Synulox palatable tbl 50 mg N100

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
amoksitsilliin+klavulaanhape

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01CR80

TOOTJA:

Pfizer AH

1
[Version 8, 10/2012]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Synulox Palatable Tablets 50 mg, tabletid koertele ja kassidele
Synulox Palatable Tablets 250 mg, tabletid koertele ja kassidele
Synulox Palatable Tablets 500 mg, tabletid koertele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 tablett sisaldab:
Synulox Palatable Tablets 50 mg: Amoksitsilliini (trihüdraadina) 40 mg
Klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 10 mg
Synulox Palatable Tablets 250 mg: Amoksitsilliini (trihüdraadina) 200 mg
Klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 50 mg
Synulox Palatable Tablets 500 mg: Amoksitsilliini (trihüdraadina) 400 mg
Klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 100 mg
Abiained:
Synulox Palatable Tablets 50 mg:
Värvaine erütrosiin (E 127) 3,50 mg
Synulox Palatable Tablets 250 mg:
Värvaine erütrosiin (E 127) 17,50 mg
Synulox Palatable Tablets 500 mg:
Värvaine erütrosiin (E 127) 35 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Tablett (Roosa ümar tablett, mille ühel küljel on murdejoon ja teisel pool sissepressitud kiri
“Synulox”.)
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass (Synulox Palatable Tablets 50 mg, 250 mg)
Koer (Synulox Palatable Tablets 500 mg)
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile ja klavulaanhappele tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.
Kasutusalad:
nahahaigused (k.a. süva ja pindmine püoderma),
kuseteede infektsioonid,
hingamisteede haigused (ülemised ja alumised hingamisteed),
enteriit,
dentaalinfektsioonid (näit. gingiviit),
pehmete kudede infektsioonid (näit. abstsessid ja pärakupauna põletik).
4.3. Vastunäidustused
3
Mitte kasutada väikeloomadel nagu küülikutel, merisigadel või hamstritel. Ettevaatlik peab olema
kasutamisega teistel taimtoidulistel väikeloomadel.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud penitsilliinide suhtes.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, suu kaudu organismi või nahale
sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga
tõsised.
Inimesed, kes on ülitundlikud ravimi suhtes, peaksid vältima selle veterinaarpreparaadiga töötamist.
Kui preparaadiga kokkupuute järgselt tekivad sümptomid, nagu naha kihelus, tuleb pöörduda arsti
poole. Näo, silmalaugude, huulte turse, hingamistakistus on väga tõsised sümptomid, mille ilmnemisel
on vajalik kohene meditsiiniline abi.
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooniperioodil.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Annustamine: soovitatav doos on 12,5 mg kg kehamassi kohta kaks korda päevas.
Ainult suukaudselt manustamiseks.
kehamass (kg)
tablette
ühe manustamiskor
ra kohta,
2 korda päevas
50 mg
250 mg
500 mg
2
0,5
5
1
9
2
10
13
3
14
18
4
19
25
1
0,5
26
35
1,5
36
49
2
1
50
2,5
4
60
1,5
80
2
Synulox Palatable Tablets tablette võib manustada otse suhu või purustada ja toiduga segada.
Enamikel juhtudel on piisav 5...7 päevane ravi. Kuna Synulox Palatable Tablets tabletid on madala
toksilisusega, võib rasketel juhtudel doosi kahekordistada.
Kindlate näidustuste korral, näiteks koerte püoderma või kroonilise tsüstiidi puhul, võib bakteriaalne
infektsioon järgneda sekundaarselt teisele patoloogiale. Sellisel juhul võib lisaks esmase probleemi
diagnoosimisele ja ravile olla vajalik pikem antibiootikumravi. Ravi kestus peaks olema piisavalt pikk,
et tagada täielik paranemine bakteriaalsest haigusest.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Synulox Palatable Tablets tabletid on madala toksilisusega ja suukaudselt manustatuna koerte ja
kasside poolt hästi talutavad. Väike üledoos tavaliselt kõrvaltoimeid ei tekita. Kõrvaltoimete, näiteks
seedehäirete, esinemisel on ravi sümptomaatiline.
4.11. Keeluaeg
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: penitsilliinide kombinatsioonid, k.a. β-laktamaasi inhibiitorid.
ATC vet kood: QJ01CR02
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Amoksitsilliin on laia toimespektriga antibiootikum, mis toimib paljude grampositiivsete ja
gramnegatiivsete bakterite vastu. Paljud kliiniliselt tähtsad bakterid toodavad β-laktaam-ensüüme, mis
hävitavad selle antibiootikumi. Klavulaanhape inaktiveerib β-laktamaase, muutes sellega patogeenid
amoksitsilliini bakteritsiidsele toimele tundlikuks.
In vitro toimib Synulox Palatable Tablets paljudele kliiniliselt tähtsatele aeroobsetele ja anaeroobsetele
bakteritele, kaasa arvatud:
Gram-positiivsed:
Staphylococcus spp. (k.a. β-laktamaasi tootvad tüved)
Clostridia
Actinomyces
Peptostreptococcus spp.
Streptococus spp.
Enterococcus spp.
Gram-negatiivsed:
Bacteroides (k.a. β-laktamaasi tootvad tüved)
Escherichia coli (k.a. enamus β-laktamaasi tootvaid tüvesid)
Salmonellae (k.a. β-laktamaasi tootvad tüved)
Bordetella bronchiseptica
Campylobacter spp
Fusobacterium necrophorum
Klebsiellae spp
Pasteurellae spp
Proteus spp.
5
Märkus: Synulox Palatable Tablets ei ole näidustatud Pseudomonas spp. tekitatud infektsioonide
puhul
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumtärklisglükolaat, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, kuivatatud pärm, värvaine
erütrosiin (E 127), mikrokristalne tselluloos.
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda niiskuse eest.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Lamineeritud alumiiniumfooliumblistrid.
Pakend: Ühes blistris 2 tabletti (500 mg) või 10 tabletti (50 mg, 250 mg).
N10, N100 Synulox Palatable Tablets 50 mg,
N10, N100 Synulox Palatable Tablets 250 mg
N2, N10, N20, N50, N100, N160 Synulox Palatable Tablets 500 mg
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
Synulox Palatable Tablets 50 mg 1354
Synulox Palatable Tablets 250 mg 1355
Synulox Palatable Tablets 500 mg 1356
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.11.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011
6
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2014
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.
7