Bovilis BVD inj 20ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
veiste viirusdiarröa viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI02AA01

TOOTJA:

Intervet International B.V

Bovilis BVD, süstesuspensioon veistele
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Bovilis BVD, süstesuspensioon veistele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 annus (2 ml) sisaldab:
Toimeaine:
Tsütopatogeense BVDV tüve C86 inaktiveeritud antigeeni 50 ELISA ühikut (EU), mis indutseerib
vähemalt 4,6 log
2
VN (viiruse neutralisatsiooni) ühikule vastava antikehade tiitri.
Adjuvant:
Al3+ (alumiiniumfosfaadina ja alumiiniumhüdroksiidina): 6…9 mg
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (konservant): 3 mg.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Punane kuni roosakas lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Lehmade ja mullikate aktiivne immuniseerimine loote transplatsentaarse nakatumise vastu veiste
viirusdiarröa viiruse (BVDV)-ga.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada kurtunud loomadele.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Süstekohal võib 14 päeva jooksul täheldada kerget turset.
Võib esineda kerget mööduvat püreksiat.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta näitavad, et veiste revaktsineerimisel 6-kuuliste
vahedega alates 15 kuu vanusest (st loomad, keda eelnevalt on vaktsineeritud eraldi Bovilis BVD ja
Bovilis IBR marker live-iga) võib seda vaktsiini manustada segatuna Bovilis IBR marker live-ga.
Enne vaktsiinide kokkusegamist ja manustamist tutvuda Bovilis IBR marker live ravimiinfoga.
Kõrvaltoimed kokkusegatud vaktsiini ühe annuse või üleannuse manustamisel ei erine nende
vaktsiinide ravimiinfodes kirjeldatud kõrvaltoimetest.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaadiga. Seetõttu tuleb selle
vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul
eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15…25 °C).
Enne kasutamist loksutada hoolikalt.
Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
Intramuskulaarseks manustamiseks. 2 ml looma kohta.
Kõiki veiseid võib vaktsineerida alates kaheksa kuu vanusest.
Loode on kaitstud, kui esmane immuniseerimine on lõpetatud 4 nädalat enne tiinestumist. Loomadel,
kelle vaktsineerimine lõppes hiljem kui 4 nädalat enne tiinestumist või varajases tiinuse staadiumis, ei
ole loode nakatumise eest kaitstud.
Individuaalne vaktsineerimine:
Esmane immuniseerimine
Kaks vaktsineerimist 4-nädalase intervalliga. Teist korda vaktsineerida mitte hiljem kui 4 nädalat enne
tiinestumist.
Revaktsineerimine
Revaktsineerida ühekordse annusega 4 nädalat enne järgmist tiinestumist.
Karja vaktsineerimine
Esmane immuniseerimine
Kaks vaktsineerimist 4-nädalase intervalliga. Vaktsineerida tuleb kõiki veiseid alates 8. elukuust.
Revaktsineerimine
Revaktsineerida ühekordse annusega iga 6 kuu möödumisel.
Veiste revaktsineerimisel iga 6 kuu järel, alates 15 kuu vanusest (st loomad, keda eelnevalt on
vaktsineeritud eraldi Bovilis BVD ja Bovilis IBR marker live-iga) võib vaktsiini kasutada Bovilis IBR
marker live lahustamiseks järgides järgmisi juhiseid:
Bovilis IBR marker live Bovilis BVD
5 annust + 10 ml
10 annust + 20 ml
25 annust + 50 ml
50 annust + 100 ml
Ühekordne annus (2 ml), Bovilis BVD segatuna Bovilis IBR marker live-ga, manustatakse
intramuskulaarselt.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kahekordse annuse manustamisel ei täheldatud muid kõrvaltoimeid kui on loetletud lõigus 4.6.
Kõrvaltoimed
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid,
ATCvet kood: QI02AA01.
Bovilis BVD on inaktiveeritud adjuvant-vaktsiin lehmade ja mullikate aktiivseks immuniseerimiseks
veiste viirusdiarröa viiruse transplatsentaarse infektsiooni vastu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumfosfaat
Alumiiniumhüdroksiid
Metüülparahüdroksübensoaat
Propüleenglükool
Trometamiin
Koekultuurisööde
Vesinikkloriidhappe lahus või trometamiini lahus
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud Bovilis IBR marker live (ainult
revaktsineerimiseks).
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
Kõlblikkusaeg pärast kokku segamist Bovilis IBR marker live-ga: 3 tundi (toatemperatuuril).
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist (Ph. Eur.) või polüetüleentereftalaadist (PET) mitmeannuselised
viaalid, mis sisaldavad 10, 20, 50 või 100 ml. Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis
on kaetud alumiiniumkapsliga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER
1209
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.07.2009
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.