Vitamin AD3E forte 100ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
retinool+tokoferool+kolekaltsiferool

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JA81

TOOTJA:

Alfasan International B.V

[Version 8, 10/2012]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
VITAMIN AD3E FORTE, süstelahus
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
A-vitamiini 500 000 RÜ
D
3
-vitamiini 75 000 RÜ
E-vitamiini (atsetaati) 50 mg
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, kollane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, lammas, kits, koer, kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Vitamiinide A, D
3
ja E puudus ning sellest tingitud haigusseisundid.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma.
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Ühekordselt intramuskulaarselt või subkutaanselt manustatuna:
Hobune, veis: 5 ml
Varss, vasikas: 2 ml
Lammas, kits: 3 ml
Koer, kass: 0,5 ml
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
Koer, kass: ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid
ATCvet kood: QA11JA81
A-vitamiin, rasvlahustuv vitamiin on vajalik looma kasvuks, epiteelkoe arenguks ja säilitamiseks ning
nägemisprotsessis, eriti hämaras valguses. D-vitamiini koostisosad on rasvas lahustuvad steroolid, mis
on vajalikud kaltsiumi õigeks regulatsiooniks ja fosfaadi homöostaasiks ja luude mineralisatsiooniks.
E-vitamiini (rasvlahustuv vitamiin) peamine roll on polüsatureerimata rasvhapete oksüdatsiooni
vältimine. E-vitamiin reageerib vabade radikaalidega, mis on rakumembraanide oksüdatiivse
lagunemise põhjuseks, ilma et protsessi käigus tekiks teisi vabu radikaale.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sojaõli
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. .Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pruun klaasviaal (tüüp II) mahuga 100 ml. Viaalil on butüülkummist kork, mis on kaetud
alumiiniumiga.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Alfasan International BV
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1474
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
08.06.2007 / 26.03.2013
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim