Hipracox broilers 5000ds 1pudel

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
koktsiidide vaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AN01

TOOTJA:

Laboratorios Hipra S.A.

[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
HIPRACOX BROILERS
Suukaudne suspensioon kanadele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
HIPRACOX BROILERS`i doosi (0,007 ml) koostis:
1. Toimeaine:
- Iga 0,007 ml vaktsiini doos sisaldab järgnevat arvu sporuleerunud ootsüste, mis on eraldatud viiest
koktsiidi-eelsest atenueeritud tüvest:
Eimeria acervulina, tüvi 003.......................................300…390 *
Eimeria maxima, tüvi 013 ...........................................200…260 *
Eimeria mitis, tüvi 006 ................................................300…390 *
Eimeria praecox, tüvi 007...........................................300…390 *
Eimeria tenella, tüvi 004.............................................250…325 *
* Vastavalt tootja in vitro protseduuridele segamisel ja ravimi vabastamisel.
2. Abiaine ja adjuvant.
Lahjendi ainult suuretilgaliseks pihustamiseks: UNIFLOCK (0,02 ml/annus)
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Kergelt pruunikas kuni valge hägune suukaudne suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana (broilerid).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Broileritibude aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada soolestiku koloniseerumist Eimeria
acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox ja Eimeria tenella`ga, nimetatud tekitajate
põhjustatud soolestiku kahjustusi ja koktsidioosi kliinilisi tunnuseid.
Immuunsus kujuneb välja 14. päevaks pärast vaktsineerimist ja kestab vähemalt 42 päeva.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vaktsiin ei kaitse koktsidioosi vastu teisi loomaliike peale kanade ja toimib ainult Eimeria’te puhul.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Saab kasutada ainult põrandal allapanul peetavatel kanadel.
Mitte vaktsineerida haigeid või stressis linde.
Vaktsiini tuleb kanadele anda joogiveega ainult käsitsi täidetud lisajooturite kaudu. Mitte kasutada
vaktsineerimiseks mistahes teist tüüpi veejaotussüsteemi.
Allapanu tuleb tootmistsüklite vahel eemaldada ja seadmed ning materjal puhastada, et vähendada
nakatumist.
Vaata lõiku 6.2. (Sobimatus).
Suurepiisalise pihusena pealepihustamisel kasutada ainult UNIFLOCK`i värvainet.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Pärast kasutamist pesta ja desinfitseerida käed ja varustus.
Juhuslikul ravimi nahale sattumisel pesta seebi ja veega.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munevatel ja sugulindudel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel samaaegselt teiste
vaktsiinidega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist
veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
Antikoktsidiostaatilisi ravimeid või teisi toimeaineid, millel on antikoktsidiostaatiline aktiivsus, mida
manustatakse sööda või veega, ei tohi kasutada vähemalt 3 nädalat pärast kanade vaktsineerimist.
Vaktsiinitüve ootsüstide paljunemine võib olla takistatud ja seetõttu täieliku immuunsuse
väljakujunemine pärsitud. Lisaks sellele võib ootsüstidega reinfitseerumisest tulenev kaitse
tugevnemine olla samuti piiratud.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada üks doos vaktsiini (mis vastab 0,007 ml-le 1000 ja 5000 doosistes pudelites) igale ühe
päeva vanusele tibule. Kõikidele lindudele tuleb manustada üks doos.
Manustamisviisiks võib olla suukaudne manustamine joogivee kaudu või manustamine pihustamise
teel.
Manustamisviis (joogiveega):
Vaktsiini manustamiseks tuleb kasutada käsitsi täidetud lisajootureid (vaata lõiku 4.5.).
2...4 tundi enne vaktsineerimist vett mitte anda (selle aja sisse kuulub transpordiaeg inkubatooriumist
farmi).
Jootureid peab olema piisavas koguses, et kõik tibud pääseksid vabalt jooma ning saaksid seega õige
doosi vaktsiini.
Jaotada minijooturid ühtlaselt laiali piirkonda, kuhu tibud on paigutatud nii, et iga 100...150 linnu kohta
on paigaldatud 1 minijootur. Eelistatavalt paigutada jooturid tavaliste jooturitega ühele joonele kas
nende alla või kõrvale.
Teha kindlaks, et minijooturid on põhjalikult puhastatud ja need ei oleks asetatud soojendite alla.
Kui minijooturid on paigaldatud, raputada vaktsiinipudelit 5 kuni 10 korda enne selle avamist.
Segada põhjalikult pudeli sisu õige koguse puhta, toatemperatuuril oleva veega (vastavalt 10 liitrit või
50 liitrit vett 1000 doosi ja 5000 doosi kohta). Vältida külma või väga kuuma vee kasutamist.
Segada ettevaatlikult kuni vaktsiin on veega täielikult segunenud.
Täita iga minijootur 1 kuni 1,5 liitri seguga, sõltuvalt lindude arvust ühe jooturi kohta (1 liiter 100 linnu
ja ühe jooturi kohta või 1,5 liitrit 150 linnu ja ühe minijooturi kohta).
Tähtis on jälgida, et liiga palju linde ei koguneks ühe minijooturi ümber. Kui see juhtub, siis jalutada
vaikselt läbi lindude, et anda nõrgematele lindudele võimalus juurde pääseda minijooturile, s.t.
vaktsiinilahusele.
Eemaldada minijooturid, kui lahus on lõplikult ära tarvitatud ja tavaline veejoomine võib jätkuda.
Manustamisviis (suuretilgalise pihustamise teel) :
Enne ettevalmistamise alustamist on vaja võtta sobiv, piisava mahuga puhas mahuti, et valmistada
vaktsiinilahus (vastavalt miinimummahuga 287 ml või 1435 ml iga 1000- või 5000-doosise pudeli
kohta).
Et valmistada vaktsiinilahus peab esmalt valmistama värvaine lahuse.
Värvaine lahuse valmistamiseks loksutada värvaine (UNIFLOCK) pudelit hoolikalt. Lahjendada pudeli
sisu puhta, toatemperatuuril oleva veega (vastavalt 260 ml või 1300 ml vett iga 1000- või 5000-doosise
pudeli kohta).
Kui värvaine lahus on valmis, loksutada HIPRACOX BROILERS`i pudelit hoolikalt ja lahjendada selle
sisu värvaine lahusesse, et valmistada vaktsiinilahus (vastavalt 280 ml või 1400 ml värvaine lahust iga
1000- või 5000-doosise pudeli kohta).
Täita pihustusseadme vaktsiinimahuti valmistatud vaktsiinilahusega.
Tagada vaktsiinilahuse pidev homogeniseeritus. Vaktsiin manustatakse suuretilgalise pihusena
pihustamisega tibude peale, pihustades 28 ml vaktsiinilahust iga 100 tibu peale. Pihustamisseadme rõhk
peab olema 3 baari. Pihustamisseadme piisk peab olema suurusega 100 μm.
Vaktsineerimise ühtluse tagamiseks tuleb hoida tibusid tibudekastis vähemalt 1 tund, et nad oleksid
võimelised alla neelama kõik vaktsiinitilgad.
Pärast seda aega tuleb panna tibud allapanule ja jätkata tavaliste toimingutega.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Parasiitide vastased elusvaktsiinid, koktsiidid
ATCvet kood: QI01AN01
Aktiivseks immuniseerimiseks Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox
ja Eimeria tenella põhjustatud koktsidioosi vastu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
HIPRACOX BROILERS
UNIFLOCK
fosfaatpuhverlahus: patentsinine V (E 131)
- kaaliumkloriid košenillpunane A Ponceau 4R (E 124)
- dinaatriumfosfaat 12H
2
O vanilliin
- kaaliumdivesinikfosfaat fosfaatpuhverlahus:
- naatriumkloriid - kaaliumkloriid
- dinaatriumfosfaat 12H
2
O
- kaaliumdivesinikfosfaat
- naatriumkloriid
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud ravimiga kasutamiseks turustatavate lahjendite
või muude komponentidega.
6.3. Kõlblikkusaeg
HIPRACOX BROILERS:
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 6 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks pärast avamist,
kasutamata jäänud vaktsiinid hävitada.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 10 tundi.
UNIFLOCK:
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 12 kuud.
6.4. Säilitamise eritingimused
HIPRACOX BROILERS:
Hoida ja transportida külmas (2...8 ºC).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
UNIFLOCK:
Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
HIPRACOX BROILERS:
10ml ja 50ml Tüüp I (1000 ja 5000 doosi) värvitud klaaspudelid, millel on I tüüpi polümeerne
elastomeersulgur ja alumiiniumist pöördkork.
UNIFLOCK:
20ml ja 100ml, (1000 ja 5000 doosi) värvitud klaaspudelid, millel on I tüüpi polümeerne
elastomeersulgur ja alumiiniumist kork.
Pakendi suurused:
HIPRACOX BROILERS ja UNIFLOCK on pakitud eraldi. Mõlemad on pakitud samasuguste
pakendite suurustena:
Pappkarp, milles on 1 000-doosine pudel.
Pappkarp, milles on 5 000-doosine pudel.
Pappkarp, milles on kümme 1 000-doosilist pudelit.
Pappkarp, milles on kümme 5000-doosilist pudelit
Pappkarp, milles on viis 5000-doosilist pudelit.
Pappkarp, milles on kuus 5000-doosilist pudelit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
HIPRACOX BROILERS:
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas,
vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
UNIFLOCK:
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
LABORATORIOS HIPRA, SA.
Avda. la Selva, 135.
17170 –
AMER (Girona) Hispaania.
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1484
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
07.09.2007 / 30.08.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim