Biosuis Parvo L(6)inj 20ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin*Leptospira ina.vak

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI09AL51

TOOTJA:

Zoovetvaru OÜ

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Biosuis Parvo L (6), süsteemulsioon sigadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 annus (2 ml) sisaldab:
Toimeained:
Parvovirus suis inact.
CAPM V198, tüvi S-27 - min. tiiter 4
log
2
HI
*
Leptospira pomona inact. – min. tiiter 32 ALR
**
Leptospira Hardjo inact. – min. tiiter 40 ALR
**
Leptospira Bratislava inact. – min. tiiter 40 ALR
**
Leptospira grippotyphosa inact. – min. tiiter 51 ALR
**
Leptospira icterohaemorrhagiae inact. – min. tiiter 51 ALR
**
Leptospira canicola inact. – min. tiiter 51 ALR
**
* HI antikehade tiiter merisea seerumis pärast ¼ vaktsineerimisannuse manustamist. Antikehade
tiitrid 16 ja üle selle peavad olema tõestatud neljal meriseal viiest.
** Spetsiifiliste antikehade tiitrite geomeetriline keskmine, mis on määratud aglutinatsiooni-lüüsi
reaktsiooni (ALR) abil pärast küülikute vaktsineerimist selle partiiga, vastab tugevuskatsel
sihtloomaliikide proovikatsete tulemusele.
Adjuvant: lipoidne adjuvant (Emulsigen).
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süsteemulsioon.
Valge kuni roosakas piimjas vedelik, mis võib sisaldada väheses koguses kergesti lahustuvat setet.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Emiste ja kultide aktiivseks immuniseerimiseks sigade parvoviiruse põhjustatud looteinfektsiooni
vähendamiseks emistel ja viljakuse vähenemise ärahoidmiseks kultidel ning vaktsiinis sisalduvate
leptospiira serovariantide (L. pomona; L. Bratislava; L. grippotyphosa; L. icterohaemorrhagiae)
põhjustatud looteinfektsiooni vähendamiseks emistel. Leptospira Hardjo ja L. canicola indutseerivad
sigadel antikehade tekke, mille kaitsev toime ei ole eksperimentaalselt tõendatud.
Immuunsuse teke: vaktsineerimisejärgne antikehade tiiter saavutab maksimumi 14. – 28. päeval pärast
revaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: antikehad püsivad organismis vähemalt 6 kuud pärast vaktsineerimist.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole teada.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Soojendada vaktsiin enne kasutamist temperatuurini 15°C…25°C ja loksutada viaali hoolikalt.
Manustamiskoha lihasesse tekib väike immuundepoo. Selle koha võib lihakehal rümba kontrollimise
käigus välja lõigata, juhul kui siga on tapetud 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kasutajale:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud
sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui oled juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda
viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöördu uuesti arsti poole.
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik
veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja
isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna
lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Manustamiskohast, kõrva tagant, sinna moodustunud depoost resorbeerub manustatud antigeen
aeglaselt ja järk-järgult, see toimub tavaliselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Anafülaktilise reaktsiooni esinemisel tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutamine tiinuse
ja laktatsiooni ajal ei ole soovitatav.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
2 ml intramuskulaarselt
Emised:
Esmane vaktsineerimine – kaks vaktsiiniannust – vaktsineerimine ja revaktsineerimine.
Vaktsineerimine teostatakse 4…5 nädalat enne paaritamist või seemendamist ja revaktsineerimine
2…3 nädala pärast, nii et kogu tsükkel oleks lõpetatud 2…3 nädalat enne paaritamist või
seemendamist.
Edasine regulaarne vaktsineerimine toimub alati ühe annusega 2…4 nädalat enne paaritamist või
seemendamist.
Kuldid:
Esmane vaktsineerimine – kaks vaktsiiniannust – vaktsineerimine ja revaktsineerimine.
Vaktsineerimine teostatakse 4…5 nädalat enne paaritamist või sperma kogumist ja revaktsineerimine
2…3 nädala pärast, nii et kogu tsükkel oleks lõpetatud 2…3 nädalat enne esimest paaritamist või
kuldi sperma kasutamist seemendamiseks. Immuunsuse säilitamiseks tehakse alati 6 kuu jooksul
revaktsineerimine ühe annusega.
Edasine regulaarne vaktsineerimine toimub emistel alati ühe Biosuis Parvo L (6) annusega 2…4
nädalat enne paaritamist või seemendamist ja kultidel 6 kuu jooksul pärast viimast vaktsineerimist.
Selline immuniseerimine tagab emistel embrüote ja loodete kaitse parvoviroosi ja leptospiroosi vastu
ja vähendab kultidelt ülekanduda võiva parvoviroosi ja leptospiroosi riski.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Vaktsiini kahekordne annus ei ole sihtloomaliikidel kõrvaltoimeid tekitanud.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: veterinaarsed immuunpreparaadid; inaktiveeritud viirusvaktsiinid ja
inaktiveeritud bakteriaalsed vaktsiinid sigadele.
ATCvet kood: QI09AL51
Toimemehhanism:
Immuniseerimine indutseerib spetsiifiliste antikehade tekke, mis vähendab embrüote ja loodete
nakatumise riski parvoviiruse ja leptospiiradega kogu tiinuse ajal.
Vaktsineerimisjärgne antikehade kõrge tiiter kultidel hoiab ära parvoviiruse ja leptospiirade
paljunemise suguelundites ja vähendab viiruinfektsiooni ülekande riski paaritamise või seemendamise
ajal.
Sigade parvoviiruse vastaste hemaglutineerivate antikehade ja iga vaktsiinis sisalduva leptospira
serovariandi vastaste aglutineerivate antikehade tiitri tõus tekib pärast esmast vaktsineerimist
(koosneb vaktsineerimisest ja revaktsineerimisest).
Vaktsineerimisejärgne antikehade tiiter saavutab maksimumi 14. – 28. päeval pärast revaktsineerimist
ja antikehad püsivad organismis vähemalt 6 kuud pärast vaktsineerimist.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Formaldehüüd
Naatriummertiolaat
Lipoidne adjuvant (Emulsigen)
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C - 8°C).
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Vaktsiin on pakendatud klaas- või plastik viaali ja klaas- või plastik pudelisse, mis on suletud
läbistatava klorobutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Vaktsiiniviaalid on pappkarbis.
Hulgimüügipakendid on pappkarbid, mis on kaetud võrguga.
Pakendi suurused:
1 x 10 ml, 10 x 10 ml
1 x 20 ml, 10 x 20 ml
1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml
1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
8. MÜÜGILOA NUMBER
1560
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25.05.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16.05.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Kuuluvus: Retseptiravim