Metricure E.S 500mg/19g 19g N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
tsefapiriin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QG51AA05

TOOTJA:

Intervet International B.V

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Metricure, 500mg intrauteriinsuspensioon veistele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks 19 g süstal sisaldab:
Toimeaine:
Tsefapiriini (tsefapiriinbensatiinina) 500 mg
Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Intrauteriinsuspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Veis (lehmad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigi
Tsefapiriinile tundlike bakterite põhjustatud veiste subakuutsete ja krooniliste emaka limaskesta
põletike (vähemalt 14 päeva pärast sünnitust) raviks.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada preparaati loomadele, kes on allergilised tsefalosporiinide või penitsilliinide suhtes.
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel.
Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel
bakterite tundlikkuse kohta.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini
2
tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla
tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle
käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmadelaugude turse ja hingamisraskused on tõsised tunnused ning
nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast ravimi manustamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel on täheldatud allergilisi reaktsioone.
Kõrvaltoime esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Preparaat ei ole näidustatud kasutamiseks tiinuse ajal, kuid seda võib kasutada laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte kasutada samaaegselt teiste emakasiseselt manustatavate antibiootikumidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada ühe Metricure süstla sisu emakavalendikku kaasaantud ühekordselt kasutatava kateetri abil
järgnevalt:
1. Loksutada süstalt enne manustamist.
2. Kinnitada süstal kateetri külge.
3. Fikseerida emakakael kinnastatud käega läbi pärasoole seina.
4. Sisestada kateeter emakakaela kaudu emakavalendikku, õrnalt emakakaela liigutades.
5. Süstida Metricure emakasse.
Sõltuvalt ravitulemustest võib vajalikuks osutuda ravimi teistkordne manustamine 7…14 päeva
möödudes kui kliinilised tunnused püsivad.
Seemendatud loomadel võib kasutada Metricure´i üks päev pärast seemendamist. Püometra puhul on
soovitav eelnev ravikuur prostaglandiiniga luteolüüsi esilekutsumiseks ja sisaldise eemaldamiseks
emakast.
Metricure`i võib ka kasutada korduva (rohkem kui 3-e) tagajärjetu seemenduse korral, kui viljatuse
põhjuseks on bakteriaalne infektsioon.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Preparaati turustatakse üheannuseliste süstaldena, seetõttu on üleannustamine ebatõenäoline.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 24 tundi.
Piimale: 0 päeva.
3
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: tsefalosporiinid
ATCvet kood: QG51AX02
Tsefapiriin, esimese põlvkonna tsefalosporiin, on laia toimespektriga grampositiivsetesse ja
gramnegatiivsetesse bakteritesse bakteritsiidselt toimiv antibiootikum. Tsefapiriin on resistentne
penitsillinaasi suhtes.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Makrogooltsetostearüüleeter-12
Makrogooltsetostearüüleeter -20
Hüdrogeenitud riitsinusõli
Keskmise ahelaga triglütseriidid
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Suure tihedusega polüetüleenist süstal, millel on madala tihedusega polüetüleenist kolb ja kate. Süstal
sisaldab 19 g intrauteriinsuspensiooni, süstlad on pakitud 10 kaupa karpi. Emakasiseseks
manustamiseks on kaasa antud kateetrid ja kindad.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL 5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1335
4
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev:16.09.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.