Poulvac E.Coli 2500annust N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
Escherichia

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AE04

TOOTJA:

Zoetis Belgium S.A.

1
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või joogivees
manustamiseks kanadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks annus sisaldab:
Toimeaine:
Elus eemaldatud aroA geeniga Escherichia coli,
tüüp O78, tüvi EC34195
5,2 x 10
6
9,1 x 10
8
CFU*
* Kolooniaid moodustavad ühikud kasvatatuna Petri tassidel trüptilisel sojaagaril
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks.
Kreemikasofilisaat.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Kanad (broilerid, tulevased munakanad/sugukanad) ja kalkunid.
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Broileritibude, tulevaste munakanade/sugukanade ja kalkunite aktiivseks immuniseerimiseks, et
vähendada Escherichia coli serotüübiga O78 seotud suremust ja kahjustusi (perikardiit, perihepatiit,
õhukotipõletik).
Immuunsuse teke:
Kanad: 2 nädalat pärast manustamist kahjustuste vähendamiseks. Immuunsuse tekke aeg suremuse
vältimiseks ei ole kindlaks määratud.
Kalkunid: 3 nädalat pärast teist vaktsineerimist kahjustuste ja suremuse vähendamiseks.
Immuunsuse kestus:
Kanad: 8 nädalat kahjustuste vähendamiseks ja 12 nädalat suremuse vähendamiseks (sprei).
12 nädalat kahjustuste ja suremuse vähendamiseks (joogivees).
Kalkunid: immuunsuse kestus ei ole kindlaks määratud.
Ristuva kaitse uuring näitas E. coli serotüüpide O1, O2 ja O18 põhjustatud õhukotipõletiku sageduse
ja ägeduse vähenemist spreina manustamisel kanadele. Immuunsuse tekke aega ja immuunsuse
kestust nendele serotüüpidele ei ole kindlaks määratud.
4.3 Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida linde, kes saavad antibakteriaalset või immunosupressiivset ravi.
3
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vaktsineerida ainult terveid linde.
Mitte kasutada antibiootikumiravi 1 nädala jooksul enne ja pärast vaktsineerimist, sest
antibiootikumiravi võib kahjustada vaktsiini tõhusust.
Informatsioon maternaalsete antikehade kõrge taseme mõju kohta efektiivsusele puudub.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsiinitüvi on kanadel kudedes (maks, süda) leitav kuni 6 päeva ja kalkunitel kudedes (rinna-
õhukotid) 4 päeva pärast vaktsineerimist. Vaktsineeritud linnud võivad vaktsiinitüve väljaheidetega
eritada kuni 5 nädalat (kanad) või 7 päeva (kalkunid) pärast vaktsineerimist ja vaktsiin võib püsida
keskkonnas kuni nuuma- või kasvuperioodi lõpuni (kanad) või 7 päeva (kalkunid).
Seetõttu on soovitatav pärast nuuma- või kasvuperioodi lõpetamist puhastada ja desinfitseerida
linnumajad, kus vaktsiini kasutati.
Vaktsiinitüvi võib üle kanduda vaktsineeritud lindudega kokkupuutuvatele lindudele. Vaktsiinitüve on
võimalik identifitseerida bioloogilistel söötmetel tema kasvu iseärasuste tõttu: ta kasvab normaalselt
MacConkey ja trüptikaas-sojaagaril, kuid kolooniaid ei teki ilma aromaatsete aminohapeteta söötmetel
(minimaalne agar).
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Rakendada tavalisi aseptilisi ettevaatusabinõusid kõikidel manustamisprotseduuridel.
Manustajal soovitatakse manustamise ajal kasutada silmade kaitset, kindaid ja suu-nina maski.
Immuunosupressiooniga inimesed ei tohi vaktsiini manustamise juures viibida. Pärast kasutamist
desinfitseerida käed ja seadmed.
Vaktsineeritud loomadega tegelev personal peab järgima üldised hügieenireegleid ja olema eriti
ettevaatlik hiljuti vaktsineeritud loomade allapanu käitlemisel.
