Alamycin LA inj 100ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
oksütetratsükliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01AA06

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Alamycin LA, 200 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine
Oksütetratsükliin 200 mg (vastab 216 mg oksütetratsükliindihüdraadile)
Abiaine(d):
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 4 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, merevaikkollane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada neeru- või maksakahjustusega loomadel.
Mitte manustada hobustele, koertele ja kassidele.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Kui preparaati manustatakse korduvalt, süstida see erinevatesse kohtadesse.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte lahjendada Alamycin LA-d.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Pärast manustamist pesta käed. Ravimi sattumisel silma või nahale pesta kohe rohke veega, sest
võib esineda ärritust. Mitte käsitseda seda ravimit, kui te teadaolevalt olete ülitundlik toimeaine või
abiainete suhtes.
Vältida juhuslikku enesele süstimist. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud
allergianähud, pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse
ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Preparaat on reeglina hästi talutav, vahel võivad tekkida kerged paiksed reaktsioonid.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tetratsükliinide kasutamisel hammaste ja luude arenemise ajal, sh hilises tiinuse järgus, võib
muutuda hammaste värvus.
Alamycin LA-d võib laktatsiooni ajal kasutada.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Soovituslik annus on 20 mg toimeainet kg kehamassi kohta (mis vastab1 ml preparaadile 10 kg
kehamassi kohta) sügavale lihasesiseselt manustatuna. Preparaati manustada ühekordselt.
Ühte manustamiskohta ei ole soovitav süstida preparaati rohkem kui:
veistel 20 ml
sigadel 10 ml
lammastel 5 ml
põrsastel olenevalt vanusest: 1 päeva vanused 0,2 ml
7 päeva vanused 0,3 ml
14 päeva vanused 0,4 ml
21 päeva vanused 0,5 ml
üle 21 päeva vanused 1,0 ml/10 kg.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida
alaannustamist.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Spetsiifilist antidooti ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis: piimale 7 päeva
lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.
Siga: lihale ja söödavatele kudedele 14 päeva.
Lammas: piimale 7 päeva
lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, tetratsükliinid.
ATCvet kood: QJ01AA06
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline antibiootikum, mis inhibeerib tundlike bakterite valgusünteesi.
Oksütetratsükliin seondub bakteriaalse ribosoomi 30S alaühikuga ja ensüümid, mis katalüüsivad
aminoatsüül-transport-RNA seondumist ribosomaalsete aktseptoritega, pärsitakse. See hoiab ära
aminohapete lülitumise peptiidahelasse, inhibeerides valkude sünteesi. Alamycin LA tagab pikendatud
toime, mille tulemusena antibakteriaalne toime püsib vajalikul tasemel pikemat aega.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Intramuskulaarse manustamise järgselt püsib tase veres vähemalt 4 päeva. Maksimaalne
kontsentratsioon veres saabub 4 kuni 8 tundi pärast pärast intramuskulaarset manustamist.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Kerge magneesiumoksiid
Dimetüülatsetamiid
Dinaatriumedetaat
Etanoolamiin
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I ja II tüüpi klaasviaalid, suletud bromobutüülkummikorgiga.
Pakendi suurused: 50 ml ja 100 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
BT35 6JP
Ühendkuningriik
8. MÜÜGILOA NUMBER
1052
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.