Hipravit-SE inj 100ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
tokoferool+naatriumseleen

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JB83

TOOTJA:

Laboratorios Hipra S.A.

[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Hipravit-SE
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Vitamiin E atsetaati (α-tokoferüülatsetaati) 50 mg
Naatriumseleniiti 1,5 mg
Abiained:
Butüülhüdroksütolueen 0,5 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, lammas, siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Vitamiin E ja seleeni vaeguse vältimine.
Müopaatia sündroom vasikatel ja lammastel (valgelihastõbi), päramiste peetuse profülaktikaks
veistel.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole teada.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vältida üledoseerimist.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vältida üledoseerimist.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole kirjeldatud.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ravimit tuleb kasutada vastavalt loomaarsti läbiviidud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Subkutaanseks või intramuskulaarseks manustamiseks.
Üldine doos on 1 ml 10 kg kehamassi kohta.
Tavaolukorras ühest manustamisest piisab.
Siga: täiskasvanud loomale 5...15 ml ja noorloomale (imikpõrsas) 1...2 ml.
Lammas: täiskasvanud loomale 5...8 ml ja noorloomale 1...2 ml.
Veis: täiskasvanud loomale 25 ml ja noorloomale 15 ml.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üedoseerimine võib põhjustada hüpervitaminoosi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid koos mineraalainetega.
ATCvet kood: QA11JB83
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Seleeni ja α-tokoferüülatsetaadi koostoimel välditakse peroksiidi kuhjumist rakkudesse. Peroksiid
tekitab rakkude väärarengut ja hävimist.
Rasvas lahustumatul α-tokoferüülatsetaadil on antioksüdeerivaid omadusi: ta takistab küllastumata
rasvhapete membraanide oksüdatsiooniprotsessi, tõkestades sel viisil peroksiidide ja vabade
radikaalite moodustumist.
Seleeni sisaldav ensüüm glutatioonperoksüdaas redutseerib peroksiidühendeid.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Absorptsiooni kaudu pääseb E-vitamiin verre, kus ta liitub ß-lipoproteiinidega, levib kõikidesse
kudedesse ning koguneb rasvkoesse. Pärast metabolismi maksas eritub peamiselt sapiga, väiksemal
määral uriini ja piimaga.
Seleen ühineb vereplasma proteiinidega. Ta võib läbida platsentaarbarjääri ja väljutatakse peamiselt
uriini ning roojaga, väike osa ka piimaga.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Propüleenglükool
Polüsorbaat 80
Butüülhüdroksütolueen
Süstevesi.
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasviaal tüüp II, suletud alumiiniumkapsliga ja kaetud steriilse elastomeerkorgiga.
Pakend:
100 ml pakendis.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1383
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
07.04.2006/20.04.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.