Tootekategooriad

Chlorinex-60 (300 tk)

CHLORINEX-60 on vees täielikult lahustuvad, tõhusalt desinfitseerivad naatriumdikloroisotsüanuraati sisaldavad tabletid.

Saadaolevad pakendisuurused

Pakend Tootekood
1 kg 81.PTCP1N

Tootetutvustus

Naatriumdikloroisotsüanuraat on tänu oma unikaalsele toimemehanismile, tavalise hüpokloritit sisaldava tootega võrreldes, kuni kakskümmend korda tõhusam. Töölahus omab bakteristsiidset (sh Mycobacterium terrae), fungitsiidset, virutsiidset ja sporitsiidset toimet. Vahendi desinfitseerivad omadused tõusevad kontsentratsiooni tõstmisega.

Kasutamine ja säilivus

Kasutamine
  • meditsiiniasutused
  • toiduainetetööstused
  • lasteasutused
  • basseinivee kloreerimine
  • joogivee saneerimine

Tablett aktiivaine sisaldusega 1,5 grammi annab lahustatuna vees täpselt kindlaksmääratud kontsentratsiooniga tugevatoimelise desinfektsioonilahuse, mis omab bakteritsiidset (k.a. tuberkuloosi tekitaja), fungitsiidset, virutsiidset ja sporitsiidset toimet.
Näiteks lahustades 1,5 grammi aktiivaine sisaldusega tableti 1,5 liitris vees, saame töölahuse, mis sisaldab 0,1% (1000 ppm) aktiivkloori.

Pindade desinftseerimine ja ebameeldiva lõhna eemaldamine meditsiini- ja lasteasutustes, toiduainetööstuses: 1 tablett lisada 10 l vee kohta. Töölahus kanda pinnale lapi, mopi või harjaga, toimeaeg 30 min. Loputada. Kui desinftseeritud pindu ei kasutata enne 8 h möödumist pole loputamine vajalik, kuna aine laguneb.

Igapäevane pindade desinfitseerimine:
4 tabletti lisada 10 l vee kohta. Töölahus kanda pinnale lapi, mopi või harjaga, toimeaeg 15 min. Vajadusel loputada.

Kõrgastme sporitsiidne desinfitseerimine:
6 tabletti lisada 1,5 l vee kohta. Töölahus kanda pinnale lapi, mopi või harjaga, toimeaeg 15 min. Vajadusel loputada

Toiduainetööstuses äravoolutrappide desinftseerimine: Peale põrandate pesemist
eemaldada äravoolutrappide sõelad, pesta ja asetada sõelale 1–2 tabletti CHLORINEX-60 ja jätta mõjuma.

Hoiatused

Kutsealaseks kasutamiseks! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Allaneelamisel kahjulik. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Vöib pöhjustada hingamisteede ärritust. Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega (Avaldamismärge: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254). Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

Lisainformatsioon

Chlorinex-60 on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:
EN13727, EN13624, EN14348, EN14476, EN13704, EN13697, EN1650, EN1276.