Teised ettevaatusabinõud
Immuniseerimist peab lugema üheks osaks komplekssest tõrjeprogrammist, mis tegeleb kõikide oluliste
hügieeni-ja tervisefaktoritega kodulindudel.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munevatel lindudel või 6 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Jämeda spreina manustamine kanadele/kalkunitele või joogivees manustamine kanadele.
Lahustamisel läbipaistev kuni valkjaskollane ja läbipaistmatu suspensioon, olenevalt kasutatava lahusti
kogusest.
Vaktsineerimisskeem
Kanad: üks annus vaktsiini alates 1 päeva vanusest jämeda spreina manustamisel või üks annus
vaktsiini alates 5 päeva vanusest joogiveega manustamisel.
Kalkunid: üks annus vaktsiini alates 1 päeva vanusest, millele 3 nädalat hiljem järgneb teine annus
vaktsiini jämeda spreina.
Manustamine
Spreina manustamine
Kasutada vaktsineerimiseks puhtaid materjale ja lülitada ventilatsioon välja kuni 15 minutiks pärast
vaktsineerimist.
Eemaldada kinnitus ja kork. Täita viaal poolenisti toatemperatuuril kloorivaba veega. Kork tagasi
panna ja loksutada hoolikalt kuni lahustumiseni. Valada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin
puhtasse anumasse ja lisada kloorivaba vett vaktsiini edasiseks lahustamiseks, et saavutada ühtlane
jaotumine lindudele pihustamisel.
Selles pihustis ei tohi kasutada desinfektante ega teisi aineid, mis kahjustavad elusvaktsiini toimet.
Lahjendada ja manustada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini üks annus valmisvaktsiini linnu
kohta, vastavalt oma jämepihustusseadmete juhendile. Soovitatav 1 annuse maht on 0,1 kuni 0,5 ml.
Pihustamiskaugus peaks olema 30 kuni 80 cm loomade kohal ja soovitatav tilga suurus on üle 100
µm.
Joogivees manustamine:
Veenduge, et kõik kanalid, torud, künad ja jootjad on korralikult puhtad ning vabad igasugustest
desinfektantide, detergentide, seebi jms jääkidest. Kokkupuude desinfektandiga muudab vaktsiini
ebaefektiivseks.
Laske vesi ära juua, et enne vaktsiini manustamist oleks veetase jootjates minimaalne. Kogu torustik
tuleb tavalisest veest tühjendada, nii et jootjad sisaldavad ainult vaktsiiniga vett.
Enne vaktsineerimist võib vaja olla vett mitte anda, olemaks kindel selles, et kõik linnud
vaktsineerimise ajal joovad.
Avage vaktsiiniviaal vee all ja lahustage anumas täielikult. Ampulli ja selle otsa peab vees loputades
hoolikalt lõpuni tühjendama. Ärge poolitage suuri viaale, et kasutada vaktsiini rohkem kui ühes
hoones või jootmissüsteemis, sest see võib põhjustada segamisvigu.
Kasutage külma ja värsket mittekloreeritud vett, mis ei sisalda metalliioone. Vee kvaliteedi
parandamiseks ja bakterite stabiilsuse suurendamiseks võib veele lisada väikese rasvasisaldusega (st
< 1% rasva) lõssipulbrit (2–4 grammi liitri kohta) või lõssi (20–40 ml liitri vee kohta).
Ideaalolukorras tuleks vaktsiin manustada sellise koguse veega, mille linnud 3 tunni jooksul ära
joovad. Eesmärk on anda igale linnule üks annus. Üldreeglina lisatakse lahustatud vaktsiin
kloorivabale ja värskele veele vahekorras 1000 annust vaktsiini 1 liitri vee kohta iga vanusepäeva
kohta 1000 tibule, näiteks 1000 kümnepäevase tibu kohta on vaja 10 liitrit. Kahtluse korral mõõtke
tarbitava vee kogus päev enne vaktsiini manustamist.
