Calciveyxol 38 500ml 1tk

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
boorhape+kaltsiumglükonaat+magneesiumkloriid

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA12AX71

TOOTJA:

Veyx Pharma GmbH

1
[Version 7.3, 04/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Calciveyxol 38
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml infusioonilahust sisaldab:
kaltsiumglükonaatmonohüdraati 380 mg
(vastab Ca
2+
: 34,0 mg või 0,85 mmol)
magneesiumkloriidheksahüdraati 60 mg
(vastab Mg
2+
: 7,2 mg või 0,30 mmol)
boorhapet 50 mg
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Infusioonilahus.
Selge, värvitu vesilahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, lammas, siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Veis, vasikas, siga ja lammas:
Ägedad hüpokaltseemilised seisundid.
Toetava ravina allergiate, urtikaaria, hemorraagilise diateesi, nõrkade emakakontraktsioonide korral.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada järgmistel juhtudel:
- hüperkaltseemia ja hüpermagneseemia;
- kaltsinoos veistel ja lammastel;
- pärast suurtes doosides D3-vitamiini manustamist;
- krooniline neerupuudulikkus;
- kaasnev või koheselt järgnev anorgaanilise fosforilahuse manustamine.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole teada.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ainult aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.
Infusiooni ajal tuleb kontrollida südame rütmi ja vere tsirkulatsiooni. Kui esineb mõni
üledoseerimise tunnus (südame rütmimuutus, vererõhu langus, rahutus), tuleb infusioon koheselt
peatada.
3
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Isegi ravidoosis manustatuna võib kaltsiumi sisaldus põhjustada mööduvat hüperkaltseemiat koos
järgnevate tunnustega:
esmane bradükardia, rahutus, lihasvärinad, salivatsioon
hingamissageduse suurenemine.
Südametöö kiirenemine esmase bradükardia järgselt viitab üledoosile. Sellisel juhul peatada koheselt
preparaadi manustamine. Hilisemad kõrvaltoimed, mis võivad esineda üldise seisundi häiretena ning
hüperkaltseemia tunnused 6…10 tundi pärast manustamist ei ole käsitletavad kui hüpokaltseemia
taasteke.
Vt.ka “üleannustamine”.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei ole teada.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Kaltsium suurendab südameglükosiidide toimet. Kaltsium suurendab südames β-adrenergiliste
ravimite ja metüülksantiinide toimet. Glükokortikoidid suurendavad neerude kaltsiumi ekskretsiooni
D-vitamiini antagonismiga.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Aeglaseks intravenoosseks manustamiseks, soovitavalt 20...30 minuti jooksul:
Veis:
Äge hüpokaltseemiline seisund:
20...30 ml Calciveyxol 38 manustada 50 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,34...0,51 mmol Ca2+ ja
0,12...0,18 mmol Mg2+ kg kehamassi kohta.
Toetav ravi allergia, urtikaaria, hemmorraagilise diateesi, emaka atoonia korral:
15...20 ml Calciveyxol 38 manustada 50 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,26...0,34 mmol Ca2+ ja
0,09...0,12 mmol Mg2+ kg kehamassi kohta.
Lammas, vasikas, siga
3...4 ml Calciveyxol 38 manustada 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,26...0,34 mmol Ca2+ ja
0,09...0,12 mmol Mg2+ kg kehamassi kohta.
Antud doosid on standardsed. Need tuleb alati kohandada vastavalt ainete puudusele ja
vereringe seisundile.
Teist korda võib ravimit manustada kõige varem 6 tundi pärast esmast manustamist. Lisainfusioonid
teostada 24-tunniste intervallidega, kui on kindel, et jätkuvad tunnused on põhjustatud
hüpokaltseemilisest seisundist.
Infusiooni ajal tuleb kontrollida südame rütmi ja vere tsirkulatsiooni. Kui esineb mõni üledoseerimise
tunnus (südame rütmimuutus, vererõhu langus, rahutus), tuleb infusioon koheselt
peatada.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
4
Kui intravenoosset manustamist teostatakse liiga kiiresti, võib preparaadis sisalduva kaltsiumi
tõttu tekkida hüperkaltseemia ja/või hüpermagneseemia koos kardiotoksiliste tunnustega nagu esmane
bradükardia koos järgneva tahhükardiaga, südame rütmihäired ning raskematel juhtudel ventrikulaarne
fibrillatsioon koos südame seiskumisega.
Teised hüperkaltseemia tunnused on: motoorne nõrkus,
lihasvärinad, suurenenud erutuvus, rahutus, higistamine, polüuuria, vererõhu langus, depressioon ja
kooma. Maksimaalse manustatava koguse ületamine võib tekitada allergilisi reaktsioone histamiini
vabanemise tõttu.
Sellisel juhul tuleb manustamine koheselt lõpetada. Hüperkaltseemia tunnused võivad püsida 6...10
