Purevax RCPCh 1annus 10TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin+kasside kalitsiviirusvaktsiin+Chlamydophila felis+kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI06AH81

TOOTJA:

Merial

1
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS
Purevax RCPCh lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml doos sisaldab:
Lüofilisaat:
Toimeaine(d)::
Kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi) ..................................... 10
4.9
CCID
50
1
Kasside inaktiveeritud kalitsiviirus (FCV 431 ja G1 tüvi) antigeenid ........................... 2.0 ELISA U.
Nõrgestatud Chlamydophila felis (905 tüvi) ...................................................................... 10
3.0
EID
50
2
Kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV) ..................................................... 10
3.5
CCID
50
1
Abiained::
Gentamütsiin maksimaalselt ............................................................................................................ 28 µg
Lahusti:
Süstevesi ......................................................................................................................................q.s. 1 ml
1
rakukultuuri infektiivne doos 50%
2
:muna infektiivne doos 50%
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Kass
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
8-nädalaste ja vanemate kassipoegade aktiivne immuniseerimine:
- kasside viraalse rinotrahheiidi vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid
- kalitsiviirusinfektsiooni vastu , et vähendada kliinilisi tunnuseid
- Chlamydophila felis vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid
- kasside panleukopeenia vastu, et ära hoida suremust ja kliinilisi tunnuseid
Immuunsus tekib 1 nädal pärast esmast vaktsineerimiskuuri rinotrahheiidi, kalitsiviiruse,
Chlamydophila felis ja panleukopeenia vastu.
Imuunsuse kestus pärast viimast (re)vaktsineerimist on rinotrahheiidi, kalitsiviiruse, ja
panleukopeenia komponentide suhtes 3 aastat ning Chlamydophila felis komponendi suhtes 1 aasta.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.
3
4.4 Erihoiatused
Ei ole
4.5 Erihoiatused kasutamisel
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kasutada ainult tervetel loomadel.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Seda vaktsiini ei tohi manustada inimesed, kellel on immuunodefitsiit või kes võtavad
immuunsupressiooni põhjustavaid ravimeid. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduge
viivitamatult arsti poole ja informeerige teda, et süstitav vaktsiin sisaldab elusat klamüüdiavaktsiini.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Üksikjuhtudel võib esineda mööduv apaatia ja anoreksia, samuti hüpertermia (tavaliselt 1 või
2 päeva). Harvadel juhtudel ilmneb lokaalne reaktsioon (kerge valu palpatsioonil, sügelus ja piiratud
turse), mis kestab maksimaalselt 1-2 nädalat
Erandkorras võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada sümptomaatilist ravi
Väga harvadel juhtudel võib täiskasvanud kassidel täheldada temperatuuri tõusu ja lonkega kaasnevat
letargiat ühe kuni kolme nädala jooksul pärast kordusvaktsineerimist. Reaktsioon on mööduv.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud).
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et antud vaktsiinipreparaati võib segada
ja manustada koos Meriali mitteadjuveeritud vaktsiiniga kasside leukeemia vastu ja/või manustada
samal päeval kuid mitte kokku segatuna Meriali adjuveeritud marutaudi vastase vaktsiiniga.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Süstida subkutaanselt üks doos (1 ml) vaktsiini pärast külmkuivatatud tableti lahustamist lahustiga
järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:
Esmane vaktsineerimiskuur:
- esimene süst: alates 8-ndast elunädalast,
- teine süst: 3-4 nädala pärast.
4
Maternaalsete antikehade taseme eeldatava kõrge tiitri korral rinotrahheiidi ,kalitsiviroosi,
panleukopeeni või Chlamydophila komponentide vastu (näit. 9-12 nädala vanused kassipojad, kelle
emad on vaktsineeritud enne tiinestumistja/või teadaolev või kahtlustatav kokkupuude
patogeeni(de)ga) tuleks esmase vaktsineerimiskuuri algus lükata edasi kuni 12. elunädalani.
