T61 inj lahus 200mg+4,4mg+50mg/1ml 50ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
embutramiid + tetrakaiin + mebesooniumjodiid

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QN51AX80

TOOTJA:

Intervet International BV

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
T61, süstelahus.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Embutramiidi 200 mg
Tetrakaiinvesinikkloriidi 5 mg (vastab 4,4 mg tetrakaiinile)
Mebesooniumjodiidi 50 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, värvitu süstelahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, koer, kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Loomade eutanaasiaks.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada teadvusel loomadel.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
T61 tuleb kasutada ainult teadvusetutel (uimastatud või üldanesteesias) loomadel, et vältida teadvusel
looma võimalikku lämbumist ebasoodsatel tingimustel kasutamisel või imendumisel.
T61 kasutamise ajal tuleb olla eriti hoolikas.
2
Intravenoosse süstimise ajal tuleb tagada kogu annuse korrektne veresoonesisene süstimine.
Kasulikuks võib osutuda veenikateetri kasutamine.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida otsest kokkupuudet veterinaarravimiga.
Saastunud riided tuleb koheselt seljast ära võtta.
Ravimi otsese kokkupuute korral lahtise haava või limaskestaga pesta piirkonda koheselt rohke vee ja
seebiga.
Juhuslikul süstimisel iseendale pesta haava koheselt rohke vee ja seebiga ning pigistada torkekohta.
Vältida kontakti silmadega, sest preparaat on äärmiselt toksiline silmadele. Juhuslikul silma
sattumisel loputada silmi koheselt mitme minuti jooksul puhta veega.
Juhusliku ravimi sattumisel nahale, silma või süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole
ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Võimalikud antidoodid on neostigmiin ja ravi N-atsetüültsüsteiiniga (maksakahjustuste vastu).
Soovitatav on manustamise ajal kanda kaitsekindaid.
Seda preparaati tohib loomale manustada ainult veterinaararst.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel on teatatud krampide või ärevusseisundi tekkest.
Südame seiskumine võib edasi lükkuda.
Märkus: T61 kasutamine põhjustab histopatoloogilisi leide nagu endoteeli kahjustused, kopsupais,
kopsuturse ja hemolüüs.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Koer
Intravenoosselt: 0,3-0,5 ml kg kehamassi kohta
Intrapulmonaarselt: 7,0-10,0 ml kuni 10 kg koerale
13,0-20,0 ml üle 10 kg koerale
Kass
Intrapulmonaarselt: 1,0 ml mõnepäevastele kassipoegadele
3,0 ml kuni 6 kuu vanustele kassidele
5,0 ml üle 6 kuu vanustele kassidele
10,0 ml üle 5 kg kaaluvatele kassidele
Hobune, veis, siga
Intravenoosselt: 4,0-6,0 ml 50 kg kehamassi kohta
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.
3
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Mitte kasutada inimtoiduks mõeldud loomadel.
T61-ga hukatud loomi käsitletakse ohtlike jäätmetena.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: ained loomade eutanaasiaks
ATCvet kood: QN51AX80
Embutramiid on tugeva narkootilise toimega. Manustatuna koerale intravenoosselt annuses 15 mg kg
kehamassi kohta põhjustab anesteesia; annuses 25 mg kg kehamassi kohta põhjustab kohese ja
täieliku anesteesia.
Mebesooniumjodiidil on kuraaretaoline toimemehhanism. Ta toimib blokeerides impulsside
ülekandumist närvilõpmetelt lihaskiududele. Sõltuvalt annusest paralüüsuvad esmalt jäsemelihased,
seejärel kere- ja hingamislihased. Surm saabub hapnikupuuduse ja tsirkulatoorse kollapsi tagajärjel.
Koeral tekib kuraareefekt 1...2 mg kg kehamassi kohta manustamisel intravenoosselt.
Tetrakaiinvesinikkloriidil on anesteetiline toime.
Nende kolme toimeaine kombinatsioon põhjustab kiire eutanaasia ilma ärrituseta.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Dimetüülformamiid
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
50 ml pruunist klaasist viaalid kummist korgiga ja alumiiniumkattega.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
4
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1136
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
November 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.