Domitor vet 1 mg/ml inj 10 ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
medetomidiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QN05CM91

TOOTJA:

Orion Corporation

PRINDI SPC

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Domitor Vet, 1 mg/ml süstelahus  2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
Toimeaine: 
medetomidiinvesinikkloriid 
1,0 mg 
 
Abiained: 
metüülparahüdroksübensoaat (E218) 
1,0 mg 
propüülparahüdroksübensoaat (E216)   
0,2 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.  3. 
RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Läbipaistev värvitu lahus.  4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1.  Loomaliigid 
 
Koer ja kass. 
 
4.2.  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Koerad: 
• 
Talitsemine,  rahustamine  ja  analgeesia  kliinilise  läbivaatuse  ja  protseduuride  ajal,  väiksemad 
operatsioonid ja premedikatsioon enne üldanesteesiat. 
• 
Rahustamine ja analgeesia kombineerituna butorfanooliga. 
 
Kassid: 
• 
Talitsemine, rahustamine ja analgeesia. 
• 
Üldanesteesia indutseerimiseks enne kirurgilisi protseduure kombineerituna ketamiiniga. 
• 
Rahustamine ja analgeesia kombineerituna butorfanooliga ning üldanesteesia 
kombineerituna nii butorfanooli ja ketamiiniga. 
• 
Üldanesteesia premedikatsioon enne alfaksalooni või alfadolooni manustamist. 
 
Pärast manustamist ainsa ravimina võib läbi viia nt järgmisi uuringuid ja raviprotseduure: 

Uuringud: nt röntgenpiltide tegemine. 

Raviprotseduurid: nt hambaravi, kõrvade puhastamine. 

Väikesed  kirurgilised  protseduurid  nagu  haavade  õmblemine,  nahakasvajate  eemaldamine 
koertel, vajadusel koos sobiva lokaalanesteetikumiga. 
 
4.3.  Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada Domitor Vet’i loomadel, kellel on südamepuudulikkus, kopsuhaigus, maksa või neerude 

 
talitlushäired, šokis, tõsiselt kurnatud loomadel või tugeva kuumuse, külma või väsimuse tõttu stressis 
olevatel loomadel. Mitte kasutada Domitor Vet’i koos sümpatomimeetiliste amiinidega. 
 
Enne  ükskõik  mis  tahes  kombinatsiooni  kasutamist  tuleb  tutvuda  vastava  ravimi  infolehes  toodud 
vastunäidustuste ja hoiatustega. 
 
4.4.  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Ei ole. 
 
4.5.  Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Enne  ravimite  kasutamist  rahustamiseks  ja/või  üldanesteesiaks  tuleb  teostada  kõigi  loomade  puhul 
kliiniline läbivaatus. 
 
Pärast Domitor Vet’i manustamist tuleb loomal lasta rahulikult puhata võimalikult vaikses kohas. Enne 
ükskõik  millise  protseduuri  alustamist  või  teiste  ravimite  manustamist  tuleb  oodata  kuni  saabub  ravimi 
maksimaalne toime, mis tekib umbes 10…30 minutit pärast manustamist, olenevalt manustamisviisist. 
 
Erakordselt närvilistel, erutunud või ärritunud loomadel võib endogeensete katehhoolamiinide tase olla 
kõrge.  α -agonistide  (nt  medetomidiin)  poolt  esile  kutsutav  farmakoloogiline  toime  on  sellistel 
2
loomadel  sageli  vähenenud,  sedatiivse  ja  analgeetilise  toime  sügavus  ja  kestvus  võib  olla  kergelt 
vähenenud  või  üldse  mitte  ilmneda.  Tugevalt  erutunud  loomadel  tuleb  seetõttu  enne  Domitor  Vet’i 
manustamist  lasta  rahuneda  ning  vaikselt  puhata.  Domitor  Vet’i  parema  toime  võib  saavutada,  lastes 
loomadel vaikselt puhata 10...15 minutit pärast süstimist. 
 
Domitor Vet’i tuleb kasutada ettevaatlikult kardiovaskulaarse haigusega loomadel. 
 
