Poulvac AE 1000 ds N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
Avian encephalomyelitis virus vaccine

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AD02

TOOTJA:

Zoetis Belgium S.A.

1
[Version 8, 10/2012]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Poulvac AE
Suspensiooni lüofilisaat joogivees manustamiseks
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine: doosi kohta:
lindude entsefalomüeliidi viiruse Calnek tüvi, alatüvi AE-67 10
3,1
kuni 10
5,5
EID
50
Abiained: Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Suspensiooni lüofilisaat joogivees manustamiseks.
Pruunikas pulber.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana, alates 10 nädala vanusest.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Tulevaste muna- ja sugukanade aktiivseks immuniseerimiseks, andmaks edasi passiivset immuunsust
ja vähendamaks lindude nakkusliku entsefalomüeliidiviiruse vertikaalset ülekannet. Tõestatud on, et
vaktsineeritud sugukanad on võimelised andma edasi passiivset immuunsust oma järglastele kuni 12
kuu vältel pärast vaktsineerimist, s.t. kuni munemistsükli lõpuni.
4.3. Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida haigeid, kurnatud või stressis linde.
Mitte vaktsineerida linde vanuses vähem kui 10 nädalat.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vältimaks vaktsineeritud karjade vaktsiinitüvede levikut vaktsineerimata karjadesse, tuleb kõiki
vaktsineerimata linde farmis vaktsineerida samal ajal.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineeritud linnud ei tohi vaktsineerimata lindudega kokku puutuda 42 päeva vältel pärast
vaktsineerimist.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ei rakendata.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole.
3
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munakanadel ning munevatel lindudel 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Vaktsineerimisskeem
Vaktsiin tuleb manustada joogiveega.
Linde ei tohi vaktsineerida enne 10 nädala vanuseks saamist ning mitte hiljem kui 4 nädalat enne
munemise algust.
Kasutada puhtaid vaktsineerimistarvikuid.
Katkestada kõikide ravimite ja sanitatsiooni ainete veega manustamine või kasutamine vähemalt 24
tundi enne vaktsiini manustamist ning mitte jätkata enne, kui 24 tundi pärast vaktsiini sisaldava vee
tarbimist.
Vaktsiini manustamiseks kasutada kloreerimata vett. Lindude jaoks peab olemas olema piisavalt
jootjaid nii, et vähemalt kaks kolmandikku lindudest saaks juua üheaegselt. Jootjad tuleb puhastada
puhta kloreerimata veega. Mitte kasutada desinfektanti. Lasta jootjatel nõrguda kuivaks.
Lülitada välja automaatjootjad. Ainus kättesaadav vesi peab olema vaktsiini sisaldav vesi, mida
antakse tavajooturite kaudu. Mitte manustada jootmissüsteemi ravimi-mahutite kaudu.
Janu stimuleerimiseks katkestada jootmine 2 tundi enne vaktsineerimist.
Eemaldada vaktsiini viaalilt alumiiniumist kate.
Eemaldada kummikork ning täita poolenisti jaheda, puhta, kloreerimata veega. Sulgeda viaal uuesti
tihedalt korgiga ning loksutada seda, kuni vaktsiin on lahustunud.
Kasutades puhast anumat, täita see umbes kahe kolmandiku ulatuses jaheda, kloreerimata veega.
Sellele lisada lõssipulber. Kasutada 4 grammi lõssipulbrit 1 liitri joodetava lahuse lõppkoguse kohta.
Segada kuni lõssipulber on lahustunud. Lõssipulber tuleb lisada ja lahustada esimesena. Seejärel lisada
lahustatud vaktsiin arvestusega 1 viaal 1000 vaktsineeritava kana kohta. Segada uuesti.
Seejärel lisada segu lõppkoguse joogivee hulka, arvestusega 1000 vaktsiinidoosi 15 liitri joogivee
kohta.
Mitte kunagi anda vähem kui 1 doos vaktsiini linnu kohta. Jaotada vaktsiiniga vesi võrdses koguse
puhastesse jooturitesse.
Mitte asetada jootureid otsese päikesevalguse kätte. Tavalise jootmisega taasalustada pärast seda, kui
vaktsiiniga vesi on tarbitud (tarbimine peaks vältama 1 tund).
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
10-kordse üledoosi manustamine ei põhjusta mingeid kõrvaltoimeid.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
4
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks sugukanadel, et nende järglastel tekiks passiivne immuunsus,
mille tulemusena väheneks lindude entsefalomüeliidi viiruse vertikaalne ülekanne.
ATCvet kood: QI01AD02 Elusviirusvaktsiinid lindudele
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sahharoos
Sorbitool
Rasvavaba piimapulber
NZ-amiin tüüp YT
Kaaliumglutamaat
Ühealuseline kaaliumfosfaat
Kahealuseline kaaliumfosfaat
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile lahustamist: 2 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida ja transportida külmas (2°C - 8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Viaal: Tüüp I (Ph. Eur.) borosilikaatklaasist pudelid. Mahutavus 6 ml.
Kork: Tüüp I (Ph. Eur.) bromobutüülkummist korgid alumiiniumkatetega.
Pakendi suurused: 1 x 1000 doosi ja 10 x 1000 doosi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud desinfitseerivas aines.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
5
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1540
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06/02/2009
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
September 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.
6