5
Lahustatud vaktsiin manustatakse lindudele kohe pärast lahustamist.
ltige vaktsiinisuspensiooni kokkupuudet päikesevalgusega.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pärast vaktsiini 10-kordset üleannustamist ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
4.11 Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: immunoloogilised ained lindudele, elusbaktervaktsiinid kodulindudele.
ATCvet kood: QI01AE04.
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks Escherichia coli serotüüp O78 vastu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Sahharoos
Alumiiniumsulfaat
Magneesiumsulfaatheptahüdraat
Kaaliumfosfaat, ühealuseline
Dinaatriumfosfaat, kahealuseline heptahüdraat
6.2 Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida ja transportida külmas (2 °C–8 °C). Mitte lasta külmuda.
Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi borosilikaatklaasist viaal bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkinnitusega, 10 ml 2500 ja
5000 annust sisaldava pakendi korral ja 50 ml 10 000 ja 20 000 annust sisaldava pakendi korral.
Kartongkarp ühe 2500, 5000, 10 000 või 20 000 annust sisaldava viaaliga.
Kartongkarp kümne 2500 , 5000 10 000 või 20 000 annust sisaldava viaaliga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmetevitamisel
Kasutamata veterinaarravimi selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/12/140/001-008
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 15.06.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:{pp.kk.aaaa}
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
{pp.kk.aaaa}
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu/
.
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
7
LISA II
A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA RAVIMIPARTII VABASTAMI SE EEST
VASTUTAV TOOTJA
B. TARNIMIS - JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID
8
A. BI OLOOGILI SE TOI MEAI NE TOOTJA JA RAVIMIPARTII VABASTAMI SE EEST
VASTUTAV TOOTJA
Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress
Zoetis Inc.
2000 Rockford Road, Charles City
IA 50616
USA
Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
HISPAANIA
B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
Retseptiravim.
C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID
Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud aktiivse immuunsuse esile
kutsumiseks ei kuulu määruse (EL) nr 470/2009 reguleerimisalasse.
Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on
kas lubatud ained, millele komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui
ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele või määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse
mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.
9
III LISA
PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT
10
A. PAKENDI MÄRGISTUS
11
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED
Kartongkarp ühe viaaliga, mis sisaldab 2500 või 5000 või 10 000 või 20 000 annust
Kartongkarp kümne viaaliga, mis sisaldavad 2500 või 5000 või 10 000 või 20 000 annust
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või joogivees
manustamiseks kanadele
2. TOI MEAI NE(TE) SISALDUS
Toimeaine:
Elus eemaldatud aroA geeniga Escherichia coli, tüüp O78, 5,2 x 10
6
- 9,1 x 10
8
CFU annuse kohta
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks
4. PAKENDI SUURUS(ED)
1 x 2500 annust, 10 x 2500 annust
1 x 5000 annust, 10 x 5000 annust
1 x 10 000 annust, 10 x 10 000 annust
1 x 20 000 annust, 10 x 20 000 annust
5. LOOMALIIGID
Kanad ja kalkunid.
6. IDUSTUS(ED)
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)
Spreina vaktsineerimine või joogivees manustamine.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
8. KEELUAEG
Keeluaeg: 0 päeva.
9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK
12
10. LBLIKKUSAEG
EXP {kuu/aasta}
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kuni 2 tundi.
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida ja transportida külmas.
Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMI SEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD
Hävitamine: vt pakendi infolehte.
13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.
14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA
16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/12/140/001
EU/2/12/140/002
EU/2/12/140/003
EU/2/12/140/004
EU/2/12/140/005
EU/2/12/140/006
EU/2/12/140/007
EU/2/12/140/008
13
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER
Lot{number}
14
MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL
KLAASVIAAL
1/10 X 2500, 5000, 10 000, 20 000 annust
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks
2. TOI MEAI NE(TE) KOGUS
Elus E. coli : 5,2 x 10
6
- 9,1 x 10
8
CFU/annus
3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI
2500 annust
5000 annust
10000 annust
20000 annust
4. MANUSTAMISVIIS(ID)
Spreina vaktsineerimine või joogivees manustamine.
