Chorulon 1500IU+5ml dil

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kooriongonadotropiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QG03GA01

TOOTJA:

Intervet International B.V

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Chorulon, 1500 RÜ/viaalis süstelahuse pulber ja lahusti veistele, hobustele, koertele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 viaal sisaldab:
Inimese kooriongonadotropiini: 1500 RÜ
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahuse pulber ja lahusti.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, hobune, koer.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Veis: Tiinestumise parandamine,
nümfomaania,
anöstrus,
ovariaaltsüstid koos ebaregulaarse östraaltsükliga.
Hobune: Ovulatsiooni indutseerimine,
anöstrus.
Koer: Ovulatsiooni indutseerimine,
anöstrus,
hilinenud ovulatsioon, pikenenud proöstrus,
isastel koertel krüptorhism või nõrk libiido.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
2
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Pärast ravimi manustamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Nagu kõigi valguliste preparaatide puhul võib harvadel juhtudel Choruloni manustamise järel tekkida
anafülaktiline reaktsioon. Anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinus:
Mitte manustada tiinetele loomadele.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Süstida intramuskulaarselt või intravenoosselt.
Loomaliik Näidustus Annus ja manustamine
Veis (lehm,
mullikas)
Tiinestumise parandamine
Ovariaaltsüstid (anöstrus, pikenenud
östrus, nümfomaania)
Inna ajal 1500 RÜ i.m. koos
seemenduse või paaritamisega.
3000 RÜ i.v.
Hobune (mära) Anöstrus (folliikulid diameetriga
≥ 2
cm)
Ovulatsiooni indutseerimine
(folliikulid diameetriga
≥ 3,5 cm)
1500…3000 RÜ i.m. või i.v., vajadusel
korrata 2 päeva möödumisel.
1500…3000 RÜ i.m. või i.v., 24 tundi
enne seemendust või paaritamist.
Emane koer Anöstrus
Hilinenud ovulatsioon, pikenenud
östrus
Pärast eelravi seerumgonadotropiiniga,
500 RÜ i.m. või i.v. östruse esimesel
päeval.
100…800 RÜ/päevas i.m,
korrata kuni veritsus tupest kaob.
Isane koer Krüptorhism- eeldusel, et
kubemekanal on avatud ning ravi
alustatakse võimalikult varakult
Nõrk libiido
100…500 RÜ i.m. kaks korda nädalas
kuni 6 nädala jooksul.
100…500 RÜ i.m. kaks korda nädalas
kuni 6 nädala jooksul või 100…500 RÜ
i.m. 6…12 tundi enne paaritust .
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.
3
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
Hobune: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Koer: Ei rakendata
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Gonadotropiinid.
ATCvet kood: QG03GA01
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kooriongonadotropiinil on luteiniseerivale hormoonile (LH) sarnane toime - see soodustab folliikulite
küpsemist, ovulatsiooni teket ning kollakeha moodustumist.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Suurim kooriongonadotropiini sisaldus (0,05 RÜ/ml) veise plasmas saavutatakse annusega 3000 RÜ
45 minuti jooksul pärast intravenoosset manustamist. Piima kooriongonadotropiini sisaldus on alla
määramispiiri (0,001 RÜ/ml). Kooriongonadotropiini poolväärtusaeg veisel on umbes 10 tundi.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Süstelahuse pulber: mannitool, dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat.
Lahusti: dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, süstevesi.
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle
preparaadiga.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist temperatuuril 2 °C…8 °C: 24 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist hoida külmkapis (2 °C…8 °C).
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasviaal tüüp I (Ph. Eur.), suletud halogeenbutüülkummist (Ph. Eur.) korgiga, mis on kaetud
alumiiniumkattega.
Pakend: 5 viaali süstelahuse pulbriga ja 5 viaali lahustiga (igaüks 5 ml) pakendis.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
4
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1412
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.06.2006.
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.07.2011.
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
september 2015
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.