Domitor vet 1 mg/ml inj 10 ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
medetomidiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QN05CM91

TOOTJA:

Orion Corporation

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Domitor Vet, 1 mg/ml süstelahus
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
medetomidiinvesinikkloriid 1,0 mg
Abiained:
metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1,0 mg
propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,2 mg
Abiainete ielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Läbipaistev värvitu lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer ja kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koerad:
Talitsemine, rahustamine ja analgeesia kliinilise läbivaatuse ja protseduuride ajal, väiksemad
operatsioonid ja premedikatsioon enne üldanesteesiat.
Rahustamine ja analgeesia kombineerituna butorfanooliga.
Kassid:
Talitsemine, rahustamine ja analgeesia.
Üldanesteesia indutseerimiseks enne kirurgilisi protseduure kombineerituna ketamiiniga.
Rahustamine ja analgeesia kombineerituna butorfanooliga ning üldanesteesia
kombineerituna nii butorfanooli ja ketamiiniga.
Üldanesteesia premedikatsioon enne alfaksalooni või alfadolooni manustamist.
Pärast manustamist ainsa ravimina võib läbi viia nt järgmisi uuringuid ja raviprotseduure:
- Uuringud: nt röntgenpiltide tegemine.
- Raviprotseduurid: nt hambaravi, kõrvade puhastamine.
- Väikesed kirurgilised protseduurid nagu haavade õmblemine, nahakasvajate eemaldamine
koertel, vajadusel koos sobiva lokaalanesteetikumiga.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada Domitor Vet’i loomadel, kellel on südamepuudulikkus, kopsuhaigus, maksa või neerude
2
talitlushäired, šokis, tõsiselt kurnatud loomadel või tugeva kuumuse, külma või väsimuse tõttu stressis
olevatel loomadel. Mitte kasutada Domitor Vet’i koos sümpatomimeetiliste amiinidega.
Enne ükskõik mis tahes kombinatsiooni kasutamist tuleb tutvuda vastava ravimi infolehes toodud
vastunäidustuste ja hoiatustega.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Enne ravimite kasutamist rahustamiseks ja/või üldanesteesiaks tuleb teostada kõigi loomade puhul
kliiniline läbivaatus.
Pärast Domitor Vet’i manustamist tuleb loomal lasta rahulikult puhata võimalikult vaikses kohas. Enne
ükskõik millise protseduuri alustamist või teiste ravimite manustamist tuleb oodata kuni saabub ravimi
maksimaalne toime, mis tekib umbes 10…30 minutit pärast manustamist, olenevalt manustamisviisist.
Erakordselt närvilistel, erutunud või ärritunud loomadel võib endogeensete katehhoolamiinide tase olla
kõrge. α
2
-agonistide (nt medetomidiin) poolt esile kutsutav farmakoloogiline toime on sellistel
loomadel sageli vähenenud, sedatiivse ja analgeetilise toime sügavus ja kestvus võib olla kergelt
vähenenud või üldse mitte ilmneda. Tugevalt erutunud loomadel tuleb seetõttu enne Domitor Vet’i
manustamist lasta rahuneda ning vaikselt puhata. Domitor Vet’i parema toime võib saavutada, lastes
loomadel vaikselt puhata 10...15 minutit pärast süstimist.
Domitor Vet’i tuleb kasutada ettevaatlikult kardiovaskulaarse haigusega loomadel.
Medetomidiini kombineerimisel teiste anesteetikumide või sedatiivsete ainetega tuleb olla ettevaatlik.
Medetomidiinil on mõõdukas anesteetiline toime. Uinuti annust tuleb vastavalt vähendada.
Väga noorte ja vanemate loomade ravimisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Domitor Vet’i ei tohi
kasutada alla 12-nädala vanustel koertel.
Medetomidiin, ketamiin ja propofool metaboliseeruvad maksas ja erituvad peamiselt neerude
kaudu. Olemasolevat maksa-või neerupatoloogiat tuleb hoolikalt hinnata enne nende ravimite
kasutamist.
Enne Domitor Vet’i kasutamist on soovitatav looma mitte toita. Pärast protseduuri ei tohi loomale vett
või süüa anda enne, kui ta suudab korralikult neelata.
Protseduuri ajal ja 12 tunni jooksul pärast ravimi manustamist ja rahustamist tuleb loomi hoida soojas
ja ühtlase temperatuuriga ruumis.
