Ampiclox LC imm susp 75mg+200mg 3g N24

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
ampitsilliin + kloksatsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ51RC85

TOOTJA:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Ampiclox LC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 intramammaarsüstal (3 g) sisaldab:
Ampitsilliini (ampitsilliinnaatriumina) 75 mg
Kloksatsilliini (kloksatsilliinnaatriumina) 200 mg
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool, 12- hüdroksüsteariin, arahhiseõli kuni 3 g.
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Intramammaarsuspensioon.
Steriilne valge värvusega hüdrofoobne suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (lakteerivad lehmad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks
lakteerivatel lehmadel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus penitsilliinide suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Mitte manustada kinnislehmadele.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstituna, sisse hingamisel, suu kaudu organismi või nahale
sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga
tõsised. Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole täheldatud.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ampiclox LC on ette nähtud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada 1 intramammaarsüstla sisu udaraveerandi kohta iga 12 tunni järel, 3 korda.
Pärast lüpsi puhastada ja desinfitseerida nisa meditsiinilise piiritusega. Intramammaarsüstla otsik viia
nisaavasse ja kerge survega kolvile surudes manustada süstla sisu udaraveerandisse. Ravitud
udaraveerandit/veerandeid võib lüpsta juba järgmisel lüpsikorral.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei rakendata.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.
Piimale: 60 tundi.
Kui lehmi lüpstakse kaks korda päevas, võib hakata piima inimtoiduks koguma siis, kui ravimi
viimasest manustamisest on möödunud 60 tundi (st 5. lüpsikorral).
Ka teiste lüpsirežiimide puhul peab veterinaararsti otsus piima inimtoiduks kogumise kohta põhinema
samal perioodil viimasest ravimi manustamisest (näiteks kolm korda päevas lüpstes ja ravimit kaks
korda päevas manustades võib piima inimtoiduks koguda alates 8. lüpsikorrast).
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Antibiootikumide kombinatsioonid udarasiseseks kasutamiseks,
ampitsilliin ja selle kombinatsioonid teiste antibiootikumidega.
ATCvet kood: QJ51RC20
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ampitsilliin ja kloksatsilliin (Ampiclox LC toimeained) on kaks penitsilliinide rühma kuuluvat
antibiootikumi. Need takistavad aktiivselt kasvava bakteri sünteesi ja toimivad bakteritsiidselt.
Ampitsilliin on laia toimespektriga aminopenitsilliin; see toimib mitmetesse gram-positiivsetesse ja –
negatiivsetesse bakteritesse, eriti E. coli’sse. β-laktamaasid deaktiveerivad ampitsilliini.
Kloksatsilliin on isoksasolüülpenitsilliin; selle toimespekter piirdub gram-positiivsete bakteritega, kuid
β-laktamaasid seda ei deaktiveeri.
Ampitsilliini ja kloksatsilliini MIC-andmed:
Bakterid Ampitsilliin Kloksatsilliin
MIC
50
MIC
90
MIC
50
MIC
90
Staphylococcus aureus 0,125 2 0,25 0,5
Streptococcus agalactiae 0,06 0,12 0,5 1
Streptococcus dysgalactiae 0,03 0,03 0,03 0,06
Streptococcus uberis 0,05 0,25 0,25 2
E. coli 2 4 Ei toimi Ei toimi
Patogeenid on üldiselt ampitsilliinile tundlikud, kuid mõnedes maades on Staphylococcus aureus’e
(resistentsus 64%) ja E. coli (resistentsus 15%) tundlikkus väiksem.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast Ampiclox LC süstalde sisu manustamist soovitatavas annuses (3 x 12-tunnise intervalliga) olid
mõõdetud keskmised kontsentratsioonid järgnevad:
Antibiootikum Kontsentratsioon (µg/ml) / aeg pärast esimest manustamist
12 tundi
1
24 tundi
2
36 tundi 48 tundi
Ampitsilliin 10,1 7,1 8,8 0,25
Kloksatsilliin 109,4 82,0 96,8 8,8
1
vahetult enne teist manustamist
2
vahetult enne kolmandat manustamist
Ampitsilliini ja kloksatsilliini tasemed piimas ületasid ravi kestel sihtpatogeenide MIC.
Pärast ravi lõppu püsis piimas ampitsilliini tase üle MIC väärtuse vähemalt 12 tundi ja kloksatsilliinil
vähemalt 24 tundi.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Butüülhüdroksüanisool
12- hüdroksüsteariin
Arahhiseõli
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Polüetüleensüstal mahuga 4,5 ml, mis sisaldab 3 g intramammaarsuspensiooni.
Pakend: 24 intramammaarsüstalt pappkarbis.
300 intramammarsüstalt pappkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. TEISESE MÜÜGILOA HOIDJA
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
Harjumaa 74013
Eesti
Tel.: +372 6 005 005
8. TEISESE MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
2166
9. TEISESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV
30.04.2019
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2019
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.