Kordusvaktsineerimine:
- esimene kordusvaktsineerimine kõigi komponentide suhtes: üks aasta pärast
esmavaktsineerimist,
- järgnevad kordusvaktsineerimised tuleb läbi viia igal aastal klamüdioosi komponendi suhtes
ning intervalliga kuni kolm aastat rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja panleukopeenia komponentide
suhtes.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mis on ära toodud punktis „Kõrvaltoimed“, välja
arvatud erandjuhtudel esinev hüpertermia, mis võib kesta kuni 5 päeva.
4.11 Keeluaeg
Ei rakendata
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
ATCvet kood: QI06AJ03
Kasside viraalse rinotrahheiidi, kasside viraalse kalitsiviroosi, klamüdioosi ja kasside
panleukopeenia vastane vaktsiin.
Kutsub esile immuunsuse kasside rinotrahheiiti põhjustava herpesviiruse, kasside kalitsiviiruse,
Chlamydophila felis ja kasside panleukopeenia vastu.
Kalitsiviiruskomponendi puhul on demontstreeritud viiruse eritumise vähenemist immuunsuse
tekkimise hetkest ja ühe aasta jooksul peale vaktsineerimist.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Sahharoos
Sorbitool
Dextraan 40
Kaseiini hüdrolüsaat
Kollageeni hüdrolüsaat
Dikaaliumfosfaat
Kaalium divesinikfosfaat
Kaaliumhüdroksiid
Naatriumkloriid
Dinaatrium vesinik ortofosfaat
Anhüdreeritud monokaaliumfosfaat
6.2 Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle
preparaadiga.
5
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg :18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: koheseks kasutamiseks.
6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida ja transportida külmas (C – 8° C).
Hoida kaitstult valguse eest.
Mitte külmutada.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasviaal, sisaldab lüofiliseeritud pelleteid. Viaal on suletud butüül-elsatomeerist korgiga, mis on
kaetud alumiinium- või plastikkapsliga. Pakend sisaldab ka sama arvu viaale lahustit.
10 x 1 doosi:10 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit
50 x 1 doosi:50 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS VÕI FIRMA REGISTREERITUD
ASUKOHT
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
PRANTSUSMAA
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/04/050/001-002
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev : 23/02/2005
Müügiloa pikendamise kuupäev: 14/01/2010
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
(http://www.ema.europa.eu/
).
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata
6
LISA II
A. BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJAD JA RAVIMIPARTII
KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA
B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID
7
A. BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS
VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA
Bioloogiliselt aktiivset) ainet) tootjate nimed ja aadressid
Merial
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l’aviation
69800 SAINT-PRIEST
PRANTSUSMAA
Merial
Laboratory of Lyon Gerland
254, Avenue Marcel Mérieux
69007 LYON
PRANTSUSMAA
Partii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress
Merial
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l´aviation
69800 SAINT-PRIEST
PRANTSUSMAA
B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
Veterinaarne retseptiravim
C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID
Ei rakendata
8
LISA III
PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT
9
A. PAKENDI MÄRGISTUS
10
VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA
JÄRGMISED ANDMED
Pakend 10 pudelit lüofilisaati ja 10 pudelit lahustit
Pakend 50 pudelit lüofilisaati ja 50 pudelit lahustit
1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS
Purevax RCPCh lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni
2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS
1 ml doos sisaldab:
FHV (tüvi F2) .................................................................................................................... 10
4.9
CCID
50
FCV(tüved 431 ja G1) ..................................................................................................... 2.0 ELISA U.
Chlamydophila felis (tüvi 905) ............................................................................................ 10
3.0
EID
50
FPV (PLI IV) ..................................................................................................................... 10
3.5
CCID
50
3. RAVIMVORM
Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks
4. PAKENDI SUURUS
Lüofilisaat (10 x 1 doos) + lahus (10 x 1 ml)
Lüofilisaat (50 x 1 doos) + lahus (50 x 1 ml)
5. LOOMALIIGID
Kass
6. NÄIDUSTUS(ED)
Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)
Subkutaanselt.