Pikemate protseduuride puhul peab olema tagatud regulaarne sarvkesta niisutamine oftalmoloogiliste
vahenditega, eriti kassidel ja mõnikord ka koertel juhul, kui nende silmad jäävad avatuks.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
pakendi infolehte arstile, kuid MITTE JUHTIDA SÕIDUKIT, kuna võib tekkida uimasus ja vererõhu
muutused.
Vältida kokkupuudet naha, silmade või limaskestadega.
3
Pärast ravimi kokkupuudet nahaga pesta nahka viivitamatult suure koguse puhta veega.
Võtta ära ravimiga saastunud riided, mis on otseses kontaktis nahaga.
Ravimi juhuslikul kokkupuutel silmadega loputada silmi suure koguse puhta veega. Sümptomite
tekkimisel pöörduda arsti poole.
Rasedatel tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida süstimist iseendale, kuna pärast juhuslikku süsteemset
manustamist võivad tekkida emaka kokkutõmbed ja vererõhu langus lootel.
Nõuanne arstidele:
Medetomidiinvesinikkloriid on alfa
2
-adrenoretseptori agonist. Pärast imendumist võivad tekkida
kliinilisele toimele vastavad sümptomid, sealhulgas annusest sõltuv sedatsioon, hingamise depressioon,
bradükardia, hüpotensioon, suukuivus ja hüperglükeemia. Teatatud on ka ventrikulaarsest arütmiast.
Respiratoorsete ja hemodünaamiliste tunnuste esinemisel rakendatakse sümptomaatilist ravi.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Vererõhk algul tõuseb ja siis langeb normaalsele tasemele või veidi alla selle. Esineb bradükardia, aeg-
ajalt koos atrioventrikulaarblokaadiga. Teatatud on ka tsüanoosist.
Mõned koerad ja kassid oksendavad 5...15 minutit pärast süstimist. Mõned kassid võivad oksendada ka
ärkamisperioodil.
Kehatemperatuur langeb kergelt või mõõdukalt ning aeglustunud ärkamine võib viia hüpotermiani.
Glükoosi kontsentratsiooni suurenemine veres ilmneb α
2
-adrenoretseptori poolt vahendatud insuliini
sekretsiooni inhibeerimise tõttu.
Tüüpiliselt ilmneb urineerimine ärkamisperioodil ligikaudu 90...120 minutit pärast manustamist.
Mõnedel loomadel esineb lihaste treemorit ja mõned võivad olla tundlikud tugeva müra suhtes.
Teatatud on pikenenud sedatsioonist ja sedatsiooni taastekkimisest pärast esmast ärkamist.
Üksikjuhtudel on teatatud ülitundlikkusest, paradoksaalsest reaktsioonist (erutatus) ja toime
puudumisest.
Teatatud on surmajuhtumitest tsirkulatoorse puudulikkuse tõttu koos tugeva venoosse paisuga
kopsudes, maksas või neerudes. Võib esineda hingamissageduse vähenemist koos mööduva apnoega
või ilma. Domitor Vet’i manustamine võib põhjustada märkimisväärset hingamise depressiooni, mis
võib soodustada olemasoleva subkliinilise hingamisteede haigusega loomal kõrvaltoimeid, nagu näiteks
südame seiskumist. Teatatud on kopsutursest.
Kassidel säilivad kõri- ja neelurefleksid anesteesia ajal Domitor Vet’i kombineerimisel ketamiiniga.
Selle kombinatsiooni intramuskulaarne manustamine põhjustab osadel kassidel valu. Südame
löögisagedus väheneb üldjuhul ligikaudu 50% võrreldes anesteesia eelse tasemega ning osadel kassidel
on teatatud väga aeglasest hingamissagedusest (4...6 hingetõmmet minuti jooksul).
Kui Domitor Vet’i kasutatakse koos propofooliga, võivad koertel ilmneda esijäsemete liigutused
anesteesia esilekutsumise perioodil. Mõnedel juhtudel võib koertel suuremate annuste kasutamisel
väheneda hapnikusisaldus arteriaalses veres.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seda ravimit ei
soovitata kasutada tiinuse ajal.
4
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Domitor Vet’i ei tohi kasutada koos sümpatomimeetiliste amiinidega. Kasutamine koos teiste
kesknärvisüsteemi depressantidega võib põhjustada mõlema preparaadi toime potentseerumist ja
seetõttu tuleb annuseid sobivalt kohandada.
Medetomidiin on tugevatoimeline α
2
-agonist, mille kasutamisel koos teiste sedatiivsete või
analgeetiliste ravimitega tuleb olla ettevaatlik. Tõenäolised on aditiivsed või sünergistlikud toimed,
mille tõttu võib tekkida üleannustamine. Domitor Vet’il on anesteesiat säilitav toime. Selliste ravimite
nagu propofool ja lenduvate anesteetikumide annust tuleb vastavalt vähendada (kuni 50...90%),
sõltuvalt looma individuaalsest eripärast.
Kuigi bradükardiat saab osaliselt vältida antikoliinergilise ravimi manustamisega vähemalt 5 minutit
enne Domitor Vet’i manustamist, võib antikoliinergilise ravimi manustamine bradükardia raviks kas
samaaegselt medetomidiiniga või pärast rahustamist medetomidiiniga viia kardiovaskulaarsete
kõrvaltoimete tekkeni.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustatakse intramuskulaarselt, intravenoosselt või subkutaanselt. Toime algab kõige kiiremini pärast
intravenoosset manustamist ja kõige aeglasemalt pärast subkutaanset manustamist. Annus sõltub sellest,
kui ulatuslikku sedatsiooni või analgeetilist toimet soovitakse.
Medetomidiin
Annus
µg/kg
Koerad 10…80
Kassid 10…150
Rahustamiseks vajavad väikest tõugu koerad kilogrammi kehamassi kohta suuremat medetomidiini
annust, kui suured koerad, seega võib annustamine väljendatuna ruutmeetri kehapindala kohta olla
täpsem. Kui kasutatakse seda meetodit, siis annus on 750...1000 µg ruutmeetri kehapindala kohta.
Järgnev tabel annab annused koerte jaoks, lähtudes kehamassist.
Kehamass (kg)
intravenoosne
manustamine
Süstelahuse maht
(ml)
Kehamass (kg)
intramuskulaarne
manustamine
1,5…2,2 0,1
2,3…3,5 0,15 1,8…2,3
3,6…5,1 0,2 2,4…3,3
5,2…6,9 0,25 3,4…4,5
7,0…9,9 0,3 4,6…6,4
10,0…14,4 0,4 6,5…9,4
14,5…19,5 0,5 9,5…12,7
19,6…25,1 0,6 12,8…16,3
25,2…31,1 0,7 16,4…20,2
31,2…37,6 0,8 20,3…24,4
37,7…44,4 0,9 24,5…28,9
44,5…55,3 1,0 29,0…36,1
55,4…71,1 1,2 36,2…46,3
71,2…88,2 1,4 46,4…57,3
88,3 + 1,6 57,4…75,8
2,0 75,9 +
Intramuskulaarne manustamine kassidel:
5
Kassi kehamass (kg)
Intramuskulaarne
manustamine
Domitor Vet süstelahuse maht
annuses 80 µg/kg
(ml)
1,0...1,5 0,1
1,6...2,1 0,15
2,2...2,9 0,2
3,0...3,7 0,25
3,8...4,3 0,3
4,4...4,6 0,35
4,7...5,3 0,4
5,4...5,8 0,45
5,9...6,6 0,5
6,7...7,2 0,55
7,3...7,8 0,6
7,9...8,3 0,65
8,4...9,2 0,7
Anesteesia:
Domitor Vet sobib anesteesia premedikatsiooniks.
Komponent Annus
(Koerad)
Annus
(Kassid)
Medetomidiin
(µg/kg)
Komponent
(mg/kg)
Medetomidiin
(µg/kg)
Komponent
(mg/kg)
Propofool 10…60 1…4 NA NA
Butorfanool 10…25 0,1 50 0,4
Ketamiin 20…60 4 80…100 2,5…7,5
Butorfanool +
ketamiin
NA NA 40...80 But: 0,1…0,4
Ket: 1,25...5,0
Alfaksanool
/alfadoloon
NA NA 80 2,5...5,0
NA= annustamissoovitused kombinatsiooni kohta puuduvad.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamine ilmneb peamiselt hilinenud ärkamisena rahustamise või uinutamise järel. Üksikutel
juhtudel võib esineda vereringe- ja hingamissüsteemi pärssumist.