Medetomidiini  kombineerimisel  teiste  anesteetikumide  või  sedatiivsete  ainetega  tuleb  olla  ettevaatlik. 
Medetomidiinil on mõõdukas anesteetiline toime. Uinuti annust tuleb vastavalt vähendada. 
 
Väga  noorte  ja  vanemate  loomade  ravimisel  tuleb  olla  eriti  ettevaatlik.  Domitor  Vet’i  ei  tohi 
kasutada alla 12-nädala vanustel koertel. 
 
Medetomidiin,  ketamiin  ja  propofool  metaboliseeruvad  maksas  ja  erituvad  peamiselt  neerude 
kaudu.  Olemasolevat  maksa-või  neerupatoloogiat  tuleb  hoolikalt  hinnata  enne  nende  ravimite 
kasutamist. 
 
Enne Domitor Vet’i kasutamist on soovitatav looma mitte toita. Pärast protseduuri ei tohi loomale vett 
või süüa anda enne, kui ta suudab korralikult neelata. 
 
Protseduuri ajal ja 12 tunni jooksul pärast ravimi manustamist ja rahustamist tuleb loomi hoida soojas 
ja ühtlase temperatuuriga ruumis. 
 
Pikemate protseduuride puhul peab olema tagatud regulaarne sarvkesta niisutamine oftalmoloogiliste 
vahenditega, eriti kassidel ja mõnikord ka koertel juhul, kui nende silmad jäävad avatuks. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi  infolehte  või  pakendi  etiketti.  MITTE  JUHTIDA  SÕIDUKIT,  kuna  võib  tekkida  uimasus  ja 
vererõhu muutused. 
 
Vältida kokkupuudet naha, silmade või limaskestadega. 
 

 
Pärast ravimi kokkupuudet nahaga pesta nahka viivitamatult suure koguse puhta veega. 
 
Võtta ära ravimiga saastunud riided, mis on otseses kontaktis nahaga. 
Ravimi  juhuslikul  kokkupuutel  silmadega  loputada  silmi  suure  koguse  puhta  veega.  Sümptomite 
tekkimisel pöörduda arsti poole. 
 
Rasedatel  tuleb  olla  eriti  ettevaatlik,  et  vältida  süstimist  iseendale,  kuna  pärast  juhuslikku  süsteemset 
manustamist võivad tekkida emaka kokkutõmbed ja vererõhu langus lootel. 
 
Nõuanne arstidele: 
 
Medetomidiinvesinikkloriid  on  alfa -adrenoretseptori  agonist.  Pärast  imendumist  võivad  tekkida 
2
kliinilisele toimele vastavad sümptomid, sealhulgas annusest sõltuv sedatsioon, hingamise depressioon, 
bradükardia,  hüpotensioon,  suukuivus  ja  hüperglükeemia.  Teatatud  on  ka  ventrikulaarsest  arütmiast. 
Respiratoorsete ja hemodünaamiliste tunnuste esinemisel rakendatakse sümptomaatilist ravi. 
 
4.6.  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Vererõhk algul tõuseb ja siis langeb normaalsele tasemele või veidi alla selle. Esineb bradükardia, aeg-
ajalt koos atrioventrikulaarblokaadiga. Teatatud on ka tsüanoosist.  
 
Mõned koerad ja kassid oksendavad 5...15 minutit pärast süstimist. Mõned kassid võivad oksendada ka 
ärkamisperioodil. 
 
Kehatemperatuur langeb kergelt või mõõdukalt ning aeglustunud ärkamine võib viia hüpotermiani.  
 
Glükoosi  kontsentratsiooni  suurenemine  veres  ilmneb  α -adrenoretseptori  poolt  vahendatud  insuliini 
2
sekretsiooni inhibeerimise tõttu. 
 
Tüüpiliselt ilmneb urineerimine ärkamisperioodil ligikaudu 90...120 minutit pärast manustamist. 
 
Mõnedel loomadel esineb lihaste treemorit ja mõned võivad olla tundlikud tugeva müra suhtes. 
 
Teatatud on pikenenud sedatsioonist ja sedatsiooni taastekkimisest pärast esmast ärkamist. 
 
Üksikjuhtudel  on  teatatud  ülitundlikkusest,  paradoksaalsest  reaktsioonist  (erutatus)  ja  toime 
puudumisest. 
 
Teatatud  on  surmajuhtumitest  tsirkulatoorse  puudulikkuse  tõttu  koos  tugeva  venoosse  paisuga 
kopsudes,  maksas  või  neerudes.  Võib  esineda  hingamissageduse  vähenemist  koos  mööduva  apnoega 
või  ilma.  Domitor  Vet’i  manustamine  võib  põhjustada  märkimisväärset  hingamise  depressiooni,  mis 
võib soodustada olemasoleva subkliinilise hingamisteede haigusega loomal kõrvaltoimeid, nagu näiteks 
südame seiskumist. Teatatud on kopsutursest.  
 
Kassidel  säilivad  kõri-  ja  neelurefleksid  anesteesia  ajal  Domitor  Vet’i  kombineerimisel  ketamiiniga. 
Selle  kombinatsiooni  intramuskulaarne  manustamine  põhjustab  osadel  kassidel  valu.  Südame 
löögisagedus väheneb üldjuhul ligikaudu 50% võrreldes anesteesia eelse tasemega ning osadel kassidel 
on teatatud väga aeglasest hingamissagedusest (4...6 hingetõmmet minuti jooksul). 
 
Kui  Domitor  Vet’i  kasutatakse  koos  propofooliga,  võivad  koertel  ilmneda  esijäsemete  liigutused 
anesteesia  esilekutsumise  perioodil.  Mõnedel  juhtudel  võib  koertel  suuremate  annuste  kasutamisel 
väheneda hapnikusisaldus arteriaalses veres. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:  
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 

 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud) 
 
4.7.  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seda ravimit ei 
soovitata kasutada tiinuse ajal.  
 
4.8.  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Domitor  Vet’i  ei  tohi  kasutada  koos  sümpatomimeetiliste  amiinidega.  Kasutamine  koos  teiste 
kesknärvisüsteemi  depressantidega  võib  põhjustada  mõlema  preparaadi  toime  potentseerumist  ja 
seetõttu tuleb annuseid sobivalt kohandada. 
 
Medetomidiin  on  tugevatoimeline  α -agonist,  mille  kasutamisel  koos  teiste  sedatiivsete  või 
2
analgeetiliste  ravimitega  tuleb  olla  ettevaatlik.  Tõenäolised  on  aditiivsed  või  sünergistlikud  toimed, 
mille tõttu võib tekkida üleannustamine. Domitor Vet’il on anesteesiat säilitav toime. Selliste ravimite 
nagu  propofool  ja  lenduvate  anesteetikumide  annust  tuleb  vastavalt  vähendada  (kuni  50...90%), 
sõltuvalt looma individuaalsest eripärast. 
 
Kuigi  bradükardiat  saab  osaliselt  vältida  antikoliinergilise  ravimi  manustamisega  vähemalt  5  minutit 
enne  Domitor  Vet’i  manustamist,  võib  antikoliinergilise  ravimi  manustamine  bradükardia  raviks  kas 
samaaegselt  medetomidiiniga  või  pärast  rahustamist  medetomidiiniga  viia  kardiovaskulaarsete 
kõrvaltoimete tekkeni. 
 
4.9.  Annustamine ja manustamisviis 
 
Manustatakse intramuskulaarselt (i.m.), intravenoosselt (i.v.) või subkutaanselt (s.c.). Toime algab kõige 
kiiremini  pärast  intravenoosset  manustamist  ja  kõige  aeglasemalt  pärast  subkutaanset  manustamist. 
Annus sõltub sellest, kui ulatuslikku sedatsiooni või analgeetilist toimet soovitakse. 
 
Medetomidiin  
Annus 
µg/kg 
Koerad 
10…80 
Kassid 
10…150 
 
Rahustamiseks  vajavad  väikest  tõugu  koerad  kilogrammi  kehamassi  kohta  suuremat  medetomidiini 
annust,  kui  suured  koerad,  seega  võib  annustamine  väljendatuna  ruutmeetri  kehapindala  kohta  olla 
täpsem. Kui kasutatakse seda meetodit, siis annus on 750...1000 µg ruutmeetri kehapindala kohta.  
 
Järgnev tabel annab annused koerte jaoks, lähtudes kehamassist. 
 
Kehamass (kg) 
Süstelahuse maht 
Kehamass (kg) 
intravenoosne 
(ml) 
intramuskulaarne  
manustamine 
manustamine 
1,5…2,2 
0,1 
 
2,3…3,5 
0,15 
1,8…2,3 
3,6…5,1 
0,2 
2,4…3,3 
5,2…6,9 
0,25 
3,4…4,5 
7,0…9,9 
0,3 
4,6…6,4 
10,0…14,4 
0,4 
6,5…9,4 
14,5…19,5 
0,5 
9,5…12,7 
19,6…25,1 
0,6 
12,8…16,3 
25,2…31,1 
0,7 
16,4…20,2 
31,2…37,6 
0,8 
20,3…24,4 
37,7…44,4 
0,9 
24,5…28,9 
44,5…55,3 
1,0 
29,0…36,1 

 
55,4…71,1 
1,2 
36,2…46,3 
71,2…88,2 
1,4 
46,4…57,3  
88,3 + 
1,6 
57,4…75,8 
 
2,0 
75,9 + 
 
 
Anesteesia: 
Domitor Vet sobib anesteesia premedikatsiooniks. 
 
Komponent 
Annus 
 
Annus 
 
(Koerad) 
(Kassid) 
 
Medetomidiin  Komponent 
Medetomidiin 
Komponent 
(µg/kg) 
(mg/kg) 
(µg/kg) 
(mg/kg) 
 
 
 
 
 
Propofool 
10…60 
1…4 
NA 
NA 
Butorfanool 
10…25 
0,1 
50 
0,4 
Ketamiin 
20…60 

80…100 
2,5…7,5 
Butorfanool  +  NA 
NA 
40...80 
But: 0,1…0,4 
ketamiin 
Ket: 1,25...5,0 
Alfaksanool 
NA 
NA 
80 
2,5...5,0 
/alfadoloon 
NA= annustamissoovitused kombinatsiooni kohta puuduvad. 
 
4.10.  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Üleannustamine ilmneb peamiselt hilinenud ärkamisena rahustamise või uinutamise järel. Üksikutel 
juhtudel võib esineda vereringe- ja hingamissüsteemi pärssumist. 
 
Uuringutes  sihtgruppi  kuuluvatel  loomadel  oli  medetomidiini  taluvus  koertel  kuni  5  korda  kõrgem 
soovitatavast  intravenoossest  annusest  ja  kuni  10  korda  kõrgem  soovitatavast  intramuskulaarsest 
annusest. Soovitatud annusest 10 korda kõrgema intravenoosse annuse ühekordne manustamine kutsus 
koertel  esile  pikenenud  anesteesia-taolise  seisundi,  millega  kaasnesid  sagenenud  spontaansed 
lihaskontraktsioonid (tõmblused). Soovitatud annusest 3 või 5 korda kõrgemate intravenoossete annuste 
korduv  manustamine  põhjustas  sügavat  sedatsiooni,  bradükardiat  ja  vähenenud  hingamissagedust 
mitme tunni jooksul, millega mõnedel loomadel kaasnesid aeg-ajalt spontaansed tõmblused. Soovitatud 
annusest 2 korda kõrgema annuse kliinilisel kasutamisel on teatatud surmajuhtumitest (1 juhtum 40 000 
manustamise kohta). 
 
Domitor Vet’i toimet võib kõrvaldada, kasutades spetsiifilist α -adrenergilist antagonisti atipamesooli 
2
(Antisedan  Vet).  Koertel  on  Antisedan  Vet’i  annus  milliliitrites  sama,  mis  Domitor  Vet`i  annus 
(mikrogrammides  väljendatuna  on  atipamesooli  annus  võrreldes  medetomidiiniga  viiekordne).  Kassi 
Antisedan Vet’i annus milliliitrites on pool Domitor Vet`i annusest (mikrogrammides väljendatuna on 
atipamesooli annus võrreldes medetomidiiniga kahe- ja poolekordne). 
 
4.11.  Keeluaeg 
 
Ei rakendata.  5. 
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: teised uinutid ja rahustid, medetomidiin. 
ATCvet kood: QN05CM91   
 

 
5.1.  Farmakodünaamilised omadused 
 
Domitor 
Vet`i 
toimeaine 
on 
medetomidiin. 
Selle 
keemiline 
struktuur 
on 
4-[1-(2,3-dimetüülfenüül)etüül]-lH-imidasool vesinikkloriid. Medetomidiin on α -adrenergiline agonist, 
2
mis  avaldab  tsentraalset  ja  perifeerset  toimet,  takistades  noradrenaliini  vahendusel  toimivate 
närviimpulsside  liikumist,  aktiveerides  pre-  ja  postsünaptilisi  α -adrenoretseptoreid.  Medetomidiini 
2
toimena  loomal  teadvuse  tase  langeb  ja  valulävi  tõuseb.  Medetomidiini  toime  ulatus  sõltub  annusest: 
väikesed  annused  põhjustavad  kerget  sedatsiooni  ja  analgeesiat,  suuremad  annused  aga  tugevamat 
sedatsiooni ja analgeesiat. 
Medetomidiin  aeglustab  südame  löögisagedust  ja  esialgu  tõstab  vererõhku;  vererõhk  langeb 
algtasemele või veidi alla selle 15 minuti jooksul. Kardiovaskulaarsed muutused on põhjustatud kas 
tsentraalsest  toimest  (bradükardia,  vererõhu  langus)  või  otsesest  toimest  perifeersetesse  α -
2
retseptoritesse (vererõhu tõus, vereringe takistuse tõus). 
Perifeersete veenide kokku tõmbudes võivad limaskestad muutuda heledaks või õrnalt sinakaks. Koertel 
võib esineda healoomulisi juhtehäireid (I või II astme AV-blokaad). Hingamissagedus langeb. Mõnedel 
isenditel  võib  esineda  lokaalseid  lihastõmblusi.  Vere  suhkrusisaldus  tõuseb  mõlemal  loomaliigil. 
Kehatemperatuur langeb. 
 
5.2.  Farmakokineetilised andmed 
 
Medetomidiin imendub kiiresti pärast intramuskulaarset manustamist; t
 varieerub vahemikus 15...30 
max
minutit. Medetomidiin jaotub kiiresti ka organismis. V  koertel pärast i.v. manustamist on 2,8 l/kg, pärast 
d
i.m.  manustamist  3,0 l/kg,  kassidel  pärast  i.m.  manustamist  3,5 l/kg.  Seonduvus  plasmavalkudega  on 
85…90%.  Medetomidiin  oksüdeeritakse  maksas  ja  väike  osa  metüleeritakse  neerudes.  Põhiosa 
metaboliitidest  eritub  uriini  kaudu.  T
koertel  on  pärast  i.v.  manustamist  0,97 h  ja  pärast  i.m. 
1/2 
manustamist 1,28 h, kassidel pärast i.m. manustamist 1,35 h.  6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1.  Abiainete loetelu 
 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 
Propüülparahüdroksübensoaat (E216) 
Naatriumkloriid 
Süstevesi 
 
6.2.  Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.  
 
6.3.  Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud. 
 
6.4.  Säilitamise eritingimused 
 
Mitte lasta külmuda.  
Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25⁰C.  
Kasutamata jäänud ravim tuleb hävitada. 
 
6.5.  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
10 ml I tüüpi klaasviaal, suletud halli fluoropolümeeriga kaetud butüülkummist korgiga. 
 

 
6.6.  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende  
 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  7. 
MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Soome  8. 
MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
1453  9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 02.02.2007 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.04.2012  10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
September 2018  MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
Ei rakendata.