Bovilis BVD inj 100ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
veiste viirusdiarröa viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI02AA01

TOOTJA:

Intervet Baltic States

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Bovilis BVD, süstesuspensioon veistele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks 2 ml annus sisaldab:
Toimeaine:
Inaktiveeritud tsütopatogeenne veiste viirusdiarröa (BVD) viirus, tüüp 1, tüvi C-86,
mis sisaldab 50 ELISA ühikut (EU) ja indutseerib vähemalt 4,6 log
2
VN ühikut*
*Potentsustestiga saadud keskmine viirust neutraliseeriv tiiter.
Adjuvant:
Alumiinium 3+ (alumiiniumfosfaadina ja alumiiniumhüdroksiidina): 6-9 mg
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat: 3 mg (säilitusaine).
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Punane kuni roosa hägune lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (lehmad ja mullikad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Lehmade ja mullikate aktiivne immuniseerimine alates 8 kuu vanusest, et kaitsta loodet
transplatsentaarse nakatumise vastu veiste viirusdiarröa viirusega.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel võib 14 päeva jooksul täheldada kerget turset süstekohal. Samuti võib väga
harva esineda kerget mööduvat püreksiat. Väga harvadel juhtudel võib esineda
ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas anafülaktilist šokki. Anafülaktilist tüüpi reaktsioonide korral on
soovitatav sobiv ravi näiteks antihistamiini, kortikosteroidi või adrenaliiniga.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta näitavad, et veiste revaktsineerimisel alates 15
kuu vanusest (st loomad, keda eelnevalt on vaktsineeritud eraldi Bovilis BVD ja Bovilis IBR marker
live’iga) võib seda vaktsiini manustada segatuna Bovilis IBR marker live’iga (liikmesriikides, kus
selle veterinaarravimi kasutamine on lubatud). Enne kokkusegatud vaktsiinide manustamist tutvuda
Bovilis IBR marker live’i ravimiinfoga. Kõrvaltoimed kokkusegatud vaktsiini ühe annuse või
üleannuse manustamisel ei erine nende vaktsiinide ravimiinfodes kirjeldatud kõrvaltoimetest eraldi
manustamisel.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaadiga. Seetõttu tuleb selle
vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul
eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15 °C ... 25 °C).
Enne kasutamist loksutada hoolikalt. Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
Intramuskulaarne manustamine. 2 ml looma kohta.
Kõiki veiseid võib vaktsineerida alates kaheksa kuu vanusest.
Loode on kaitstud, kui esmane immuniseerimine on lõpetatud 4 nädalat enne tiinuse algust.
Loomadel, kelle vaktsineerimine lõppes hiljem kui 4 nädalat enne tiinust või varajases tiinuse
staadiumis, ei ole loode nakatumise eest kaitstud.
Individuaalne vaktsineerimine
Esmane immuniseerimine
Kaks vaktsineerimist 4-nädalase intervalliga. Teist korda vaktsineerida mitte hiljem kui 4 nädalat enne
tiinuse algust.
Revaktsineerimine
Üks vaktsineerimine 4 nädalat enne järgmise tiinuse algust.
Karja vaktsineerimine
Esmane immuniseerimine
Kaks vaktsineerimist 4-nädalase intervalliga. Alates 8 kuu vanustel veistel kasutamiseks tuleb
vaktsineerida tuleb kõik loomad.
Revaktsineerimine
Üks vaktsineerimine 6 kuud pärast esmast vaktsineerimist, järgmised revaktsineerimised mitte rohkem
kui 12-kuulise intervalliga.
Veiste revaktsineerimisel alates 15 kuu vanusest (st loomad, keda eelnevalt on vaktsineeritud eraldi
Bovilis BVD ja Bovilis IBR marker live’iga) võib vaktsiini kasutada Bovilis IBR marker live’i
manustamiskõlblikuks muutmiseks, järgides järgmisi juhiseid:
Bovilis IBR marker live Bovilis BVD
5 annust + 10 ml
10 annust + 20 ml
25 annust + 50 ml
50 annust + 100 ml
Ühekordne annus (2 ml), Bovilis BVD segatuna Bovilis IBR marker live’ga, manustatakse
intramuskulaarselt.
Visuaalne välimus pärast Bovilis IBR marker live’i manustamiskõlblikuks muutmist Bovilis BVD-ga:
nagu on kirjeldatud Bovilis BVD-l.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pärast kahekordse annuse manustamist ei erine reaktsioonid ühekordse annuse manustamise järel
tekkinud reaktsioonidest.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud veiste viirusdiarröa vaktsiin.
ATCvet kood: QI02AA01.
Bovilis BVD on adjuvandiga veebaasiline inaktiveeritud viirusvaktsiin lehmade ja mullikate
aktiivseks immuniseerimiseks transplatsentaarse nakatumise vastu veiste viirusdiarröa viirusega.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumfosfaat
Alumiiniumhüdroksiid
Metüülparahüdroksübensoaat
Propüleenglükool
Trometamiin
Koekultuurisööde
Vesinikkloriidhappe lahus või trometamiini lahus
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud Bovilis IBR marker live (ainult
revaktsineerimiseks).
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
Kõlblikkusaeg pärast kokku segamist Bovilis IBR marker live’ga: 3 tundi (toatemperatuuril).
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2 °C ... 8 °C). Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Klaasist (I tüüpi hüdrolüütiline, Ph. Eur.) või plastist (polüetüleentereftalaat, PET) viaalid, mis
sisaldavad 10, 20, 50 või 100 ml. Viaalid on suletud kummist (halogeenbutüül) korgiga ja
alumiiniumkattega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER
1209
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.07.2009
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2018
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.