Uuringutes sihtgruppi kuuluvatel loomadel oli medetomidiini taluvus koertel kuni 5 korda kõrgem
soovitatavast intravenoossest annusest ja kuni 10 korda kõrgem soovitatavast intramuskulaarsest
annusest. Soovitatud annusest 10 korda kõrgema intravenoosse annuse ühekordne manustamine kutsus
koertel esile pikenenud anesteesia-taolise seisundi, millega kaasnesid sagenenud spontaansed
lihaskontraktsioonid (tõmblused). Soovitatud annusest 3 või 5 korda kõrgemate intravenoossete annuste
korduv manustamine põhjustas sügavat sedatsiooni, bradükardiat ja vähenenud hingamissagedust
mitme tunni jooksul, millega mõnedel loomadel kaasnesid aeg-ajalt spontaansed tõmblused. Soovitatud
annusest 2 korda kõrgema annuse kliinilisel kasutamisel on teatatud surmajuhtumitest (1 juhtum 40 000
manustamise kohta).
Domitor Vet’i toimet võib kõrvaldada, kasutades spetsiifilist α
2
-adrenergilist antagonisti atipamesooli
(Antisedan Vet). Koertel on Antisedan Vet’i annus milliliitrites sama, mis Domitor Vet`i annus
(mikrogrammides väljendatuna on atipamesooli annus võrreldes medetomidiiniga viiekordne). Kassi
Antisedan Vet’i annus milliliitrites on pool Domitor Vet`i annusest (mikrogrammides väljendatuna on
atipamesooli annusrreldes medetomidiiniga kahe- ja poolekordne).
6
4.11. Keeluaeg
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: rahusti ja valuvaigisti.
ATCvet kood: QN05CM91
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Domitor Vet`i toimeaine on medetomidiin. Selle keemiline struktuur on
4-[1-(2,3-dimetüülfenüül)etüül]-lH-imidasool vesinikkloriid. Medetomidiin on α
2
-adrenergiline agonist,
mis avaldab tsentraalset ja perifeerset toimet, takistades noradrenaliini vahendusel toimivate
närviimpulsside liikumist, aktiveerides pre- ja postsünaptilisi α
2
-adrenoretseptoreid. Medetomidiini
toimena loomal teadvuse tase langeb ja valulävi tõuseb. Medetomidiini toime ulatus sõltub annusest:
väikesed annused põhjustavad kerget sedatsiooni ja analgeesiat, suuremad annused aga tugevamat
sedatsiooni ja analgeesiat.
Medetomidiin aeglustab südame löögisagedust ja esialgu tõstab vererõhku; vererõhk langeb
algtasemele või veidi alla selle 15 minuti jooksul. Kardiovaskulaarsed muutused on põhjustatud kas
tsentraalsest toimest (bradükardia, vererõhu langus) või otsesest toimest perifeersetesse α
2
-
retseptoritesse (vererõhu tõus, vereringe takistuse tõus).
Perifeersete veenide kokku tõmbudes võivad limaskestad muutuda heledaks või õrnalt sinakaks. Koertel
võib esineda healoomulisi juhtehäireid (I või II astme AV-blokaad). Hingamissagedus langeb. Mõnedel
isenditel võib esineda lokaalseid lihastõmblusi. Vere suhkrusisaldus tõuseb mõlemal loomaliigil.
Kehatemperatuur langeb.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Medetomidiin imendub kiiresti pärast intramuskulaarset manustamist; t
max
varieerub vahemikus 15...30
minutit. Medetomidiin jaotub kiiresti ka organismis. V
d
koertel pärast i.v. manustamist on 2,8 l/kg, pärast
i.m. manustamist 3,0 l/kg, kassidel rast i.m. manustamist 3,5 l/kg. Seonduvus plasmavalkudega on
85…90%. Medetomidiin oksüdeeritakse maksas ja väike osa metüleeritakse neerudes. Põhiosa
metaboliitidest eritub uriini kaudu. T
1/2
koertel on pärast i.v. manustamist 0,97 h ja pärast i.m.
manustamist 1,28 h, kassidel pärast i.m. manustamist 1,35 h.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Naatriumkloriid
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
7
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte lasta külmuda.
Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni
25C.
Kasutamata jäänud ravim tuleb hävitada.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
10 ml I tüüpi klaasviaal, suletud halli fluoropolümeeriga kaetud butüülkummist korgiga.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete vitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1453
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 02.02.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2012
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
veebruar 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Retseptiravim.