8. KEELUAJAD
Ei rakendata
11
9. ERIHOIATUS(ED) KUI VAJALIK
Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte
10. KÕLBLIKKUSAEG
EXP: (/kuu/aasta)
Pärast lahustamist kasutada koheselt.
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida ja transportida külmas
Hoida kaitstult valguse eest.
Mitte külmutada.
12. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI
HÄVITAMISEKS (KUI NEID ON)
Hävitamine: lugeda pakendi infolehte
13. LAUSE ”AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.
14. LAUSE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST
VASTUTAV MÜÜGILOAHOIDJA EMP-s, JUHUL KUI SEE ON ERINEV
MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 LYON
PRANTSUSMAA
16. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)
EU/2/04/050/001 lüofilisaat (10 pudelit, igas 1 doos) + lahusti (10 pudelit, igas 10 ml)
EU/2/04/050/002 lüofilisaat (50 pudelit, igas 1 doos) + lahusti (50 pudelit, igas 10 ml)
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER
Lot
12
MINI MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL
Lüofilisaadi pudel
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)
Purevax RCPCh
2. TOIMEAINE SISALDUS
3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI DOOSIDE JÄRGI
1 doos
4. MANUSTAMISTEE(D)
SC
5. KEELUAJAD
6. PARTII NUMBER
Lot
7. KÕLBLIKKUSAEG
EXP (kk/aaaa)
8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
13
MINI MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL
Lahusti pudel
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)
Purevax RCPCh lahusti
2. TOIMEAINE SISALDUS
3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI DOOSIDE JÄRGI
1 doos
4. MANUSTAMISTEE(D)
RC
5. KEELUAJAD
6. PARTII NUMBER
Lot
7. KÕLBLIKKUSAEG
EXP (kk/aaaa)
8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”
14
B. PAKENDI INFOLEHT
15
PAKENDI INFOLEHT
Purevax RCPCh lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja
:
MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
PRANTSUSMAA
Partii vabastamise eest vastutav tootja
MERIAL,
Laboratoire de Lyon Porte des Alpes
Avenue de l’aviation
69800 Saint-Priest
PRANTSUSMAA
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Purevax RCPCh
Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks
3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)
1 ml doos sisaldab:
Lüofilisaat:
Kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi) ..................................... 10
4.9
CCID
50
1
Kasside inaktiveeritud kalitsiviirus (FCV 431 ja G1 tüvi) antigeenid ............................. 2.0 ELISA U.
Nõrgestatud Chlamydophila felis (905 tüvi) ...................................................................... 10
3.0
EID
50
2
Kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV) ..................................................... 10
3.5
CCID
50
1
Abiained:
Gentamütsiin maksimaalselt ............................................................................................................ 28 µg
Lahusti:
Süstevesi ..................................................................................................................................... q.s.1 ml
1
rakukultuuri infektiivne doos 50%
2
muna infektiivne doos 50%
4. NÄIDUSTUS(ED)
8-nädalaste ja vanemate kassipoegade aktiivne immuniseerimine:
- kasside viraalse rinotrahheiidi vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid
- kalitsiviirusinfektsiooni vastu , et vähendada kliinilisi tunnuseid
- Chlamydophila felis vastu, et vähendada kliinilisi tunnuseid
- kasside panleukopeenia vastu, et ära hoida suremust ja kliinilisi tunnuseid
Immuunsus tekib 1 nädal pärast esmast vaktsineerimiskuuri rinotrahheiidi,
kalitsiviiruseChlamydophila felis ja kasside panleukopeenia vastu.
16
Imuunsuse kestus pärast viimast (re)vaktsineerimist on rinotrahheiidi, kalitsiviiruse, ja
panleukopeenia komponentide suhtes 3 aastat ning Chlamydophila felis komponendi suhtes 1 aasta.
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada tiinetel loomadel
Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.
