Nobilis Reo 1133 1000ds N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
lindude reoviirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD10

TOOTJA:

Intervet International B.V.

[Version 8, 10/2012]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis Reo 1133, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
Iga annus (0,2 ml) sisaldab:
Elusat reoviiruse tüve 1133 vähemalt 3,1 log
10
TCID
50
*
* TCID
50
- koekultuuri 50% nakatav annus
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
Vaktsiin: Valge/valkjas paakunud kiht.
Lahusti: oranžikaspunane lahus
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kõõlusetupepõletiku (viirusartriidi) ära hoidmiseks kanadel alates viiendast elupäevast.
Vaktsiin on ette nähtud ka sugukarja täienduseks mõeldud lindude esmaseks vaktsineerimiseks.
Immunsuse väljakujunemine: 2 nädalat.
Immuunsuse kestus: vähemalt 12 nädalat.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada haigetele lindudele.
Mitte vaktsineerida sugulinde 12 nädala jooksul enne munemiseperioodi algust ja munemise ajal.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Koktsidioos, mükoplasma nakkus, Marek’i haigus ja teised haiguslikud seisundid võivad takistada
immuunsuse väljakujunemist.
Tuleb rakendada abinõusid stressi vähendamiseks vaktsineerimise ajal ja sellele järgneval ajal.
Pärast lahustamist võib vaktsiin kaotada keskkonna ebasoodsate tingimuste korral oma toime. Pärast
lahustamist kasutada kahe tunni jooksul.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Munevad kanad:
Mitte kasutada munevatel lindudel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Annus vähemalt 3,1 log
10
TCID
50
linnu kohta subkutaanselt kuklapiirkonda.
Vaktsiini ettevalmistamine
1. Vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks on soovitatav kasutada lahustit Nobilis Diluent FD.
1000 annuse vaktsiini kohta kasutada 200 ml lahustit.
2. Vaktsineerimisvarustus peab olema steriilne, sellel ei tohi olla desinfitseerimisvahendi või piirituse
jääke.
3. Lisada veidi lahustit vaktsiini viaali ning loksutada seda.
4. Võtta lahustatud vaktsiin süstlasse ja lisada ülejäänud lahusti pudelisse. Loksutada segu õrnalt.
Võtta üks osa vedelikust süstlaga välja, et loputada viaali. Süstida vedelik tagasi lahusti pudelisse.
5. Eemaldada süstal.
6. Vaktsiin on nüüd valmis kasutamiseks.
7. Täita eelnevalt desinfitseeritud automaatne süstal vastavalt tootja soovitustele ja reguleerida see
0,2 ml annuse manustamiseks.
Vaktsineerimisprogramm
Mõistliku vaktsineerimisprogrammi määramisel konkreetsele kanafarmile tuleb arvesse võtta mitmeid
tegureid. Et toime oleks maksimaalselt tõhus, tuleb manustada vaktsiini õigel viisil tervetele ja
vastuvõtlikele lindudele sobivas keskkonnas. Lisaks võib reaktsiooni mõjutada lindude vanus ja nende
immuunseisund.
Kaitse reoviiruste vastu hõlmab ka emapoolset antikehade ülekandmist oma järglastele munakollase
kaudu. Selle tagamiseks on soovitatav rakendada integreeritud programmi, milles on kasutusel nii
inaktiveeritud kui ka modifitseeritud elusviirusvaktsiinid. Kui tibudel puuduvad maternaalsed
antikehad, on vaktsineerimine hädavajalik. Sel juhul tuleks linde juba alates viiepäevasest vanusest
hakata selle vaktsiiniga vaktsineerima. Kordusvaktsineerimine peaks toimuma 5 kuni 7 nädala
vanuselt ja uuesti 9 kuni 11 nädala vanuselt. Sugulindude vaktsineerimisel on soovitav lisaks
manustada inaktiveeritud reoviiruse vaktsiini vanuses 18 kuni 22 nädalat.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole sümptome.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: elusviirusvaktsiinid
ATC-vet kood: QI01AD10.
Pikemaajalise immuunsuse stimuleerimiseks sisalduvad antigeenid vett sisaldavas suspensioonis.
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks reoviroosi vastu. Nobilis Reo 1133 on elusviirusvaktsiin, mis
sisaldab mittepatogeenset reoviiruse tüve 1133 stabilisaatoris.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
TC keskkond, pankrease seedeensüümidega töödeldud kaseiin, dekstraan 70, sorbitool, sahharoos,
želatiin, kahealuseline kaaliumfosfaat, ühealuseline kaaliumfosfaat, süstevesi.
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega väljaarvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle
veterinaarravimiga.
6.3. Kõlblikkusaeg
Vaktsiin:
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 27 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi toatemperatuuril.
Lahusti:
Nobilis Diluent FD klaasviaalis: 3 aastat.
Nobilis Diluent FD polüetüleenist (PE) kotis: 3 aastat.
Nobilis Diluent FD mitmekihilisest plastikust (MKP) kotis: 3 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Vaktsiin:
Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C).
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist hoida toatemperatuuril.
Lahusti:
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Vaktsiin:
III tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaal, mis sisaldab lüofilisaati.
Viaal on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud kodeeritud alumiiniumkattega.
Pakendi suurus: 1000 annust N1.
Lahusti:
Nobilis Diluent FD on II tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaalis, polüetüleenist (PE) või mitmekihilisest
plastikust (MKP) kotis.
Pakendi suurus: 200 ml.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud desinfitseerivas aines.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1346
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
14.10.2005/17.02.2011
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2015
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim