Bimoxyl LA inj susp 150mg/ml 100ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
amoksitsilliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01CA04

TOOTJA:

Bimeda Chemicals Export

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Bimoxyl LA, 150 mg/ml süstesuspensioon veistele, sigadele ja lammastele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1ml süstesuspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
Amoksitsilliin (trihüdraadina) .......................................... 150 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud
infektsioonid.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada intravenoosselt või intratekaalselt (kõvakestaalusi).
Mitte manustada väikestele rohusööjatele (herbivooridele).
Mitte kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral penitsilliinide või toimeaine suhtes.
4.4. Erihoiatused
Ei ole teada.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad penitsilliinid ja
tsefalosporiinid kutsuda esile ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia
ristreaktsioonidele tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Nimetatud ainete suhtes tekkinud allergilised
reaktsioonid võivad mõnikord olla tõsised.
Inimesed, kes on amoksitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Kui pärast kontakti preparaadiga tekivad haigusnähud (näiteks nahalööve), tuleb konsulteerida arstiga
ja näidata arstile infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskus kuuluvad tõsiste
sümptomite hulka ja nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi. Pärast ravimi manustamist pesta hoolikalt
käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Preparaat võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat) ja seda ei tohiks kasutada penitsilliinide suhtes
teadaolevalt allergilisel loomal.
Süstekohal võivad esineda mööduvad lokaalsed reaktsioonid.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Nagu kõigi teiste antibiootikumide puhul, tuleb preparaati kasutada ettevaatusega tiinuse ja
laktatsiooni ajal. Puuduvad tõendid, et amoksitsilliini kasutamine tekitaks mingit erilist ohtu
emaloomale või lootele.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Lihasesiseseks manustamiseks veistel, lammastel, sigadel.
Annus: 1 ml süstesuspensiooni 10 kg kehamassi kohta (150 mg amoksitsilliini 10 kg kehamassi
kohta).
Manustamise sagedus: ühekordne korduv annus manustada 48 tunni järel.
Maksimaalne ravimikogus ühte süstekohta:
veised: 20 ml; lambad: 4 ml; sead: 5 ml.
Suuremad ravimi kogused tuleb süstida erinevatesse süstekohtadesse.
Süstekohta tuleb pärast süstimist masseerida.
Enne kasutamist tuleb viaali korralikult loksutada. Kasutada süstesuspensiooni võtmiseks kuiva
steriilset nõela, et vältida amoksitsilliini hüdrolüüsi. Enne iga annuse võtmist puhastada kummikork
desinfitseeriva lahusega.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Amoksitsilliini ohutusnäitajad on sarnased teistele penitsilliinidele: toksilisus on väga madal, välja
arvatud loomadel, kellel on spetsiifiline allergia beetalaktaamide suhtes. Vastavate loomaliikidega
läbiviidud taluvusuuringud tavalisest soovitatavast annusest kaks korda suurematega ei põhjustanud
kõrvaltoimeid.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veised: lihale ja söödavatele kudedele 18 päeva
piimale 3 päeva.
Lambad: lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.
Mitte manustada lammastele, kelle piima kasutatakse inimtoiduks.
Sead: lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Laia toimespektriga penitsilliinid
ATCvet kood: QJ01CA04
Amoksitsilliin on laia toimespektriga antibiootikum penitsilliinide grupist, mis omakorda kuulub
beetalaktaamide gruppi.
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Beetalaktaamide toimemehhanism seisneb bakteriraku seina sünteesi pärssimises. Seega on need
ravimid efektiivsemad siis, kui toimub bakteriraku seina süntees. Suurte annuste juures omavad
penitsilliinid lisaks bakteritsiidset toimet bakteriraku sees ja võivad mõjutada puhkefaasis olevaid
baktereid.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Beetalaktaamantibiootikumid erituvad üldiselt kiiresti ja muutumatul kujul uriiniga.
Süstesuspensiooni kasutamine pikendab aega, mille jooksul püsivad veres ja kehavedelikes
efektiivsed kontsentratsioonid.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumditristearaat
Glütseroolmonokaprülaat I tüüpi
Propüleenglükooldikaprülokapraat
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Läbipaistvast klaasist (I ja II tüüpi) viaalid, suletud bromobutüülist punnkorgiga ja kaetud
alumiiniumkattega.
Pakend: 100 ml.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bimeda Chemicals Export
Broomhill Road
Tallaght
Dublin 24
Iirimaa
8. MÜÜGILOA NUMBER
1395
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.05.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.07.2011
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Jaanuar 2016
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.