tundi pärast infusiooni ning neid ei tohi segi ajada hüpokaltseemiale sarnaste tunnustega.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veis, siga, lammas: Lihale ja söödavatele kudedele : 0 päeva
Veis: Piimale: 0 päeva
Lammas: Piimale: 0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Kaltsium, kombinatsioonid teiste ravimitega, ATCvet kood: QA12AX71
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kaltsium
Kaltsium kuulub kõige olulisemate elektrolüütide hulka. Ainult veres vabalt ringlev kaltsium on
bioloogiliselt aktiivne ning reguleerib kaltsiumi metabolismi. Vaba kaltsium toimib organismis
paljudes kohtades, näiteks hormoonide ja neuromediaatorite vabastamisel, impulsside ülekandmisel,
vere koaguleerimises ja tundlikes membraanides toimivate aktsioonipotentsiaalide formeerumises,
samuti ka lihaskontraktsioonis. Kaltsiumi füsioloogiline kontsentratsioon loomadel on 2,3 kuni 3,4
mmol/L. Äge kaltsiumi vaegus, näiteks poegimisjärgselt, võib tekitada hüpokaltseemilise seisundi,
mis väljendub tetaania ja pareesina. Lisaks kaltsiumi defitsiidi kõrvaldamisele kasutatakse kaltsiumi
toimet veresoontele selliste haiguste korral, kus esineb veresoonte suurenenud permeaablust, nagu
näiteks allergia ja põletik.
Magneesium
Magneesium kuulub samuti oluliste elektrolüütide hulka looma organismis. See on mitmete
ensümaatiliste protsesside ja ülekandemehhanismide kofaktor olles oluline impulsi formeerumises
ning selle ülekandumises närvi-ja lihasrakkudes.
MEP (motor end-plates) impulsside neuromuskulaarsel ülekandel vähendab magneesium
atsetüülkoliini vabanemist. Magneesiumi ioonid suudavad mõjutada sünapside transmitterite
vabastamist kesknärvisüsteemis ja vegetatiivsetes ganglionides. Impulsi ülekanne südamelihases
hilineb magneesiumi tõttu. Samuti stimuleerib magneesium parathormooni, mis reguleerib seerumi
kaltsiumi sisaldust, sekretsiooni.
Magneesiumi tase seerumis on erinevatel loomaliikidel erinev ning on vahemikes 0,75 kuni 1,1
mmol/L. Kui magneesiumi tase seerumis on vähem kui 0,5 mmol/L, tekivad ägeda hüpomagneseemia
sümptomid. Aeglasema absorbtsiooni protsessi tõttu liitmaolistel loomadel on metaboolsed häired
märkimisväärselt suuremad – eriti, kui süüakse värsket ja proteiinirikast sööta. Hüpomagneseemia
tunnusteks on tahtmatud liigutused, lihastreemor, tetaania, lamamajäämine, teadvuse kadu ja arütmia
kuni südame seiskumiseni.
Calciveyxol 38 sisaldab toimeainena kaltsiumi orgaanilise koostisaine (kaltsiumglükonaadi) vormis ja
magneesiumi magneesiumkloriidi vormis. Boorhappe olemasolu viib kaltsiumboroglükonaadi
tekkimiseni, mis suurendab lahustuvust ja taluvust kudedes. Peamine kasutusala on hüpokaltseemiliste
seisundite ravi. Selles kontekstis toimib magneesium ühest küljest modulaatorina, kuna nõrgestab
antagonistliku toime tõttu kaltsiumi mõju südamele. Teisest küljest on see terapeutiliselt efektiivne
hüpomagneseemia korral, mis sageli hüpokaltseemiaga kaasneb.
5
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kaltsium
Üle 90% kaltsiumist seondub luudes. Vaid 1% on vahetatav seerumi või kudedevahelise kaltsiumiga.
Seerumikaltsiumist seondub 35...40% proteiinidega, 5...10% on kompleks ja 40...60% ioniseeritud.
Vere kaltsiumisisaldus on vähene ja reguleeritav parathormooni, kaltsitoniini ja
dihüdrokaltsiferooliga.
IImendumata kaltsium elimineeritakse roojaga. Lisaks sellele on hormonaalselt reguleeritud
väljutamine neerude kaudu.
Magneesium
50% kogu magneesiumist täiskasvanud loomadel on fikseeritud luudes. 45% rakkudevahelises ja vaid
1% rakkudesiseses ruumis – 30% sellest on seotud proteiinidega.
Mäletsejalistel imendub 80% magneesiumist vatsast. Magneesium imendub 15...26% ulatuses.
Värske ja proteiinirikka sööda söömisel võib imendumine väheneda 8%-ni.
Magneesium väljutatakse peamiselt neerude kaudu. Madal magneesiumi tase veres võib elimineerimist
vähendada, kuid suurem magneesiumi tase veres võib seda suurendada.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Süstevesi.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast konteineri esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Sisse trükitud graduatsiooniga polüpropüleenkonteiner, hästi suletud steriilse butüülkummikorgiga ja
kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 500 ml.
Karbis 1, 6 või 12 pudelit.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn
Saksamaa
6
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1389
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
07.04.2006/01.06.2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Juuli 2011
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim