutel desinfektantidega kaotab vaktsiin toime.
Et vältida viiruse levikut järgmisele partiile ja/või naaberkarjale, tuleb kasutada efektiivseid
bioturvalisuse meetmeid nuuma- ja munemisperioodil ning kanalate puhastamisel ja
desinfektsioonil.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isiku
Vaktsiini manustamisel pihustusmeetodil tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: silmade
kaitseks kanda vähemalt kaitseprille ja nina ning suu katta maskiga. Nende asemel võib kasutada ka
filtreeritud õhutsirkulatsiooniga kiivrit.
3
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Pärast manustamist on täheldatud lokaalseid ja/või üldreaktsioone. Need reaktsioonid on tavaliselt
mööduvad. Lokaalsetest reaktsioonidest on täheldatud kloaagipauna kahjustusi.
Poulvac Bursine 2 on invasiivne vaktsiin. Linnult linnule kandudes tekitab ta suurenevaid
kloaagipauna kahjustusi ning sellega kaasneb teatud immunosupressioon.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munevatel lindudel ja 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Tulevased munakanad:
Manustada joogiveega.
Üks annus7 kui 28 päeva vanustele tibudele. Teine vaktsiiniannustuleb manustada 7 kuni 10 päeva
pärast esimest doosi.
Broilerid:
Vaktsineerimisega võib vajadusel alustada esimesest elupäevast, kasutades kas
pihustusmeetodit või joogiveega manustamist. Sõltuvalt farmis leviva viiruse virulentsusest võib
vajalik olla vaktsiini korduv manustamine. Nippeljootmissüsteem ei sobi vaktsiini manustamiseks 1-3
päeva vanustele tibudele.
Joogivesi:
1. Kõik veetorud, voolikud, künad, jootjad, jne peavad olema puhtad ja ei tohi sisaldada
desinfektantide, puhastusainete, seebi, jne jääke. Desinfektantidega kokkupuutumine muudab vaktsiini
ebaefektiivseks.
2. Enne vaktsiini lisamist peaks vett olema tarbitud nii palju, et jootjates oleva vee tase on minimaalne.
Kui sinna on veel vett jäänud, tuleb enne vaktsiini lisamist torustik tühjendada. Vaktsiini peab lisama
kuni 3 tunni jooksul, veendudes, et kõik linnud selle aja jooksul joovad. Lindude joomiskäitumine on
erinev. Mõnes kohas võib olla vaja lindudele paar tundi enne vaktsineerimist vett mitte anda, et kõik
linnud vaktsineerimisperioodi ajal jooksid. Eesmärgiks on anda igale linnule üks annusvaktsiini.
3. Vaktsiiniampull avada vee all ja põhjalikult lahustada. Kuna kontsentreeritud vaktsiin on veidi
viskoosne, peab ampulli ja selle otsa täielikuks tühjendamiseks neid vees loputama. Siis tuleb
vaktsiinilahus lahustada 1 liitrises veekannus ja hoolikalt segada, seejärel enne manustamist segada
kokku suurema vee kogusega 9-liitrises ämbris. Igas etapis peab vaktsiini mitu minutit hoolikalt
segama. Suure viaali sisu ei tohi jagada ega kasutada rohkem kui ühe lindla või üht jootmissüsteemi
kasutavate lindude vaktsineerimiseks, kuna see põhjustab vigu vaktsiini kokkusegamisel. Lahustatud
vaktsiin lisada värskele külmale joogiveele suhtes 1000 tibule 1000 doosi vaktsiini 1 liitrile joogiveele
elupäeva kohta (näiteks 1000 kümnepäevasele tibule oleks vaja 10 liitrit vett).Veel võib lisada madala
rasvasisaldusega (<1% rasva) lõssipulbrit (2–4 grammi liitri kohta) või lõssi (ca 570 ml 22,5 liitri
kohta), et viiruse stabiilsust suurendada.
Kogu torustik tuleks veest tühjendada, et jootjates oleks ainult vaktsiiniga vesi. Soovitatav on, et
vaktsiin manustatakse vee kogusega, mille linnud 3 tunni jooksul ära tarbivad. Kui ei ole teada, kui
suur see kogus on, saab selle manustamisele eelneval päeval ära mõõta.
4
4. Lahustatud vaktsiin manustada lindudele koheselt pärast lahustamist.
5. Vältida vaktsiinisuspensiooni sattumist otsese päikesevalguse kätte.
6. Elusviirusvaktsiini manustamiseks kasutatav joogivesi peab olema kloreerimata ja sisaldama
võimalikult vähe metalliioone.
Pihustiga manustamine:
Seda meetodit kasutatakse ainult ühe päeva vanustel tibudel haudejaamas või farmis.
Lindudel ei tohi pärast pihustamist olla liiga palav või külm.
1. Vaktsiini peab manustama sobiva pihustiga, mida kasutatakse ainult vaktsineerimiseks.
2. Pihusti rõhk tuleb pumbata 2 atmosfäärini ja mitte lasta sellel alla 1 atmosfääri langeda, vaid
pumbata uuesti 2-ni.
3. Kasutada 1 liiter (1000 ml) toatemperatuuril olevat vett 1000 tibu kohta, pihustades 150 tibu boksi
kohta 15-20 sekundit. Pihustada boksi külgi esialgu 30,5 – 46 cm kõrguselt. Pihusti otsiku
keeramisega peab vältima vaktsiinilahuse maha tilkumist. Vaktsiini pihustaja võib vajadusel seista
kastil, et kahte tibuboksi õige nurga all pihustada. Tibusid peab boksides hoidma 30-45 minutit pärast
vaktsineerimist. Edukalt on kasutatud ka 500/750 ml. Tibude külmetamise vältimiseks ei tohi tibude
hoidmise alal olla tõmbetuult ja temperatuur peab olema 21-27°C.
4. Kuigi Poulvac Bursine 2 on kloori, vase ja orgaanilise aine väikeste kontsentratsioonide suhtes väga
vastupidav, on soovitatav kasutada kõrgekvaliteedilist, st. deioniseeritud vett. Vajadusel võib veele
lisada piimapulbrit, kuid vees ei tohi olla pihusti otsikut ummistavaid osakesi.
Lahustatud vaktsiini peab hoidma kuumuse ja/või otsese päikesekiirguse eest.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kümnekordsel üledoseerimisel ei täheldatud muid kõrvaltoimeid, kui ühekordse doosi manustamisel.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud elusviirusvaktsiinid kodulindudele.
ATCvet kood: QI01AD09
Aktiivseks immuniseerimiseks lindude Gumboro haiguse vastu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sahharoos, N-Z-amiin, baktopeptoon, farmatoon, glutaamhappenaatriumisool.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
27 kuud.
5
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida ja transportida külmas (2°C–8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Esmane pakend:
I tüübi borosilikaatklaasist viaal, mis sisaldab lüofilisaati. Viaalid on täidetult vastavalt
4,9 kuni 5,2 ml –1000 doosises pakendis ning 16,0 - 17,0 ml 5000 doosises pakendis. Viaal on suletud
halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakend:
1000 annusviaalis, 10 viaali karbis.
5000 annus viaalis, 10 viaali karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1331
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16/09/2005
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2014
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.
6