C-B-Gluconat 24% plus 6%

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kaltsiumglükonaat,magneesiumkloriid,boorhape

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA12AX71

TOOTJA:

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

1
[Version 7.3.2, 10/2011]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
C-B-Gluconat 24% plus 6%, infusioonilahus hobustele, veistele, lammastele, kitsedele ja sigadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine(d):
1 ml infusioonilahust sisaldab:
Kaltsiumglükonaati 240 mg
(ekvivalentne Ca
2+
: 21.5 mg või 0.54 mmol)
Magneesiumkloriidi 6 H
2
O 60 mg
(ekvivalentne Mg
2+
: 7.2 mg or 0.30 mmol)
Boorhapet 60 mg
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
Infusioonilahus ei sisalda endotoksiine.
Tugev hüpertooniline lahus.
3. RAVIMVORM
Infusioonilahus.
Selge, värvitu kuni kergelt kollakas lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, lammas, kits, siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ägedad hüpokaltseemilised seisundid.
Toetav ravi allergia, anafülaksia, hemorraagilise diateesi korral.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada hüperkaltseemia ja hüpermagneseemia korral.
Mitte manustada varssadele idiopaatilise hüpokaltseemia korral.
Mitte manustada veistele ja väikemäletsejalistele kaltsinoosi koral.
Mitte manustada septitseemiliste protsesside (näiteks ägedad mastiidid veistel) ajal.
Mitte manustada kroonilise neerupuudulikkuse korral.
Mitte manustada pärast suurtes doosides D
3
-vitamiini manustamist.
Mitte manustada anorgaanilist fosforilahust samaaegselt või kohe pärast preparaadi manustamist.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Erihoiatused
3
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ainult aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.
Infusiooni ajal tuleb kontrollida südame rütmi ja vere tsirkultatsiooni. Kui esineb mingi üledoseerimise
tunnus (südame rütmimuutus, vererõhu langus, rahutus), tuleb infusioon koheselt peatada.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed
Isegi ravidoosis manustatuna võib kaltsiumi sisaldus põhjustada mööduvat hüperkaltseemiat koos
järgnevate tunnustega:
esmane bradükardia
rahutus, lihase värinad, salivatsioon
hingamise kiirenemine.
Südametöö kiirenemine esmase bradükardia järgselt viitab üledoosile. Sellisel juhul peatada koheselt
preparaadi manustamine. Hilisemad kõrvaltoimed, mis võivad esineda üldise seisundi häiretena ning
hüperkaltseemia tunnused 6…10 tundi pärast manustamist ei ole käsitletavad kui hüpokaltseemia
taasteke.
Vt.ka “üleannustamine”.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Kaltsium suurendab südame glükosiidide toimet. Kaltsium suurendab südames β-adrenergiliste
ravimite ja metüülksantiinide toimet. Glükokortikoidid suurendavad neerude kaltsiumi ekskretsiooni
D-vitamiini antagonismiga. Mitte segada ravimitega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Aeglaseks intrevenoosseks manustamiseks, soovitavalt 20…30 minuti jooksul:
Veis: äge hüpokaltseemiline seisund:
40…50 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% 50 kg kehamassi kohta (vastab 0,43 … 0,54 mmol Ca
2+
ja
0,24 … 0,30 mmol Mg
2+
kg kehamassi kohta).
Toetav ravi allergia, anafülaksia, hemorraagilise diateesi korral:
25…30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% 50 kg kehamassi kohta (vastab 0,27 … 0,32 mmol Ca
2+
ja
0,15 … 0,18 mmol Mg
2+
kg kehamassi kohta).
Hobune, vasikas, lammas, kits, siga:
30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% 50 kg kehamassi kohta (vastab 0,32 mmol Ca
2+
ja 0,18 mmol Mg
2+
kg kehamassi kohta).
Annustamisjuhised on küll manustamise juhiseks, kuid manustamist tuleb kohandada vastavalt ainete
puudusele ja vereringe seisundile.
4
Teist korda võib ravimit manustada kõige varem 6 tundi pärast esmast manustamist. Lisainfusioonid
teha 24-tunniste intervalllidega, kui on kindel, et jätkuvad tunnused on põhjustatud
hüpokaltseemilisest seisundist.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kui intrevenoosset manustamist teostatakse liiga kiiresti, võib selles preparaadis sisalduva kaltsiumi
tõttu tekkida hüperkaltseemia või hüpermagneseemia koos kardiotoksiliste tunnustega, nagu esmane
bradükardia koos järgneva tahhükardiaga, südame rütmihäired ning raskematel juhtudel ventrikulaarne
fibrillatsioon. Teised hüperkaltseemia tunnused on motoorne nõrkus, lihaste värinad, suurenenud
erutuvus, rahutus, higistamine, polüuuria, vererõhu langus, depressioon ja kooma.
Maksimaalse manustatava koguse ületamine võib tekitada allergilisi reaktsioone histamiini
vabanemise tõttu. Sellisel juhul tuleb manustamine koheselt lõpetada. Hüperkaltseemia tunnused
võivad püsida 6…10 tundi pärast infusiooni ning neid ei tohi segi ajada hüpokaltseemia sarnaste
tunnustega.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis, lammas, kits: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva
Piimale: 0 päeva.
Siga, hobune: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Kaltsium, kombinatsioonid teiste ravimitega
ATCvet kood: QA12AX
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kaltsium on üks organismi olulisemaid katioone. Ainult vaba ioniseeritud kaltsium veres on
bioloogliselt aktiivne ning toimib kaltsiumi metabolismi reguleerijana. Vaba kaltsiumi on vaja
paljudeks organismi funktsioonideks: et vabastada hormoone ja närviimpulsside ülekandjaid, toimib
kui mediaator vere koagulatsioonis, tundlike membraanide aktsioonipotentsiaalis ning lihaste
elektromehhaanilistes protsessides. Füsioloogiline vere kaltsiumi sisaldus loomadel on vahemikus 2,3
kuni 3,4 mmol/l.
Suurenenud kaltsiumi vajadusega perioodidel, nagu näiteks poegimise järgselt, võivad tekkida
hüpokaltseemilised seisundid. Ägeda hüpokaltseemia tunnused on tetaania ja parees. Lisaks kaltsiumi
defitsiidi kõrvaldamisele kasutatakse kaltsiumi toimet veresoontele selliste haiguste korral, kus esineb
veresoonte suurenenud permeaabelsust, nagu näiteks allergia ja põletiku korral.
Magneesium on samuti oluline organismi katioon. Ta osaleb kaasfaktorina mitmetes
ensüümisüsteemides ning transpordiprotsessides ning on oluline polarisatsioonis ja närvide ning
lihaste talitluses. Neuromotoorse erutuse korral liikumises vähendab magneesium atsetüülkoliini
vabastamist. Magneesiumi ioonid võivad mõjutada mediaatorite vabastamist kesknärvisüsteemi
sünapsides ning vegetatiivsetes ganglionides. Südames põhjustab magneesium hilineneud juhtivust.
Magneesium stiumuleerib parathormooni sekretsiooni ning toimib seetõttu seerumi kaltsiumitaseme
reguleerijana. Füsioloogiline magneesiumi tase seerumis on erinevatel loomaliikidel erinev ning
varieerub vahemikus 0,75 kuni 1,1 mmol/l. Kui magneesiumi seerumi kontsentratsioonid on alla 0,5
mmol/l, tekivad hüpomagneseemia tunnused. Hüpomagneseemia tagajärjel võvad esineda
hüperasteesiast tingitud neuromuskulaarset erutust, koordineerimatut liikumist, lihastreemorit,
tetaaniat, loidust, teadvuse kadu ja arütmiat kuni südameseiskumiseni.
C-B-Gluconat 24% plus 6% sisaldab toimeainetena kaltsiumit orgaanilise ainena ning magneesiumit
magneesiumkloriidina. Boorhappe lisamisel formeerub kaltsiumboroglükonaat, mis suurendab lahuse
lahustuvust ja talutavust kudedes. Peamised näidustused on hüpokaltseemilised seisundid. Sellega
seoses toimib magneesium ühest küljest regulaatorina, olles antagonist võimalikele kaltsiumi toimetele
5
südames, eriti just kiire infunsiooniga tehtava üledoosi korral, teisest küljest ravib hüpomagneseemiat,
mida esineb koos hüpokaltseemiaga.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kaltsium seondub luukoes üle 90%. Ainult 1% on vabana seerumis ja organitevahelises vedelikus.
Seerumis seondub kaltsium 35…40% proteiinidega, 5…10% seondub lagunematuks kompleksiks ja
40…60% on ioniseerituna. Tase veres reguleeritakse parathormooniga, kaltsitoniiniga ja
dihüdrokolekaltsiferooliga.
See osa kaltsiumist, mis toidust ei imendu, väljutatakse roojaga, lisaks esineb hormonaalselt
reguleeritud väljutamist neerude kaudu.
Täiskasvanud loomadel on 50% magneesiumi luudes, 45% rakkudes ja vaid 1% rakuväliselt, kus
sellest 30% on seondunud proteiindega. Mäletsejalistel umbes 80% magneesiumist imendub vatsast.
Toidust imenduv magneesiumi hulk täiskasvanud veistel on 15% kuni 26%. Karjatades loomi noorel
proteiinirikkal rohul, võib resorptsioon väheneda kuni 8%-ni..
Peamiselt väljutatakse magneesium neerude kaudu, elimineerine on seotud otseselt
magneesiumisisaldusega veres.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Süstevesi.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarpreparaadi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril alla 8°C.
Kasutada vaid selget lahust avamata originaalpakendist.
Kasumata lahus hävitada.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Polüpropüleenpudel, suletud broombutüülkautšukist korgiga.
Pakendi suurus: 500ml 1 või 12 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
6
bela-pharm GmbH & Co.KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Saksamaa
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1379
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
07.04.2006 / 02.08.2012
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2012
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Kuuluvus: retseptiravim.