Ferrovet inj 100 ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
rauddekstraan

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QB03AC90

TOOTJA:

Vetoquinol Biowet Sp.z o.o.

1
[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Ferrovet, 100 mg/ml, süstelahus põrsastele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
Raud-(III) (raud(III)hüdroksiid-dekstraankompleksina) 100 mg
Abiained:
Fenool 5 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Siga (põrsas).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Rauapuudusest tingitud aneemia profülaktika ja ravi põrsastel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada loomadele, kellel esineb hemolüütiline aneemia, seedetrakti ägedad infektsioonid
ja/või äge neerupõletik.
Mitte manustada koos suukaudsete rauapreparaatidega.
Mitte manustada põrsastele vitamiin E või/ja seleeni defitsiidi puhul.
4.4. Erihoiatused <iga loomaliigi kohta>
Ei ole.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
3
Üksikjuhtudel võib esineda kurnatust, jõuetust ja lihastreemorit, mis võib viia krampide ja halvatuseni.
Vaid harva on täheldatud anafülaktilisi reaktsioone.
Süstekohal võivad ilmneda ärritusnähud, turse ja ümbritsevate kudede muutumine pruunikaks.
E-vitamiini ja seleenipuuduse korral söödas võib põrsastel ühe tunni vältel pärast rauapreparaatide
manustamist tekkida ülitundlikkus, mille tagajärjeks võib olla oksendamine või äkksurm.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei rakendata.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte manustada koos suukaudsete rauapreparaatidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Aneemia profülaktikaks 150…200 mg Fe
3+
põrsa kohta (1,5…2 ml preparaati) esimesel elunädalal.
Aneemia raviks 200…500 mg Fe
3+
põrsa kohta (2…5 ml preparaati) sõltuvalt kehamassist.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Organismi üleliigse rauasisalduse ebasoovitatavad toimed tulenevad raua keemilisest aktiivsusest ja
selle võimest katalüüsida vabade radikaalide moodustumist. Üleliigsel raual on pro-oksüdatiivsed
omadused.
Äge rauamürgistus võib põhjustada seedetrakti veritseva nekroosi koos oksendamise ja
kõhulahtisusega. Krooniline rauamürgistus võib põhjustada hemosideroosi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Kolmevalentne raud, parenteraalsed preparaadid
ATC-vet kood: QB03AC90
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ferrovet on aneemiavastane ravim, mis sisaldab rauaioone kompleksühendis madalmolekulaarse
dekstraaniga.
Raud on mikroelement, mida kasutatakse rakumetabolismis ja oksüdatsiooni redutseerimise
süsteemides. Eelkõige kuulub see hemoglobiini, müoglobiini, tsütokroomide ja kandja- ning
salvestusvalkude – transferriini ja ferritiini – koostisse.
Raua peamisteks omadusteks on vastastikune muundumine ja esinemine kahes oksüdeerunud
seisundis: Fe
3+
ja Fe
2+
ioonidena.
Raua kõige olulisemad funktsioonid organismis on:
Hapniku sidumine ja transport – raud etendab ülitähtsat osa hapniku molekulaarses
seondumises erütrotsüütides leiduva hemoglobiiniga või lihaskoes leiduva müoglobiiniga.
Raud on kofaktor ensüümides, mis transpordivad elektrone kas vabade laetud osakestena või
ka seotuna heemi või protoporfüriiniga.
5.2. Farmakokineetilised andmed
4
Raud-dekstraankompleks imendub intramuskulaarse manustamise järgselt väga aeglaselt, peamiselt
lümfisüsteemi ja kapillaaride vahendusel. Osa manustatud doosist imendub esimese kolme päeva
jooksul, ülejäänud osa 1…3 nädalaga. Raud-dekstraankompleks eemaldatakse plasmast maksas,
põrnas ja luuüdis leiduva retikuloendoteliaalsüsteemi poolt, mis lagundab kompleksühendi selle
algkomponentideks – rauaks ja dekstraaniks. Rauaioonid seonduvad kandjavalkude hemosideriini ja
ferritiiniga ning vähemal määral ka transferriiniga. Kandjavalkude füsioloogiliseks rolliks on tagada
hemoglobiini küllastumine ja täiendada selle reserve.
Rauapreparaatide manustamisel paranevad hematoloogilised parameetrid juba ühe nädala jooksul.
Aneemilistel põrsastel olid teisel nädalal pärast manustamist nii erütrotsüütide arv kui ka hemoglobiini
kontsentratsioon ligilähedased normaalsetele füsioloogilistele väärtustele ning püsisid sellel tasemel ka
kolme järgmise nädala vältel.
Organism kasutab raua ära peaaegu täielikult, üksnes väike osa eritub koos irduvate limaskesta
epiteelirakkude, karvade ja väljaheidetega.
Dekstraan eritub peamiselt neerude kaudu. Umbes 1/3 dekstraanist lagundatakse kudedes,
oksüdeeritakse täielikult ja hingatakse kopsude kaudu välja CO
2
-na.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Fenool, süstevesi.
6.2. Sobimatus
Raud-dekstraankompleksi ei tohi kasutada koos tetratsükliinvesinikkloriidiga ega sulfadiasiinnaatriumiga.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 päeva
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C, tihedalt suletuna, mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasviaal, suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumist kaitserõngaga.
Pakend: 100 ml või 250 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14
66-400 Gorzów Wlkp.
Poola
5
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1336
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
16.09.2005/01.07.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Juuni 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim.