Xylapan inj 20mg/ml 50ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
ksülasiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QN05CM92

TOOTJA:

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

PRINDI SPC

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Xylapan, 20 mg/ml süstelahus  2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Ksülasiin..................................................20,0 mg  
(mis vastab 23,32 mg ksülasiinvesinikkloriidile) 
 
Abiained: 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 0,65 mg 
Propüülparahüdroksübensoaat (E 216) 0,35 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.  3. 
RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Selge, värvitu, steriilne lahus.  4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1.  Loomaliigid  
 
Veis, hobune, koer, kass. 
 
4.2.  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Loomade rahustamine uuringute või raviprotseduuride läbiviimiseks. 
Premedikatsioon ja anesteesia kombineerituna valuvaigistite ning teiste anesteetikumidega. 
 
4.3.  Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada tiinuse lõppjärgus, välja arvatud poegimisel. 
Xylapani manustamisel mõnikord ilmneva emeetilise toime tõttu ei tohi seda kasutada kassidel ja 
koertel, kellel on diagnoositud seedetraktis mehaanilised takistused (söögitoru ummistus, maokeerd, 
song).  
 
4.4.  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Hobused 
Pärast intravenoosset manustamist tekib vererõhu ajutine tõus, seejärel langus. Alati peab jälgima 
hobuste kohtlemisega seotud ettevaatusabinõusid, seda ka juhul, kui ksülasiini manustatakse suures 
annuses.   
Veised 
Lamavas asendis veised tuleb puhituse vältimiseks keerata kõhuli. 
Lateraalses või dorsaalses lamavas asendis olevatel loomadel tuleb operatsioonide sooritamisel 
paigutada pea ja kael madalamale, et vältida sülje või maonõrede sattumist hingamisteedesse. Kui 
planeeritakse kasutada suuri annuseid, peab loom olema enne seda mõned tunnid söömata.  
Pärast 3. ja 4. taseme annust on veised tavaliselt mitu tundi uimased ja neid peab hoidma päikese eest 
varjus. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Ksülasiini ohutust loote elundite arengu ajal ei ole tõestatud, seetõttu tuleb tiinuse esimesel kuul 
kasutada ravimit ettevaatusega. 
 
Ksülasiini hingamist pärssiva toime tõttu tuleb ravimit eriti ettevaatlikult manustada vanadele 
loomadele või loomadele, kellel esineb kopsufunktsiooni puudulikkus/arvatav kopsuhaigus. 
 
Hingamispuudulikkuse tekkimisel rakendada sümptomaatilist ravi. 
 
Rahulikud, vanad ja haiged loomad reageerivad Xylapanile erinevalt. 
 
Rahustatud loomi peab jälgima nende normaalse seisundi taastumiseni. Need loomad tuleb teistest 
loomadest ründamise vältimiseks eraldada. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või iseendale süstimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
talle pakendi infolehte või etiketti.  
MITTE JUHTIDA SÕIDUKIT, sest ravim võib põhjustada uimasust ja vererõhu muutusi.  
Vältida ravimi sattumist nahale, silma või limaskestadele.  
Kui ravimit on sattunud nahale, pesta nahka kohe suure koguse veega.  
Võtta ära ravimiga saastunud riided, mis on otseses kokkupuutes nahaga.  
Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada silmi rohke puhta veega. Sümptomite püsimisel pöörduda 
arsti poole.  
Rasedatel naistel käsitseda preparaati erilise ettevaatusega, sest ravimi süsteemne toime võib 
põhjustada emaka kokkutõmbeid ja lootel vererõhu langust.  
 
Nõuanne arstidele: ksülasiin on alfa-2-adrenoretseptorite agonist, mis võib süsteemse toime korral 
põhjustada selliseid kliinilisi nähte, nagu annusest sõltuv sedatsioon, respiratoorne depressioon, 
bradükardia, hüpotensioon, suukuivus ja hüperglükeemia. Samuti on täheldatud ventrikulaarseid 
arütmiaid. Respiratoorsete ja hemodünaamiliste sümptomite tekkimisel tuleb rakendada 
sümptomaatilist ravi.  
 
4.6.  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Pärast ksülasiini manustamist on tavaliseks leiuks mööduv hüperglükeemia. 
Hobune: pärast ravimi veenisisest manustamist vererõhk ajutiselt tõuseb, seejärel langeb. 
Veis: ravimi maksimaalse toime ajal nõrgeneb neelamisrefleks. 
Kass ja koer: kui magu on täis, hakkab loom (eriti kassid) enne täieliku sedatsiooni tekkimist 
oksendama. Emeetiline toime väheneb kui loomi enne Xylapani manustamist 6...24 tundi mitte sööta. 
 
4.7.  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Vastunäidustatud tiinuse lõppjärgus, välja arvatud poegimisel. 
 
 
4.8.  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 
Analeptikumid lühendavad sedatsiooni aega ja vähendavad sedatsiooni sügavust. 
Hobustel ja koertel saavutatakse sügavam sedatsioon väiksemate kõrvaltoimetega, kui Xylapani 
kombineeritakse tugevate valuvaigistitega. 
 
Hobused 
On täheldatud, et samaaegne veenisisene sulfoonamiidide ja α -agonistide kasutamine võib põhjustada 
2
südame rütmihäireid, mis võivad lõppeda surmaga. Trimetoprimi/sulfoonamiidi sisaldavaid ravimeid 
ei soovitata veenisiseselt manustada juhul, kui hobused on saanud Xylapani. 
On andmeid selle kohta, et α -blokaatorite manustamisel sedatiivne ja teised kesknärvisüsteemi 
2
toimed kaovad. 
 
4.9.  Annustamine ja manustamisviis 
 
Annustamine ja manustamisviis varieeruvad loomaliigiti. Vajaliku annuse täpseks manustamiseks 
tuleb kasutada sobivat gradueeritud süstalt. See on eriti tähtis väikeste annuste süstimisel. 
Süstlad ja süstlanõelad peavad olema steriilsed. Puhastada ja desinfitseerida süstimispiirkond 
korralikult.  
Kasutada kahte steriilset hüpodermilist nõela: ühega täidetakse süstalt viaalist ja teisega süstitakse 
looma. Kui süstlasse on tõmmatud vajalik kogus ravimit, eemaldada süstal nõela küljest. Teine nõel 
tuleb torgata süstepiirkonda ja seejärel ühendada see süstlaga. Kasutatud nõelad paigutada kinnisesse 
konteinerisse. 
 
Veised 
Xylapani manustatakse intramuskulaarselt. 
Annus on vahemikus 0,05...0,3 mg kg kehamassi kohta (0,25...1,5 ml 100 kg kehamassi kohta), 
vastavalt soovitud sedatsiooni astmele. Väga tõrksad loomad võivad vajada suuremat annust, kuid see 
ei tohi ületada 0,3 mg kg kehamassi kohta. 
  
       Annus   
 
mg/kg 
 
mg/50 kg 
 
ml/50 kg 
 

 
 
0,05   
 
2,5 
 
 
0,125 
 

 
 
0,10   
 
5,0 
 
 
0,25 
 

 
 
0,20   
 
10,0   
 
0,50 
 

 
 
0,30   
 
15,0   
 
0,75 
 
Sedatsiooni aste sõltub manustatud annusest: 
 
1.  astme annus: sedatsioon koos kerge lihastoonuse langusega. Säilib püstiseismisvõime. 
2.  astme  annus:  sedatsioon,  oluline  lihastoonuse  langus,  vähene  analgeesia.  Loom  seisab 
tavaliselt püsti, kuid võib ka maha heita. 
3.  astme  annus:  sügav  sedatsioon,  süvenev  lihastoonuse  langus  ja  analgeesia.  Loom  on 
pikali. 
4.  astme annus: väga sügav sedatsioon, tugev lihastoonuse langus, sügav analgeesia. Loom 
on pikali. 
 
Pärast 3. ja 4. astme annust (vt ülal) on veised tavaliselt mitu tundi uimased ja neid peab päikese eest 
varjus hoidma. 
Loomi ei tohi häirida enne, kui Xylapani toime on täielikult avaldunud. Esmane toime avaldub 
tavaliselt 5 minutit pärast manustamist ja maksimaalne toime saabub kümme minutit hiljem. 
Sedatsiooni saabumise ja toibumise ajal loomad tavaliselt ei rabele ega ärritu. 
Kui soovitud sügavusega sedatsiooni ei saavutatud, on ebatõenäoline, et annuse kordamisel see tekiks. 
Protseduuri soovitatakse korrata suurema annusega 24 tunni pärast. 
Kirurgiliste protseduuride korral tuleb lisaks kasutada ka lokaalanesteesiat. 
 
 
Hobused 
Xylapani manustatakse aeglaselt intravenoosselt ühe kuni kahe minuti jooksul. 
Annus  on  0,6...1  mg  kg  kehamassi  kohta  (3...5  ml  100  kg  kehamassi  kohta)  vastavalt  soovitud 
sedatsiooni sügavusele ja looma reaktsioonile. 
Sõltuvalt annusest saavutatakse sedatsioon, mis võib varieeruda pindmisest sügavani ja individuaalselt 
varieeruv analgeesia. Hobune ei heida pikali. 
Närvilised või üleärritatud loomad vajavad tavaliselt suuremaid annuseid. 
Vanematele hobustele ja hobustele, kes on enne Xylapani manustamist olnud füüsiliselt väga 
koormatud, mõjub Xylapan tugevamini. 
 
Loomi ei tohi häirida enne, kui Xylapani toime on täielikult avaldunud. See toimub tavaliselt viie 
minuti jooksul pärast veeni süstimist ja kestab ligikaudu 20 minutit. 
Kui soovitud sügavusega sedatsiooni ei saavutatud, on ebatõenäoline, et annuse kordamisel see tekiks. 
Protseduuri soovitatakse korrata suurema annusega 24 tunni pärast. 
Valulike protseduuride korral peaks lisaks kasutama lokaal- või regionaalanesteesiat.  
Xylapani  võib  lamavatele  hobustele  manustada  ka  premedikatsioonina  enne  operatsiooni,  kasutades 
seejuures teisi intravenoosseid ja inhaleeritavaid anesteetikume.  
 
Kassid 
Xylapani manustatakse intramuskulaarselt annuses 3 mg kg kehamassi kohta (0,15 ml kg kehamassi 
kohta). Xylapan toimib piisavalt protseduuridel, millega ei kaasne olulist valu. Soovitatav on 
premedikatsioon atropiiniga. Ketamiiniga samaaegselt kasutades elimineerib Xylapani 
premedikatsioon ketamiinanesteesia jooksul tavaliselt tekkiva lihasjäikuse ja säilitab sedatsiooni kogu 
toibumisperioodiks. 
Barbituraatanesteesiat ei tohi alustada enne, kui maksimaalne sedatsioon on saavutatud, st umbes 20 
minutit pärast Xylapani manustamist. Sellisel juhul vähendatakse barbituraatide annust poole võrra. 
 
Koerad 
Xylapani manustatakse intramuskulaarselt annuses 1...3 mg kg kehamassi kohta (0,05...0,15 ml kg 
kehamassi kohta). Kasutada võib ka teisi manustamisviise, kuid sellisel juhul on toimeefekt raskemini 
ennustatav. Piisav sedatsioon saavutatakse tavaliselt väikseima annusega, kuid ärritunud või tigedad 
loomad vajavad suuremaid annuseid. Toime on piisav protseduuridel, millega ei kaasne olulist valu. 
Valulike protseduuride korral võib Xylapani kasutada kombineeritult lokaalanesteetikumiga. 
Soovitatav on premedikatsioon atropiiniga. Xylapani võib kasutada premedikatsiooniks enne 
ketamiinanesteesiat.  
Kui Xylapani kasutatakse premedikatsiooniks, vähendatakse barbituraatide annust poole võrra.  
 
4.10.  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Juhusliku üleannustamise korral, mis põhjustab hingamispuudulikkust, on näidustatud dušš külma 
veega ja kunstlik hingamine. 
 
4.11.  Keeluaeg (-ajad) 
 
Veis, hobune:   
lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev. 
piimale: 0 päeva. 
 
Kass, koer: ei rakendata.   5. 
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: teised hüpnootikumid ja sedatiivsed ained. 
ATCvet kood: QN05CM92. 
 
 
5.1.  Farmakodünaamilised omadused 
 
Ksülasiin on tiasiinide klassi kuuluv α -agonist.  
2
Ksülasiin avaldab sedatiivset, analgeetilist ja müorelakseerivat toimet. 
 
5.2.  Farmakokineetilised andmed 
 
Veenisisesel manustamisel jaotub ksülasiin kiiresti erinevate kudede vahel. Ligikaudu 70% eritub 
neerude kaudu ja 30% väljaheidetega; bioloogiliseks poolväärtusajaks on kaks kuni kolm tundi. 
Hobustele ja koertele soovitatud annuses veeni- ja lihasesisesel manustamisel jaotub ksülasiin kiirelt 
ja laialdaselt 1 6 minutit vältava poolväärtusaja jooksul ning jaotusruumalaga 1,9 2,7 liitrit kg 


kehamassi kohta. Ühend elimineeritakse kiiresti, poolväärtusajaga 22 58 minutit, mis on tingitud 

pigem intensiivsest ainevahetusest kui kiirest eritumisest neerude kaudu. Peamisteks metaboliitideks 
eritatavas uriinis on glükuroniidi konjugaadid.  6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1.  Abiainete loetelu 
 
Metüülparahüdroksübensoaat 
Propüülparahüdroksübensoaat 
Naatriumkloriid 
Süstevesi 
 
6.2.  Sobimatus 
 
Ei ole teada. 
 
6.3.  Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 12 päeva.  
 
6.4.  Säilitamise eritingimused  
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.  
 
6.5.  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Pappkarp, milles on läbipaistvast I tüüpi klaasist viaalid, bromobutüülist punnkorkide, alumiiniumist 
ja plastist kattega.  
Pakend: 50 ml, 1 tk. pakendis. 
 
6.6.  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
7. 
MÜÜGILOA HOIDJA  
 
Vetoquinol Biowet Sp z o.o. 
13/14 Kosynierów Gdyńskich St. 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Poola 
 
8. 
MÜÜGILOA NUMBER  
 
1298  9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.02.2005 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.03.2016  10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2016  MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata.