Calmasol-440 500ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kaltsiumglükonaat+boorhape+magneesiumkloriid

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA12AX71

TOOTJA:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Calmasol-440, infusioonilahus veistele, lammastele ja sigadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks ml sisaldab:
Toimeained:
Kaltsiumglükonaat süstimiseks 380 mg (ekvivalentne 34,0 mg või 0,85 mmol Ca
2+
)
Magneesiumkloriidheksahüdraat 60 mg (ekvivalentne 7,2 mg või 0,30 mmol Mg
2+
)
Boorhape 50 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Infusioonilahus.
Selge, värvitu kuni kollakaspruun vesilahus.
Lahuse pH 3,0 – 4,0
Osmolaalsus 2040 – 2260 mOsm/kg
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, lammas, siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Magneesiumi puudusega kaasneva ägeda hüpokaltseemilise seisundi ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada hüperkaltseemia ja hüpermagneseemia korral.
Mitte manustada veistele ja lammastele kaltsinoosi korral.
Mitte manustada pärast suurtes annustes vitamiin D
3
manustamist.
Mitte manustada kroonilise neerupuudulikkuse või vereringehäirete või südamehaiguste korral.
Mitte manustada veistele, kellel on septitseemilised protsessid veiste ägeda mastiidi korral.
Mitte manustada anorgaanilist fosforilahust samaaegselt või kohe pärast infusiooni.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ägeda hüpomagneseemia korral võib olla vajalik suurema kontsentratsiooniga magneesiumi lahuse
manustamine.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tohib manustada ainult aeglaselt intravenoosselt.
Enne manustamist tuleb lahus soojendada kehatemperatuurini.
Infusiooni ajal tuleb kontrollida pulssi, südame rütmi ja vere tsirkulatsiooni. Kui esineb mõni
üleannustamise tunnus (südame rütmihäire, vererõhu langus, rahutus), tuleb infusioon kohe peatada.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
See veterinaarravim sisaldab boorhapet ning seda ravimit ei tohi manustada rasedad, fertiilses eas ja
viljastuda soovivad naised.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Ravim võib madala pH tõttu põhjustada kerget naha- ja silmade ärritust.
Vältida ravimi kokkupuudet naha ja silmadega.
Kanda kaitsekindaid ja -prille.
Nahale või silma sattumisel pesta kohe veega.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Kaltsium võib põhjustada mööduvat hüperkaltseemiat koos järgnevate tunnustega: esmane
bradükardia, rahutus, lihasvärinad, süljeerituse suurenemine, hingamissageduse kiirenemine.
Südametöö kiirenemine esmase bradükardia järgselt võib viidata sellele, et on toimunud
üleannustamine. Sellisel juhul tuleb kohe peatada ravimi manustamine. Hilisemad kõrvaltoimed, mis
võivad esineda üldise terviseseisundi häiretena ning hüperkaltseemia tunnused 6 - 10 tundi pärast
manustamist ei ole käsitletavad hüpokaltseemia taastekkena.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Kaltsium tugevdab südameglükosiidide toimet.
Kaltsium tugevdab südames β-adrenergiliste ravimite ja metüülksantiinide toimet.
Glükokortikoidid suurendavad neerude kaltsiumi ekskretsiooni D-vitamiini antagonismiga.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Aeglaseks intravenoosseks manustamiseks, soovitavalt 20 - 30 minuti jooksul.
Väiksemad mahud (alla 50 ml) tuleb manustada steriilse süstla või infusioonipumba abil.
Veis
Manustada 14 – 20 mg Ca
2+
(0,34 – 0,51 mmol Ca
2+
) ja 2,9 – 4,3 mg Mg
2+
(0,12 – 0,18 mmol Mg
2+
)
ühe kg kehamassi kohta, mis vastab 0,4 – 0,6 ml ravimile 1 kg kehamassi kohta.
Lammas, vasikas, siga
Manustada 10 –14 mg Ca
2+
(0,26 – 0,34 mmol Ca
2+
) ja 2,2 – 2,9 mg Mg
2+
(0,09 – 0,12 mmol Mg
2+
)
ühe kg kehamassi kohta, mis vastab 0,3 – 0,4 ml ravimile 1 kg kehamassi kohta.