5. KEELUAEG
Keeluaeg: 0 päeva.
6. PARTI I NUMBER
Lot {number}
7. LBLIKKUSAEG
EXP {kuu/aasta}
8. RGE „AI NULT VETERI NAARSEKS KASUTAMISEKS”
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
15
B. PAKENDI I NFOLEHT
16
PAKENDI INFOLEHT
Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või
joogivees manustamiseks kanadele
1. MÜÜGILOA HOI DJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE
EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA
Partii väljastamise eest vastutav tootja:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
HISPAANIA
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või joogivees
manustamiseks kanadele
3. TOI MEAI NETE JA ABIAINETE SISALDUS
Üks annus sisaldab:
Elus eemaldatud aroA geeniga Escherichia coli,
tüüp O78, tüvi EC34195
5,2 x 10
6
9,1 x 10
8
CFU*
* Kolooniaid moodustavad ühikud kasvatatuna Petri tassidel trüptilisel sojaagarigal
Kreemikas lüofilisaat.
Lahustamisel läbipaistev kuni valkjaskollane ja läbipaistmatu suspensioon, olenevalt kasutatava lahusti
kogusest.
4. IDUSTUS(ED)
Broileritibude, tulevaste munakanade/sugukanade ja kalkunite aktiivseks immuniseerimiseks, et
vähendada Escherichia coli serotüübiga O78 seotud suremust ja kahjustusi (perikardiit, perihepatiit,
õhukotipõletik).
Immuunsuse teke:
Kanad: 2 nädalat pärast manustamist kahjustuste vähendamiseks. Suremuse vastase näidustuse
immuunsuse tekke aeg ei ole kindlaks määratud.
Kalkunid: 3 nädalat pärast teist vaktsineerimist kahjustuste ja suremuse vähendamiseks.
Immuunsuse kestus:
Kanad: 8 nädalat kahjustuste vähendamiseks ja 12 nädalat suremuse vähendamiseks (spreina).
12 nädalat kahjustuste ja suremuse vähendamiseks (joogivees).
17
Kalkunid: immuunsuse kestus ei ole kindlaks määratud.
Ristuva kaitse uuring näitas E. coli serotüüpide O1, O2 ja O18 põhjustatud õhukotipõletiku sageduse
ja ägeduse vähenemist spreina manustamisel kanadele. Immuunsuse tekke aega ja immuunsuse
kestust nendele serotüüpidele ei ole kindlaks määratud.
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte vaktsineerida linde, kes saavad antibakteriaalset või immunosupressiivset ravi.
6. KÕRVALTOIMED
Ei ole.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7. LOOMALIIGID
Kanad (broilerid, tulevased munakanad/sugukanad) ja kalkunid.
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD
Kanad: üks annus vaktsiini alates 1 päeva vanusest jämeda spreina manustamisel või üks annus
vaktsiini alates 5 päeva vanusest joogiveega manustamisel.
Kalkunid: üks annus vaktsiini alates 1 päeva vanusest, millele 3 nädalat hiljem järgneb teine annus
vaktsiini jämeda spreina.
9. SOOVITUSED ÕI GE MANUSTAMISE OSAS
Jämeda spreina manustamine kanadele ja kalkunitele või joogivees manustamine kanadele.
Spreina manustamine:
Kasutada vaktsineerimiseks puhtaid materjale ja lülitada ventilatsioon välja kuni 15 minutiks pärast
vaktsineerimist.
Eemaldada kinnitus ja kork. Täita viaal poolenisti toatemperatuuril kloorivaba veega. Kork tagasi
panna ja loksutada hoolikalt kuni lahustumiseni. Valada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin
puhtasse anumasse ja lisada kloorivaba vett vaktsiini edasiseks lahustamiseks, et saavutada ühtlane
jaotumine lindudele pihustamisel.
Selles pihustis ei tohi kasutada desinfektante ega teisi aineid, mis kahjustavad elusvaktsiini toimet.