6. KÕRVALTOIMED
Normaalsetes kasutamistingimustes võib üksikjuhtudel esineda mööduv apaatia ja anoreksia, samuti
hüpertermia (tavaliselt 2 päeva), lokaalne reaktsioon (kerge valu palpatsioonil, sügelus ja piiratud
turse), mis kestab maksimaalselt 1-2 nädalat
Erandkorras võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada sümptomaatilist ravi.
Väga harvadel juhtudel võib täiskasvanud kassidel täheldada temperatuuri tõusu ja lonkega kaasnevat
letargiat ühe kuni kolme nädala jooksul pärast kordusvaktsineerimist. Reaktsioon on mööduv.
* vähem kui 1-l loomal 10,000-st väljendub(vad) kõrvaltoime(d) kogu ravikuuri jooksul, kaasa
arvatud harva esinevad üksikjuhud
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7. LOOMALIIGID
Kass
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA MEETOD
Süstidasubkutaanselt üks doos (1 ml) vaktsiini peale külmkuivatatud tableti lahustamist lahustiga
järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:
Esmane vaktsineerimiskuur:
- esimene süst: alates 8-ndast elunädalast,
- teine süst: 3-4 nädala pärast.
Maternaalsete antikehade taseme eeldatava kõrge tiitri korral rinotrahheiidi , kalitsiviroosi,
panleukopeenia või Chlamydophila komponentide vastu (näit. 9-12 nädala vanused kassipojad, kelle
emad on vaktsineeritud enne tiinestumistja/või teadaolev või kahtlustatav kokkupuude
patogeeni(de)ga) tuleks esmase vaktsineerimiskuuri algus lükata edasi kuni 12. elunädalani.
Kordusvaktsineerimine:
- esimene kordusvaktsineerimine kõigi komponentide suhtes: üks aasta pärast
esmavaktsineerimist,
järgnevad kordusvaktsineerimised tuleb läbi viia igal aastal komponendi suhtes ning intervalliga kuni
kolm aastat rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja panleukopeenia komponentide suhtes
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS
Kasutada koheselt pärast lahustamist
17
10. KEELUAJAD
Ei rakendata.
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas
Hoida ja transportida külmas (2 °C – 8 °C).
Hoida kaitstult valguse ees.
Mitte külmutada.
12. ERIHOIATUSED
Ettevaatusabinõud kasutamiseks loomadel:
Kasutada ainult tervetel loomadel.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Seda vaktsiini ei tohi manustada inimesed, kellel on immuunodefitsiit või kes võtavad
immuunsupressiooni põhjustavaid ravimeid. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduge
viivitamatult arsti poole ja informeerige teda, et süstitav vaktsiin sisaldab elusat klamüüdiavaktsiini.
Tiinus ja laktatsioon:
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
Kasutamine laktatsiooniperioodil pole soovitav.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et antud vaktsiinipreparaati võib segada
ja manustada koos Meriali mitteadjuveeritud vaktsiiniga kasside leukeemia vastu kassidele ja/või
manustada samal päeval kuid mitte kokku segatuna Meriali adjuveeritud marutaudi vastase
vaktsiiniga.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):
Pärast mitmekordse annuse manustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid peale nende, mis on ära
toodud punktis „Kõrvaltoimed“, välja arvatud erandjuhtudel esinev hüpertermia, mis võib kesta kuni
5 päeva.
Sobimatus:
Mitte segada teiste veterinaarravimitega. välja arvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle
preparaadiga.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda
18
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (
http://www.ema.europa.eu/
).
15. LISAINFO
Pakend 10 x 1 doosi:10 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit
Pakend 50 x 1 doosi:50 pudelit, igas 1 doos lüofilisaati ja 10 pudelit, igas 1 ml lahustit
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Kalitsiviiruskomponendi puhul on demontstreeritud viiruse eritumise vähenemist immuunsuse
tekkimise hetkest ja ühe aasta jooksul peale vaktsineerimist.
Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul