Albadry plus imm susp 200mg+400mg/10ml N20

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
prokaiinbensüülpenitsilliin + novobiotsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ51RC81

TOOTJA:

Zoetis Belgium S.A.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Albadry Plus, 200mg/400mg, intramammaarsuspensioon veistele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 annus (10 ml) intramammaarsuspensiooni sisaldab:
Prokaiinbensüülpenitsilliini 200 mg
Novobiotsiini (naatriumnovobiotsiinina) 400 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Intramammaarsuspensioon.
Valkjas õlisuspensioon
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (kinnislehmad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste
mastiitide ravi kinnisperioodil.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus aureus
Streptococcus spp
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada ametlikke riiklikke
ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe .
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida preparaadi sattumist nahale.
2
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi.
Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole
ja näidata talle käesolevat hoiatust.
Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad
viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Loomadel, kellele on manustatud penitsilliine, on esinenud anafülaktilist reaktsiooni. Ravitud loomi
peab hoolikalt jälgima ja allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel rakendada koheselt
sümptomaatilist ravi.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinus:
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon:
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramammaarseks manustamiseks.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Annustamine:
Manustada kinni jäetavale lehmale pärast viimast lüpsi, kuid mitte vähem kui 30 päeva enne
poegimist, üks udarasüstlatäis (10 ml) ravimit igasse udaraveerandisse.
Manustamine:
Ainult intramammaarseks kasutamiseks aseptilisi ettevaatusabinõusid kasutades. Lüpsta udar täiesti
tühjaks. Puhastada nisa ots alkoholipadjakese või mõne muu sobiva puhastusainega. Kasutada iga nisa
jaoks eraldi padjakest. Eemaldada süstla plastikotsalt kate. Valida soovitav sisestamispikkus (täielik
või osaline) ja sisestada süstlaots nisajuhasse. Manustada kogu süstla sisu ja jaotada preparaat
udaraveerandi masseerimisega piimaurkesse.
Pärast manustamist on soovitatav kasta kõik nisad sobivasse nisakastutuslahusesse.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Piimale: 84 tundi pärast poegimist, eeldades, et lehma on ravitud 30. päeval enne poegimist või
varem. Kui lehma on ravitud hiljem, kui 30 päeva enne poegimist, peab piima antibiootikumijääkide
suhtes testima või mitte kasutama inimtarbimiseks 30 pluss 3 päeva pärast ravimi manustamist.
3
Lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva pärast ravimi manustamist.
Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Beetalaktaam-antibiootikumid, penitsilliin koos teiste antibakteriaalsete
ainetega.
ATCvet kood: QJ51RC81
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Albadry Plus toimeained on penitsilliin ja novobiotsiin. Penitsilliin toimib kasvava bakteri rakuseina
sünteesile ja põhjustab raku lüüsumist. Seega on preparaadil bakteritsiidne toime. Novobiotsiinil on
nii bakteriostaatiline kui bakteritsiidne toime; see inhibeerib bakteriaalse DNA güraasi aktiivsust,
takistades sellega bakterite paljunemist. Penitsilliin toimib peamiselt streptokokkidesse ja
novobiotsiin S. aureus’esse (nii penitsillinaasi tootvatesse kui mittetootvatesse). Penitsilliini ja
novobiotsiini kombinatsioonil on bakteritsiidne toime ka stafülokokkide vastu.
5.2 Farmakokineetilised andmed
Toimeainete tase piimas ületab sihtpatogeenide (S. aureus, Strep. dysgalacticae, Strep. agalacticae ja
Strep. uberis) minimaalseid inhibeerivaid kontsentratsioone nii ravi ajal kui ka kuni 24 tundi pärast
viimast manustamist.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniummonosteraat, arahhiisiõli.
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Süstal on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
12 ml valged LDPE udarasüstlad, mis sisaldavad 10 ml intramammaarsuspensiooni. Polüetüleenkolb.
Polüetüleenist põhjakork.
Polüetüleenist otsakork.
Pappkarp 20 udarasüstlaga.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
4
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1185
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
November 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.