Nobilis Gumboro D78 5000ds N10

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD09

TOOTJA:

Intervet International B.V.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis Gumboro D78, suspensiooni lüofilisaat kanadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
Üks annus sisaldab vähemalt 4,0 log
10
TCID
50
* elusat Gumboro haiguse viiruse tüve D78
stabilisaatoris.
*TCID
50
-koekultuuri 50% nakatav annus.
Abiaine(d): stabiliseeriv lahus
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktid 6.1.
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat.
Helepruun/punakaspruun lüofilisaat.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kanade vaktsineerimine kanade nakkava bursiidi (Gumboro haiguse) vastu.
4.3. Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida haigeid linde.
4.4. Erihoiatused
Vältida vaktsiiniviiruse levikut vaktsineeritud lindudelt vaktsineerimata lindudele.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Pesta ja desinfitseerida käed ja töövahendid pärast vaktsineerimistoimingut.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munevatel kanadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
1 annus vaktsiini, vähemalt 4,0 log
10
TCID
50,
linnu kohta manustada joogiveega, pihustamise teel või
silma-/ninakaudselt.
Manustatav vaktsiini kogus sõltub manustamisviisist.
A. Joogiveega
Vaktsiini lahustamiseks kasutada puhast, jahedat, kloreerimata, võimalikult vähese
rauasisaldusega vett. Vee kogus sõltub lindude vanusest ja pidamissüsteemist. Joogiveesüsteem
peab olema puhas ja ei tohi sisaldada desinfitseerivaid aineid. Vaktsiinipellet lahustada sellises
koguses vees, mille linnud tarbivad ära u. 2 tunni jooksul so ca 20-30 liitrit vett 1000 annuse
vaktsiini kohta. Segada hoolikalt kuni vaktsiin on täielikult lahustunud. Kindlustamaks vaktsiini
tarbimist 2 tunni jooksul soovitatakse piirata lindude ligipääsu joogiveele 1…2 tundi enne
vaktsineerimist. Puhast joogivett võib lindudele anda alles siis, kui vaktsiini sisaldav vesi on
lõpuni ära tarvitatud.
B. Pihusena
Vaktsiini lahustamiseks kasutada puhast, jahedat, kloreerimata, võimalikult vähese
rauasisaldusega vett. Vajamineva vee kogus peab olema piisav, et tagada pihustamisel
suspensiooni võrdne jaotumine kõikidele kanadele. Vaktsiinipellet lahustada vees arvestades ca
1000 annust ühe liitri vee kohta. Segada hoolikalt kuni vaktsiin on täielikult lahustunud.
Vaktsiinisuspensioon tuleb pihustada ühtlaselt ettenähtud arvule kanadele 30…40 cm kauguselt
soovitavalt hämaras, kui linnud on kogunenud kokku. Vajadusel tuleb ventilatsioon
vaktsineerimise ajal ja pärast vaktsineerimist välja lülitada.
C. Intranasaalne/intraokulaarne manustamine
Vaktsiin tuleb lahustada Interveti lahustis Solvens Oculo/Nasal või füsioloogilises soolalahuses
(tavaliselt 1000 annust 30 ml lahuse kohta) ja manustada spetsiaalse standardiseeritud tilguti abil.
Üks tilk tilgutada mõne sentimeetri kõrguselt kas ninaavasse või silma.
Vaktsineerimisprogramm:
Vaktsineerimisaeg sõltub maternaalsete antikehade tiitrist.
Tüvi D78 on efektiivne 8…28 päeva vanustel lindudel tavaliselt olemasolevate maternaalsete
antikehade foonil. Juhul kui antikehade tiitrid on karjas väga kõikuvad, soovitatakse tibusid
vaktsineerida kahel korral nädalase intervalliga.
Maternaalsete antikehade olemasolul võib vaktsiini manustada joogiveega 8…28 päeva vanustele
lindudele.
Linde, kellel maternaalsed antikehad puuduvad või on nende tiiter väga madal, võib vaktsineerida
ühe päeva vanusena, manustades vaktsiini silma tilgutades või pihustamise teel.
Immuunvastuse tekke esimesi tunnuseid täheldati nädal pärast vaktsineerimist.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiin, ATCvet kood: QI01AD09 .
Nakkavat bursiiti põhjustava viiruse (Gumboro haigus, IBD) vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Stabiliseeriv lahus
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimite teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C - 8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaal, mis sisaldab lüofilisaati. Viaal on suletud
halogenobutüülkummist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkattega.
Pakendi suurused:
500 annust viaalis - 10 viaali karbis,
1000 annust viaalis - 10 viaali karbis,
2000 annust viaalis - 10 viaali karbis,
2500 annust viaalis - 10 viaali karbis,
3000 annust viaalis - 10 viaali karbis,
5000 annust viaalis - 10 viaali karbis,
10000 annust viaalis - 10 viaali karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1139
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2013
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
September 2018
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.