Easotic kõrvatilgad 10ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
gentamütsiin+hüdrokortisoon+mikonasool

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QS02CA86

TOOTJA:

Virbac S.A.

1
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Easotic kõrvatilgad, suspensioon koertele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
Hüdrokortisoonatseponaat 1,11 mg/ml
Mikonasool nitraadina 15,1 mg/ml
Gentamütsiin sulfaadina 1505 IU/ml
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Kõrvatilgad, suspensioon.
Valge suspensioon
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer.
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ägeda väliskõrva põletiku ning gentamütsiinile tundlike bakterite ja mikonasoolile tundlike seente,
eriti Malassezia pachydermatis'e põhjustatud krooniliste põletike ägenemise ravi.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada ülitundlikkuse korral toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes, kortikosteroidide,
teiste asooli sisaldavate seentevastaste ainete suhtes või teiste aminoglükosiidide suhtes.
Mitte kasutada, kui kuulmekile on rebenenud.
Mitte kasutada koos ototoksiliste ainetega.
Mitte kasutada generaliseerunud demodekoosiga koertel.
4.4 Erihoiatused
Bakteriaalne ja fungaalne otiit on tihti sekundaarse põhjusega, haiguse esmased põhjused tuleks välja
selgitada.
4.5 Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kui ilmneb ülitundlikkus ükskõik millisele komponendi suhtes, peab ravi katkestama ja rakendama
vastavat teraapiat.
Enne ravimi kasutamist tuleb määrata haigustekitaja tundlikkus toimeaine suhtes ning võtta arvesse
kohalikku antibiootikumide kasutamise poliitikat.
3
Kasutades veterinaarravimit SPC-s etteantust kõrvale kaldudes, võib suurendada bakterite ja seente
resistentsust gentamütsiini ja mikonasooli suhtes ning vähendada aminoglükosiidide ja asooli
preparaatide raviefektiivsust võimaliku ristuva resistentsuse tõttu.
Parasitaarse otiidi korral on vajalik parasiitide vastane ravi.
Enne veterinaarravimi manustamist tuleb hoolikalt uurida välist kuulmekäiku, et välistada kuulmekile
perforatsiooni olemasolu ning infektsiooni leviku võimalus keskkõrva ning seeläbi kohleaar- ja
vestibulaaraparaadi kahjustus.
Süsteemsel manustamisel ja terapeutilisest annusest suuremates doosides kasutamisel seostatakse
gentamütsiini ototoksilisusega.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Ravimi kogemata nahale sattumisel soovitatakse loputada rohke veega.
Vältida silma sattumist. Juhuslikul silma sattumisel loputada rohke veega. Silmaärrituse korral
pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral otsida viivitamatult arstiabi ja näidada arstile pakendi infolehte või ravimipudeli
silti.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Sageli esines kerget või keskmist kõrvapunetust (2,4% ravitud koertest). Harva esines paapuleid
(vähem kui 1% ravitud koertest). Ühelgi juhul ei katkestatud ravi ja kõik koerad paranesid spetsiifilist
ravi vajamata.
Väga harvadel juhtudel on selle veterinaarravimi kasutamist seostatud kuulmise halvenemisega
(osaline kuulmise halvenemine või kurtus), mis on tavaliselt ajutine ja esineb peamiselt geriaatrilistel
koertel. Selle kõrvaltoime tekkimisel tuleb ravi peatada. Vt ravimi omaduste kokkuvõtte punkt 4.5.
Väga harvadel juhtudel on täheldatud I tüüpi ülitundlikkusreaktsioone (näo turse, allergiline kihelus).
Selle kõrvaltoime tekkimisel tuleb ravi lõpetada.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Hüdrokortisoonatseponaadi, gentamütsiinsulfaadi ja mikonasoolnitraadi süsteemne imendumine on
vähene ja teratogeenseid, lootetoksilisi või toksilisi toimeid emale ei ole koertel soovitatud annuses
täheldatud.
Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Kokkusobivust kõrva puhastusvahenditega ei ole tõestatud.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Manustada kuulmekäiku. Üks ml sisaldab 1,11 mg hüdrokortisoonatseponaati, 15,1 mg mikonasooli
(nitraadina) ja 1505 TÜ gentamütsiini (sulfaadina).