Canaural 15ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
dietanoolamiidfusidaat+framütsetiin+nüstatiin+prednisoloon

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QS02CA83

TOOTJA:

Dechra Veterinary Products A/S

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Canaural, kõrvatilgad, suspensioon koertele ja kassidele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 g suspensiooni sisaldab:
Toimeained:
Dietanoolamiinfusidaat 5 mg
Framütsetiinsulfaat 5 mg
Prednisoloon 2,5 mg
Nüstatiin 100 000 RÜ
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Kõrvatilgad, suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koerte ja kasside ägeda või kroonilise väliskõrvapõletiku raviks ja kuulmelesta (Otodectes cynotis)
tõrjeks.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada kuulmekile perforatsiooni korral.
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiaine suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Kasutada ainult loomaarsti järelvalve all.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Pärast tervistumist peab kõrvu regulaarselt kontrollima taasnakatumise suhtes.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on ülitundlikud ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada koheselt veega.
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Põletikuvastastel kortikosteroididel, nagu prednisoloon, on teada suur hulk kõrvaltoimeid.
Keskmise ja pikema aja jooksul manustades tuleb kasutada minimaalset annust.
Ravi ajal pärsivad toimivad annused hüpotalamo-pituitaar-adrenaaltelge.
Pärast ravi lõpetamist võivad tekkida neerupealise puudulikkuse tunnused ja seetõttu ei pruugi looma
organism adekvaatselt reageerida stressiolukorrale.
Kortikosteroidid võivad aeglustada haavade paranemist ja nende immuunsupressiivne toime võib
nõrgendada vastupanuvõimet infektsioonidele või põhjustada nende ägenemist.
Keskmine või pikemaajaline ravi peab olema loomaarsti pideva kontrolli all.
Mõningatel juhtudel võib toimuda kõrvavaigu kogunemine.
Väga harvadel juhtudel, enamasti eakatel loomadel, on aurikulaarsete preparaatide kasutamist
seostatud kas mööduva või püsiva kuulmislangusega.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Aurikulaarne manustamine.
Kui see on vajalik, tuleb enne ravimi manustamist väliskuulmekanal ja ümbritsev piirkond
mehaaniliselt või loputamise teel puhastada, püüdes vältida naha täiendavat kahjustamist. Enne
kõrvatilkade manustamist tuleb mis tahes liigne eksudaat, karvad või mustus hoolikalt eemaldada.
Loomaomanikud peaksid seda tegema ainult ravimi määranud veterinaararsti korraldusel.
Enne kasutamist loksutada.
Manustada haigestunud kõrva 5...10 tilka 2 korda päevas.
Kõrvatilkade paremaks jaotumiseks hoida kõrvalesta püstises asendis ja masseerida kõrva kergelt.
Kõrvasügelislestade nakkuse korral tuleb ravida mõlemat kõrva isegi, kui nakkus esineb ainult ühes
kõrvas. Ravi peaks kestma vähemalt 3 nädalat, et hävitada ka kõrvasügelislesta järgnevad põlvkonnad.
Ravida tuleks ka nakatunud loomaga kokkupuutunud loomi.
Ravikuuri pikkuse määrab loomaarst vastavalt haigusjuhule.
Kui ravi kestab üle 7 päeva, tuleb läbi viia regulaarne kliiniline uus hindamine.
Gram-negatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonide korral peab veterinaarravimi kasutamine
põhinema bakteri tundlikkuse määramisel. Kui raviperiood osutub pikemaks, tuleb in vitro tundlikkust
uuesti hinnata.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid
ATCvet kood: QS02CA01
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Preparaat toimib koertel ja kassidel väliskõrvapõletikku põhjustavatesse mikroorganismidesse.
Fusidiinhape (Canaural`is dietanoolamiinsoolana) on antibiootikum, mis toimib grampositiivsete
mikroorganismide, eriti stafülokokkide vastu, mis on koerte ja kasside väliskõrvapõletike korral
sagedamini esinevad mikroorganismid. Samuti toimib korünebakteritesse ja klostriididesse.
Fusidiinhape takistab bakteri valgusünteesi, inhibeerides peptiidide allüksuse translokatsiooniks ja
peptiidiahela pikendamiseks vajalikku faktorit. Kliinilisel kasutamisel ei ole täheldatud ei
ristresistentsust ega antagonismi teiste antibiootikumidega. Fusidiinhappel on nahka läbivad
omadused, mis tugevdab selle antibakteriaalset toimet.
Framütsetiinsulfaat on laia toimespektriga antibiootikum, mis toimib gramnegatiivsete organismide
vastu nagu Pseudomonas’e ja Prouteus’e tüved. Bakteriaalse ribosoomiga seostudes inhibeerib see
proteiini sünteesi ja genereerib vigu geneetilise koodi transkriptsioonis.
Nüstatiin on tugeva antifungaalse toimega Candida ja Malassezia pachydermatis’e vastu, põhjustades
rakuseintes ja rakumembraanides toimides tundlike seente rakkude surma.
Prednisoloon on põletiku- ja sügelemisvastase toimega sünteetiline glükokortikosteroid.
Kliinilised katsed on näidanud, et Canaural on efektiivne kasside ja koerte kõrvasügelislesta
(Otodectes cynotis) ravis. Toimemehhanism ei ole selge, kuna ühelgi Canaural`i toimeainel ei ole
teadaolevalt lestadevastast toimet.
Kõik neli toimeainet on õlis suspendeeritud. Kasutatud on õli, mis pehmendab ja lahustab kõrvavaiku
ja tungib hästi kuulmekanalisse.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Canaural manustatakse paikselt otse infitseerunud kõrva(de) kuulmekäiku.
Fusidiinhape ja framütsetiin paiksel manustamisel ei imendu. Prednisoloon võib mõningal määral
imenduda ning avaldada süsteemset toimet.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Rafineeritud seesamiõli
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 1 kuu
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Kollane, õline suspensioon (kõrvatilgad) polüetüleenpudelis, lisatud tilkaplikaator.
Pakendi suurus: 15 ml
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Taani
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1388
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamine: 07.04.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.06.2011
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2016
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Kuuluvus: Retseptiravim