Salicam salv 500g N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kamper + salitsüülhape + tärpentiniõli

RAVIMI KUULUVUS:

K

ATC KOOD:

QM02AX84

TOOTJA:

Tallinna Farmaatsiatehas AS

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Salicam, salv
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 g salvi sisaldab:
kamprit 50 mg
tärpentiniõli 30 mg
salitsüülhapet 10 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Salv.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Kõik loomaliigid.
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Udara- ja lihasepõletike; kõõluse- ning kõõlusetupepõletike; liigese- ja närvipõletike toetav ravi.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada veritsevate haavade ja marrastustega nahal.
Mitte kasutada, kui esinevad leemendavad nahapõletikud ja ekseemid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4 Erihoiatused
Ei ole.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi manustamine võib põhjustada liha ja piima organoleptilisi muutusi.
Limaskestadele manustatuna põhjustab salv tugeva ärrituse.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.
Ei rakendata.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinetele ja lakteerivatele loomadele manustamine ei ole põhjustanud kõrvaltoimeid.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Kanda salv põletikulisele piirkonnale ja hõõruda naha sisse 1...2 korda ööpäevas kuni
põletikutunnuste kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse iseloomust ja raskusastmest.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ravimi manustamistviisist tulenevalt ebatõenäoline.
4.11 Keeluaeg (-ajad)
Produktiivloomad: 0 päeva.
Lemmikloomad: ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: põletikuvastased preparaadid paikseks kasutamiseks
ATCvet kood: QM02AC99
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Salv on põletikuvastase ning mõõdukalt antimikroobse toimega.
Põletikuvastane toime tuleneb vereringe aktiviseerumisest ning kudede ainevahetuse
elavnemisest kampri ja tärpentiniõli toimel. Ühtlasi vähendab salv ka turset ja kudede valulikkust
põletikukoldes. Nii kamper kui ka tärpentiniõli on mikroobidevastase toimega.
Salvi koostisesse kuuluv salitsüülhape on nõrga seentevastase toimega. Salitsüülhappel on samuti
nahka pehmendav ja keratolüütiline toime. Salvi toime on lokaalne.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Vaseliin, tsetüülalkohol, emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A), tahke parafiin, glütserool,
puhastatud vesi.
6.2 Sobimatus
Ei kohaldata.
6.3 Kõlblikkusaeg
500 g pakend - 1 aasta,
800 g pakend - 2 aastat.
6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida plastikpurk tihedalt suletuna.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Mitte lasta külmuda.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pakend: 500 g või 800 g salvi plastikpurgis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33
11316 Tallinn, Eesti
Tel.: 612 0201
Faks: 612 0330
e-post: farma@tft.ee
8. MÜÜGILOA NUMBER
1343
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
14.10.2005/17.02.2011
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai2014
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE
KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: käsimüügiravim