Antud annused on standardsed. Annust tuleb alati kohandada vastavalt ainete puudusele ja vereringe
seisundile.
Teist korda võib ravimit manustada kõige varem 12 tundi pärast esmast manustamist. Manustamist
võib korrata kahel korral 24-tunnise intervalliga, kui hüpokaltseemiline seisund püsib.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kui ravimit manustada intravenoosselt liiga kiiresti, võib preparaadis sisalduva kaltsiumi tõttu tekkida
hüperkaltseemia ja/või hüpermagneseemia koos kardiotoksiliste tunnustega nagu esmane bradükardia
koos järgneva tahhükardiaga, südame rütmihäired ning raskematel juhtudel ventrikulaarne
fibrillatsioon koos südame seiskumisega.
Teised hüperkaltseemia tunnused on: motoorne nõrkus, lihasvärinad, suurenenud erutuvus, rahutus,
higistamine, polüuuria, vererõhu langus, depressioon ja kooma.
Hüperkaltseemia tunnused võivad püsida 6 – 10 tundi pärast infusiooni ning neid ei tohi segi ajada
hüpokaltseemiale sarnaste tunnustega.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Veised, sead, lambad
Lihale ja söödavatele kudedele: null päeva.
Veised, lambad
Piimale: null tundi.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Kaltsium, kombinatsioonid vitamiin D ja/või teiste ainetega
ATCvet kood: QA12AX
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Ravim on loomale kaltsiumi ja magneesiumi allikaks. Parenteraalne manustamine suurendab kiiresti
nende ioonide plasmakonstentratsiooni hüpokaltseemia ravi eesmärgil.
Kaltsium
Kaltsium on kehale oluline mineraal. Ainult vaba ioniseeritud kaltsium veres on bioloogiliselt aktiivne
ning reguleerib kaltsiumi metabolismi. Vaba kaltsium osaleb organismis mitmetes funktsioonides,
näiteks hormoonide ja neuromediaatorite vabastamisel, impulsside ülekandmisel, vere
koaguleerimises ja tundlikes membraanides toimivate aktsioonipotentsiaalide formeerumises, samuti
ka lihaskontraktsioonis.
Magneesium
Magneesium, samuti kui oluline mineraal kehale, on mitmete ensümaatiliste protsesside ja
ülekandemehhanismide kofaktor, olles oluline impulsi formeerumises ning selle ülekandumises närvi-
ja lihasrakkudes.Motor end-plates impulsside neuromuskulaarsel ülekandel vähendab magneesium
atsetüülkoliini vabanemist. Magneesiumiioonid suudavad mõjutada sünapside transmitterite
vabastamist kesknärvisüsteemis ja vegetatiivsetes ganglionides. Magneesiumi tõttu hilineb
südamelihases impulsi ülekanne. Samuti stimuleerib magneesium parathormooni sekretsiooni ning
toimib seetõttu ka seerumi kaltsiumisisalduse reguleerimisel.
See veterinaarravim sisaldab toimeainena kaltsiumit orgaanilise koostisainena (kaltsiumglükonaadina)
ja magneesiumit magneesiumkloriidina. Boorhappe lisamisel tekib kaltsiumboroglükonaat, mille
lahustuvus ja taluvus kudedes suureneb.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast parenteraalset manustamist jaotuvad kaltsium ja magneesium kiiresti. Valkudega seondumise
määr on kaltsiumil umbes 50% ja magneesiumil 30 kuni 50 %. Kaltsium eritub peamiselt roojaga ja
magneesium neerude kaudu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: kohe kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Sisse trükitud graduatsiooniga polüpropüleenpudel, suletud bromobutüülist punnkorgiga ja kaetud
alumiiniumkattega.
Pakendi suurus: 500 ml.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
Harjumaa 74013
Eesti
Tel.: +372 6 005 005
E-mail: info@interchemie.ee
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
2115
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 09.10.2018
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2019
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.