Lahjendada ja manustada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini üks annus valmisvaktsiini linnu
kohta, vastavalt oma jämepihustusseadmete juhendile. Soovitatav 1 annuse maht on 0,1 kuni 0,5 ml.
Pihustamiskaugus peaks olema 30 kuni 80 cm loomade kohal ja soovitatav tilga suurus on üle 100
µm.
18
Joogivees manustamine:
Veenduge, et kõik kanalid, torud, künad ja jootjad on korralikult puhtad ning vabad igasugustest
desinfektantide, detergentide, seebi jms jääkidest. Kokkupuude desinfektandiga muudab vaktsiini
ebaefektiivseks.
Laske vesi ära juua, et enne vaktsiini manustamist oleks veetase jootjates minimaalne. Kogu torustik
tuleb tavalisest veest tühjendada, nii et jootjad sisaldavad ainult vaktsiiniga vett.
Enne vaktsineerimist võib vaja olla vett mitte anda olemaks kindel selles, et kõik linnud
vaktsineerimise ajal joovad.
Avage vaktsiiniviaal vee all ning lahustage anumas täielikult. Ampulli ja selle otsa peab vees loputades
hoolikalt lõpuni tühjendama. Ärge poolitage suuri viaale, et kasutada vaktsiini rohkem kui ühes
hoones või jootmissüsteemis, sest see võib põhjustada segamisvigu.
Kasutage külma ja värsket mittekloreeritud vett, mis ei sisalda metalliioone. Vee kvaliteedi
parandamiseks ja bakterite stabiilsuse suurendamiseks võib veele lisada väikese rasvasisaldusega (st
< 1% rasva) lõssipulbrit (24 grammi liitri kohta) või lõssi (20–40 ml liitri vee kohta).
Ideaalolukorras tuleks vaktsiin manustada sellise koguse veega, mille linnud 3 tunni jooksul ära
joovad. Eesmärk on anda igale linnule üks annus. Üldreeglina lisatakse lahustatud vaktsiin
kloorivabale ja värskele veele vahekorras 1000 annust vaktsiini 1 liitri vee kohta iga vanusepäeva
kohta 1000 tibule, näiteks 1000 kümnepäevase tibu kohta on vaja 10 liitrit. Kahtluse korral mõõtke
tarbitava vee kogus päev enne vaktsiini manustamist.
Lahustatud vaktsiin manustatakse lindudele kohe pärast lahustamist.
ltige vaktsiinisuspensiooni kokkupuudet päikesevalgusega.
10. KEELUAEG
0 päeva.
11. SÄILITAMISE ERITI NGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida ja transportida külmas (2 °C–8 °C). Mitte lasta külmuda.
Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage veterinaarravimitrast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
12. ERIHOI ATUSED
Erihoiatused iga loomaliigi kohta:
Vaktsineerida ainult terveid linde.
Mitte kasutada antibiootikumiravi 1 nädala jooksul enne ja pärast vaktsineerimist, sest
antibiootikumiravi võib kahjustada vaktsiini tõhusust.
Informatsioon maternaalsete antikehade kõrge taseme mõju kohta tõhususele puudub.
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Vaktsiinitüvi on kanadel kudedes (maks, süda) leitav kuni 6 päeva ja kalkunitel kudedes (rinna-
õhukotid) 4 päeva pärast vaktsineerimist. Vaktsineeritud linnud võivad vaktsiinitüve väljaheidetega
19
eritada kuni 5 nädalat (kanad) või 7 päeva (kalkunid)rast vaktsineerimist ja vaktsiin võib püsida
keskkonnas kuni nuuma- või kasvuperioodi lõpuni (kanad) või 7 päeva (kalkunid). Seetõttu on
soovitatav pärast nuuma- või kasvuperioodi lõpetamist puhastada ja desinfitseerida linnumajad, kus
vaktsiini kasutati.
Vaktsiinitüvi võib üle kanduda vaktsineeritud lindudega kokkupuutuvatele lindudele.
Vaktsiinitüve on võimalik identifitseerida bioloogilistel söötmetel tema kasvu iseärasuste tõttuta
kasvab normaalselt MacConkey ja trüptikaas-sojaagaril, kuid kolooniaid ei teki ilma aromaatsete
aminohapeteta söötmetel (minimaalne agar).
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Rakendada tavalisi aseptilisi ettevaatusabinõusid kõikidel manustamisprotseduuridel.
Manustajal soovitatakse manustamise ajal kasutada silmade kaitset, kindaid ja suu-nina maski.
Immuunosupressiooniga inimesed ei tohi vaktsiini manustamise juures viibida. Pärast kasutamist
desinfitseerida käed ja seadmed.
Vaktsineeritud loomadega tegelev personal peab järgmina üldised hügieenireegleid ja olema eriti
ettevaatlik hiljuti vaktsineeritud loomade allapanu käitlemisel.
Teised ettevaatusabinõud:
Immuniseerimist peab lugema üheks osaks komplekssestrjeprogrammist, mis tegeleb kõikide oluliste
hügieeni-ja tervisefaktoritega kodulindudel.
Munemisperiood:
Mitte kasutada munevatel lindudel või 6 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):
Pärast vaktsiini 10-kordset üleannustamist ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
Sobimatus:
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEI D TEKIB, HÄVITAMI SEL
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14. PAKENDI INFOLEHE VI I MASE KOOSKÕLASTAMI SE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu/
.
15. LISAINFO
Vaktsiin tarnitakse I tüüpi borosilikaatklaasist 10 ml või 50 ml viaalis bromobutüülkummist korgi ja
alumiiniumkinnitusega.
Kartongkarp ühe 2500, 5000, 10 000 või 20 000 annust sisaldava viaaliga.
20
Kartongkarp kümne 2500, 5000, 10 000 või 20 000 annust sisaldava viaaliga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
België/Belgique/Belgien
Zoetis Belgium SA
Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189
Lietuva
Oriola Vilnius UAB
Tel: +370 610 05088
Република България
Zoetis Belgium SA
Teл: +359 2 4775791
Luxembourg/Luxemburg
Zoetis Belgium SA
Tél/Tel.: +352 8002 4026
Česk á republik a
Zoetis Česrepublika, s.r.o.
Tel: +420 257 101 111
Magyarország
Zoetis Hungary Kft.
Tel: +361 224 5222
Danmark
Orion Pharma Animal Health
Tlf: +45 86 14 00 00
Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797
Deutschland
Zoetis Deutschland GmbH
Tel: +49 30 330063 0
Nederland
Zoetis B. V.
Tel: +31 (0)10 714 0900
Ee sti
Oriola Vilnius UAB
Tel: +370 610 05088
Norge
Orion Pharma Animal Health
Tlf: +47 40 00 41 90
Ελλάδα
Zoetis Hellas S.A.
Τηλ.: +30 210 6791900
Österreich
Zoetis Österreich GmbH
Tel: +43 1 2701100 110
España
Zoetis Spain, S.L.
Tel: +34 91 4191900
Polsk a
Zoetis Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 2234800
France
Zoetis France
Tél: +33 (0)810 734 937
Portugal
Zoetis Portugal, Lda.
Tel: +351 21 042 72 00
Hrvatska
Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu
Tel: +385 1 644 1460
România
Zoetis România S.R.L.
Tel: +40 21 202 3083
Ireland
Zoetis Belgium SA
Tel: +353 (0) 1 256 9800
Slovenija
Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu
Tel: +385 1 644 1460
21
Ìsland
Icepharma hf.
mi: +354 540 80 00
Slovenská republika
Zoetis Česrepublika, s.r.o.
Tel: +420 257 101 111
Italia
Zoetis Italia S.r.l.
Tel: +39 06 3366 8133
Suomi/Finland
Zoetis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40
προς
Zoetis Hellas S. A.
Τηλ.: +30 210 6791900
Sverige
Orion Pharma Animal Health
Tel: +46 (0)8 623 64 40
Latvija
Oriola Vilnius UAB
Tel: +370 610 05088
United Kingdom
Zoetis UK Limited
Tel: +44 (0) 845 300 8034